1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Ýnsanlýða Karþý Ýþlenen Cinayet

site Bakimda

Necat Kevseroðlu

Bu günlerde “Mayýs 2008” Kerkük’te özellikle Türkmenlere karþý yapýlan , akýl dýþý , düþündürücü ve þaþýrtýcý bir olay ve cinayet , dünyadan göç eden , Yüce Tanrýnýn huzuruna kavuþan ölüler, mukaddesatýna karþý büyük cinayetler yapýlmýþtýr .
Musalla Mezarlýðýnda hangi mezar, türbe üzerinde Türkçe yazý yazýlmýþsa , onu kýrmýþlar ve tahrip etmiþlerdir.
Modern ya da ilkel , pek çok toplumlar , dinsel inançlar , özellikle Ýslam dininde mezar ve mezarlýklara iliþkin özel kurallar getirmiþlerdir .
Mezarlýklar için ayrýlan yerler kutsal sayýlmýþ , önem verilmiþ temiz ve düzenli tutulmalarýna aðaçlandýrýlmalarýna bir duvarla çevrilmelerine dikkat edilmiþtir.
Tarihi geleneðimize göre , mezarlýklarýmýzda görkemli türbeler , süslü mezar taþlarý yapmak , mezarýn baþ ve ayak uçlarýna dikilen taþlar gömülü olan kiþinin kimliðini yansýtan simgeler yer alýr .
Ölünün cinsiyetini , mesleðini devlet ve din adamlarýnýn sýnýf ve rütbelerini gösteren , gerçekçi bir biçimde iþlenmiþ serpuþlar vardýr .
Ayrýca bu tür süslemelerin dýþýnda ölenin kimliðine ve baþýna gelenlere iliþkin Türkçe manzumelere tarih mýsralarýna da sýk sýk yazýlar yazýlýr ve ölenin ardýndan duyulan üzüntüyü dile getiren þiirlerde o taþlar üzerinde yer alýr .
Bu yazýtlarýn arasýnda dönemin ünlü hattatlarýnýn elinden çýktýðý için Türkmen hat sanatýnýn güzel örneklerini oluþturan , mezarlýklarýmýzda sayýsý da çoktur .
Güzümüzdeki mezarlýklarýmýz ,mezar taþlarý birer Türkmen sanat yapýtý olmanýn yaný sýra , yapýldýklarý dönemin milli Türkmen kültürel ve toplumsal yaþamýna iliþkin saðlam bilgiler saðlayan belli baþlý kaynaklardan birini oluþturur .
Mezarlýklarýmýz gerçek belgedir , þehrin özelliðini milli kültürünü dilini kimliðini göstermekte .
Bu güzelim mukaddes mezarlara , türbelere yapýlan cinayetler , bize ve insanlýða bildiriyor ki , bu cinayetin faili Allah’ýn kitabýndan , insanlýðýn getirdiði kararlardan , medeniyetten hiç bir pay almamýþtýr , ilkel uygarlaþmamýþ bir düþünce sahibi bir kimsedir.
Biz Türkmenler, bu gibi insanlýða mukaddesimize karþý yapýlan cinayeti , þiddetle kýnýyoruz , failler bir gün önce yargýlanmalý ve cezalanmalýdýr .
Burada Kerkük yerel yöneticilerinden ricamýz ve isteðimiz Kerkük’te bulunan mukaddes yerleri korumak , mezarlýklara hürmet yýkýlan mezarlýklarýn duvarlarýný yapmak , yönetimin ve Kerkük Belediyesinin üzerine düþen bir görevdir.

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...