1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

BÝR GENÇLÝK ÖYKÜSÜ

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

ocukken bir kelimeden çok hoþlanýrdým, o kelimenin adý; (Türk ya da Türkmen) fark etmez, ama o dönem çok vahim ve karanlýk dönem olduðu için bir þey yapamazdýk. Ama kendi kendime diyorum ki, mutlaka bir gün gelip özgürlüðe kavuþacaðýz!

9.04.2008 Tarihi, beklediðimiz özgürlüðün tarihidir. O günler bana göre çok sýkýntý günlerdi. Ýki nedenden ötürü öyle idi; birisi yegâne aðabeyim vefatý, diðeri de beklediðimiz özgürlük, hýrsýzlýk ve yaðmalama özgürlüðüne dönüþmesiydi. Dolayýsýyla kýsa bir ara, kutsal mücadelemizden uzak kalmayý tercih ettim. Fakat bazý kötü niyetli insanlarýn mücadelemize sýzýlmalarý ve ona kontrol etmeleri, üstelik ailemin uðruna çok fedakârlýk verdiði mücadeleyi sürdürmek için, yola devam kararýný aldým.

Arkadaþlar; bir genç, bir milli mücadeleye katýlmak için önce kendini hazýrlamak zorundadýr. Bu hazýrlýklarýn en önemli yönü Kültürlü olmaktýr, çünkü kültür bir milletin temelidir. Bir de siyasi konulardan bir az anlamasý lazým. Tabi ki, siyasetçi olmak çok zordur. Bazen hazýr bulunduðum toplantýlarda kürsüye çýkan bazý konuþmacýlar, kendilerini bir Türkmen Siyasetçi olarak tanýtýyorlar! Ben bu durumu çok tuhaf ve komik görüyorum. Benim bildiðim kadar siyasetçi unvanýný, millet bir kiþiye taktýrýr. Ne yazýk ki görüyoruz ki, bugün Türkmen Sahasý’nda çalýþanlar birçoðu, ne Kültüre sahip ne de siyasi konulardan anlamaktalar.

Bu kutsal mücadeleye girdikten sonra anladým ki, bu mücadelenin yolu çok engelli ve dikenlidir. Ben bu mücadeleye katýldýðým zaman, iyi niyetli olarak katýlmýþtým. Bahsettiðim kötü niyetli kiþilerin karþýma çýkmalarýný beklemezdim. Çünkü ben bu mücadeleye sadece sýkýntý günlerde katkým olsun istedim.

Benim bildiðim bir þey var; Türkmen milletinin düþmaný, yalnýz geleneksel rakiplerimiz deðildir. Gördüðüm kadar düþmanýmýz biziz, yani bizim içimizde olan kötü insanlardýr. Bu baðlamda Kulaðýma bir deðerli adamýn sözü geliyor, oðlum: ‘’ TÜRKMEN'ÝN DÜÞMANI TÜRKMEN'DÝR’’ ve bunu hiç unutma! Demiþti. Doðrudan öyle göründü. Peki, niye bu insanlarý meþru davamýzdan uzak tutmuyoruz? Bu sorunun cevabýný henüz alamadým. Ýnþallah yakýnda alacaðým. Milletimizde çok saygýdeðer insanlar var onlardan cevabý aramaya çalýþacaðým. Bazen kendi kendime söylüyorum; ya kardeþim, sen gençliðine bak! Ayný diðer gençler gibi. Ancak uzun bir düþünmeden ve kendimden tartýþmadan sonra bir karara vardým. Kararýmý bir hoyratla açýklayacaðým:

Meylim sana
Düþüptü meylim sana
Men dönsem gönlüm dönmez
Sen dönsen neylim sana

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...