1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkiye ile aðladýk Türkiye ile güldük

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Yaz mevsimi geldi. Euro 2008 heyecaný hepimizi sardý. Çok keyifli ve heyecanlý geçmesi beklenen Euro 2008'de kupa için 16 takým yarýþýyor. Euro 2008'de hangi takýmý tuttuðumu sorarsanýz kesinlikle Türkiye diyeceðim.
Bunun nedeni ise biz Türkmenler Türklerle ayný dili, dini, kültürü, gelenek ve göreneði paylaþmamýzdýr.
Öncelikle belirtelim, Türk milli futbol takýmý turnuvaya çok deðiþik bir takýmla katýlýyor. Ama yine de bence Halil Altýntop ve Yýldýray Baþtürk'ün kadroda bulunmasý gerekiyordu. Bu iki futbolcunun neden kadro dýþý býrakýldýýðný anlamýþ deðilim. Yine de takdir Fatih hocanýn.
Türkiye ilk maçýnda Portekiz ile iyi bir performans gösterdiðini iddia edemeyiz.
Þahsen bu maçtan sonra çok üzüldüm. Þundan eminim ki Türk takýmýný seven herkes de üzülmüþtür. Fakat ümidimi kaybetmedim. Çünkü dünya üçüncüsü Türkiye'den çok þey bekliyoruz. Bunu baþaracaðýndan eminim. Zaten de dün gece öyle oldu.
Dün gece dört gözle beklediðimiz kader maçta Türkiye'nin evsahibi Ýsviçre'ye karþý elde ettiði muhteþem galibiyet bizi yürekten sevindirdi.
Bir gol geri kalmasýna raðmen Türkiye kazanmasýný bildi. Türkiye’nin parlayan yýldýzý, Galatasaray aslaný Arda Turan'ýn son dakika golüyle bütün Türk ulusu coþtu.
Maçtan sonra çok sayýda tebrik mesajý aldým. Mutluluðunu ifade etmek için arayan bile oldu. Maç biter bitmez telefonum çaldý. Telefonun obür ucunda Erbilli aile dostumuz Dilþat Terzi aðabey vardý. Dilþat aðabeyin mutluluðu sesinden okunuyordu. Çok heyecanlý idi. "Özdemir sonunda baþardýk" dedi.
Telefonun ardýndan kendi kendime Türkiye bu maçý nasýl kazanmasýný bildi diye sordum.
Çünkü Türkiye kazanmaya þartlandýðý için galip çýktý. Buna inanmýþtý bir kere.
Sözümü Türkmen milli mücadelesine getirmek istiyorum. Biz bir halk olarak verdiðimiz þerefli mücadelemizi daha ileri safhalara taþýmak için öncelik olarak inançlý olmalýyýz. Çünkü inanç baþarýnýn sýrrýdýr!

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7824

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...