1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Þehitlerimizin aþkýna MÜCADELEYE DEVAM

Kerkük

Ümit KÖPRÜLÜ

Irak’ýn birliðinden ve toprak bütünlüðünden yana olduklarýný sürekli kanýtlayan Türkmenler, Saddam rejimi döneminde olduklarý gibi, bugün de her türlü haksýzlýk, soykýrým, suikast, kaçýrma, mal ve mülklerine el koymalarla karþý karþýya gelmekteler. Ancak, özellikle de bu günlerde gasp edilen haklarýmýzý geri almak, milletimizin ve Irak halkýnýn geleceðiyle ilgili oynanan oyunlarý yenilgiye uðratmak için milli mücadelemizi daha da ciddi bir þekilde sürdürmemiz gerekirken, görünen biz düþmanlarýmýzýn çirkin oyunlarýna gelip yaþamýmýzýn bir parçasý olan mücadelemizi yarý yolda býrakýp, anlamsýz dedikodular peþine sürüklenip biri birimize tavýr almaya koyulmuþuz.

Yeni Irak’ta Iraklýlarýn ve tüm dünya halklarýnýn vardýklarý en önemli gerçek kuþkusuz ki, Türkmenlerin tüm Iraklýlardan ziyade Irak topraklarýna baðlý olmalarýdýr. Bu yüzden de Irak’ý bölmek ve parçalamak isteyen tüm iç ve dýþ güçlerin ana planlarýnda bizim birlik ve beraberliðimizi suikasta uðratmak vardýr. Çünkü, karþýlarýnda bir bütün güçlü Irak’ý görmek istemeyen insanlýk düþmaný iþgalciler ve emirlerinden çýkmayan köleler, hayallerinin gerçekleþmesi için Önlerindeki Türkmen engelinin kaldýrýlmasýn gerekli olduðunun kanýsýndadýrlar. Türkmenleri yurtseverliklerinden vazgeçtirmek, Irak’ý ýrkçý ve mezhebi bölgelere ayýrmak ve Türkmeneli bölgesini Irak’ýn Kuzeyi’ndeki Kürt oluþumuna baðlamak için düþmanlarýmýz kullanmadýklarý kozlarýný býrakmamaktalar. Önce baský yöntemini deneyen Kürt gruplarý silahlý milisleriyle halkýmýzý gerçekleþtirdikleri insanlýk dýþý eylemleriyle korkutmak istemiþlerdi. Sonuç getirmeyince barýþçý yöntemlere baþvurmaya baþlamýþlardýr. Bu arada da önce iþgalcilerin Irak’taki yetkilileri, Türkmen yetkilileriyle görüþerek onlarý oyunlarýna getirmeyi denemiþlerdi. Ardýndansa IKDP Sorumlusu ve kendisini Kürt oluþumu Baþkaný ilan eden Mesut Barzani, Erbil’de Kürtmen kukla partilerini bir araya getirip, onlarýn aracýlýðýyla kamuoyuna Türkmenlerin Kuzeydeki Kürt oluþumuna baðlanmak istediklerini ilan ettirdi. Obur yandansa, bu kez IKYB Sorumlusu Irak’ýn Cumhurbaþkaný Celal Talabani, bir ayýn içinde Kerkük’ü üç defa ziyaret ederek, Kerkük Meclisindeki Türkmen yetkilileriyle görüþüp onlara, isteklerinizin gerçekleþmesi için, anayasadaki 140’ýncý maddenin uygulanmasýna karþý çýkmamanýz ve Türkmeneli bölgesinin Kürt oluþumuna baðlanmasý için halkýnýzý ikna etmenizdir söylemiþti.

Ancak tüm çalýþmalar baþarýsýzlýða uðrayýnca, ABD iþgalcileri yurt haini köleleriyle birlikte, Türkmen direniþinin kökünü kazmayý planlamaya ve Türkmenleri can evlerinden vurmaya baþladýlar. Aramýza Mezhepçilik kargaþalarýný sokmayý denediler onu da baþarmayýnca, bu kes birlik ve beraberliðimizi yýkmayý devreye soktular ve devam ettireceklerdir. Önemlisi biz Türkmen halkýnýn bu gibi çirkin oyunlara gelmemek ve alet olmamamýzdýr. Milli davamýza dündeki gibi yarýnda ayni samimiyet ve saðduyuyla sarýlmalýyýz. Gasp edilen her türlü siyasi, kültürel ve toplumsal haklarýmýzý almak için dava þehitlerimizle birlikte baþlattýðýmýz mücadelemizi, rahmetli þehitlerimize verdiðimiz sözümüzü gerçekleþtirinceye kadar durmaksýzýn gece gündüz bilmeden sürdürmeliyiz. Hepimizden daha saygýlý o yüce þehitlerimizin aþkýna her hangi bir oyuna gelmeden birlik beraberliðimizi korumalýyýz. Düþmanlarýmýz karþýlarýnda dündeki gibi yarýnda da devler gibi deðil boz kurtlar gibi gür ve güçlü görünmeliyiz. Unutmayalým da biz Türkmenler bir güç olduðumuzda karþýmýza aþamayacaðýmýz engel çýkamayacaktýr.

Hadi þanlý yüce Türkmen milletim birlik beraberliðe!!
Hadi Türkmen geleceðinin parlaklýðý için saðduyuya!!
Hadi þehitlerimizin kaný yerde kalmamak için mücadeleye!!
Tanrý Türkmenelimizi düþmanlarýndan korusun ve yüceltsin.

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...