1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kerkük'te Yerel Seçimler ve Ertelenmesi

site Bakimda

Necat kevseroðlu

Dünyanýn hiç bir egemen bölgesinde , devletinde kendi sýnýrlarý içinde anlaþmazlýk bölge meselesi görünmemiþtir .
Bu gibi meseleler genellikle komþu devletler arasýnda ortaya çýkmýþ ve görünmüþtür .
Yeni dönemde bazý taraflar kendi menfaatlarý için ülkemizin milli sýnýrýmýz içinde anlaþmazlýk bölgeler meselesi ortaya atmýþlar , beþ yýl bir süre içinde bugünlere deðin halada Irak halký o bölgelerde huzura kavuþmamýþ .
Demokrasinden bir pay almamýþtýr .
Yerel yönetimler bir türlü uzlaþý içinde olmamýþtýr .
Bilindiði gibi , Türkmen özelliði taþýyan Kerkük þehri , bu kriz ve güç dönem , bunalýmý içindedir .
Çünkü 2005 yerel seçim sonucu , kurulan il Meclisi ve mahalli yönetim uzlaþý üzerine kurulmadýðý için geçen dönem hep meclis içinde anlaþmazlýklar ortaya çýkmýþtý .
Bu anlaþmazlýða çözüm olarak , Türkmenler Temsilciler Meclisinde , Kerkük yerel seçimi için olumlu bir öneri sundular .
Adý geçen öneri için 118 milletvekilinin desteði ve imzasý alýndý .
Türkmenler ve önerisini destekleyen taraflar , Kerkük kriz masasý oluþturup konuyu Meclis oturumunda masaya yatýrýp etraflý olarak konuþulduktan sonra doðru çözüme varmak için , Kerkük’te yerel meclis seçimlerinin baþka bir tarihe ertelenmesi isteðinde bulundular .
Bu erteleme Irak yerel seçimler yasasýnda , süresi tarihi belli olmalýdýr ve resmen kanuni maddelerle tespit olunmalý Temsilciler Meclisinin onayýný aldýktan sonra erteleme kararý yürürlüðe girmesi þartýný koþmuþlardýr .
Kerkük kriz masasýnýn bu isteði Irak’ý oluþturun tüm etnik gruplar için genellikle ülkenin milli menfaatýný göz önüne alýp milli bir istektir .
Aksi halde bu isteðin dýþýnda , her hangi bir erteleme türü veya göz ardý edilirse Türkmen toplumu ,baþta Irak Türkmen Cephesi olarak reddeder , ve seçimleri boykot etmek zorunda kalýr .
Hükümet ve Temsilciler Meclisi eðer sunulan isteði uygulamazsa Türkmen toplumu olarak Birleþmiþ Milletlerin ve bölgesel devletlerin katkýsýný ister onlarýn giriþimiyle bu kritik kriz mesele çözümlensin þehrin yönetiminde tüm etnik gruplar gerçek yerin alsýn.

Necat kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...