1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Bir Rüya Gördüm!

Kerkük

Özdemir HÜRMÜZLÜ

EVET ARKADAÞLARIM… Dün gece çok anlamlý bir rüya gördüm. Ben þahsan Allah’ýn yazýsýna inandýðým için, rüyalara pek inanmam. Ama o rüya çok manalý bir rüya olduðunu sanýyorum. Bu rüyayý okurcularla paylaþmak istiyorum.
RÜYAMDA, sarý saçlý, mavi gözlü, pembe yanaklý bir adam gördüm. Bu adam, sanki büyük bir komutan ya da büyük bir devlet adamý, ne bilim vasýf edemiyorum, sanki dünyanýn en büyük adamýydý. Ben o adamý bir yerden tanýyordum; ama onu gördüðüm an þaþkýnlýktan bir þekil ismini unuttum. Ve eðildim elini öptüm, sonra ona, “Merhaba ATAM” dedim.
Ben, çok büyük bir adama ve gerçekten bir Türk Liderlerine ATA derim. Ancak o adam çok kýzgýndý, bakýn bana ne dedi!
—Siz neden birbirinizden küstünüz?
—Ne küsmesi ATAM!
—Ne çabuk unuttun!
—Ne unutmasý ATAM, ben kiminle küsmüþüm!
Arkadaþlarýmla küslüðüme iþaret ettiðini sanarak, titrek sözlerle yanýt verdim:
—ATAM: suçlu olduklarý için onlardan küstüm.
—Býrakýn bu laflarý! Onlar da ayný laflarý ediyorlar, kimse kendisini suçlu bilmiyor, her kes kendisini doðru biliyor. Bu sözler sizi parçalar! Ve devam etti:
— Bak oðlum! Size, bu karanlýk günlerde sizden baþka kimse yar olamaz.
Bu sözlerden sonra çok utandým ve dedim:
—ATAM, Ben af etsem onlar af etmezler!
—Biliyorum, Ama yine ilk adým senden olsun!
—Tamam, nasýl istersen öyle olsun; ama siz kimsiniz? Dedim.
—Ben: Ýki Mustafa Kemal vardýr: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... Ýkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben deðil, bizdir! O, memleketin her köþesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uðraþan aydýn ve savaþçý bir topluluktur. Ben, onlarýn rüyasýný temsil ediyorum. Teþebbüslerim, onlarýn özlemlerini, çektikleri çileleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaþamasý ve baþarýlý olmasý gereken Mustafa Kemal odur! Ben bu sözün sahibiyim.
Sonra uykudan uyandým…

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16812

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12374

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10906

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10234

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7755

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...