1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

ABD’nin Irak Ýþgali 6. yýlýnda

Kerkük

Ümit KÖPRÜLÜ

Bugün 9 Nisan 2003 yýlýnda Baðdat’ýn kalbindeki, Irak’ýn dönük lideri Saddam Hüseyin’in heykelinin Iraklýlarca devrilmesinin üstünden tam beþ yýl geçmektedir. Böylece o günden bu yana ABD güçlerinin sürdürdükleri iþgalleri de altýncý yýlýna adýmýný atmaktadýr.

Geçmiþte kalan beþ yýlýn bilançosu olarak insanlýk dýþý kanlý olaylar sonucu hayatýný kaybeden veya yaralanan yüz binlerce suçsuz ve masum insanlarýn acýlarý, Can ve mal güvenliðinin yokluðu yüzünden yurdunu terk etmeye mecbur edilen iki milyonu aþkýn yaþlý, kadýn ve çocuklarýn üzüntü dolu yaþam dramlarý, ölüm, açlýk, sefalete karþý sürdürdükleri zorunlu mücadeleleri ve insan haklarý örgütü Beyannamesi’nin binlerce kez çiðnenmesi ABD hükümetinin Irak’a karþý baþlattýðý savaþýn ne kadar Iraklýlarýn yararlarýna olduðunu göstermektedir.

Her kesin malumudur ki, ABD baþkaný G.W.Bush iki nedenden dolayý Irak’a girmeye müttefiklerini kandýrmayý baþarmýþtý. O nedenlerin ilki insani olarak Irak lideri Saddam Hyseyin’in imparatorluðunu çöktürmek ve Iraklýlarý onun zulmünden kurtarmaktý. Ýkinci nedense yine insani olarak Irak’ýn atom silahýný yok etmekti. Evet ABD güçleri Irak’a girmeyi baþardý ve Saddam Hüseyin’i aðýr kayýplar bile vermeden devirdi, ve evet o güçler Irak halkýný Saddam’ýn zulmünden de kurtardý. Ancak ABD güçleri ve Irak’ýn baþýna getirdikleri köle ve ABD yandaþý hain çeteler, Irak halkýna Saddam rejiminin yaþattýðý acý ve iþkenceli yaþamýn onlarca katýný daha yaþattýlar. Atom silaha gelince þimdiye kadar bulunmamasý ABD yetkililerinin ne kadar küstah, yalancý, çýkarcý, kendi menfaatlarýný düþünen ve insanlýk düþmaný olduklarýný kanýtlamaktadýr.

Ýþin tuhaf tarafý ise, ABD yetkililerinin birisi Irak’tan çekilmek sözünü ettiðinde, bu kes verilen emirler doðrultusunda, Amerikalýlarýn desteðiyle Irak’ý yöneten hain ve cani yandaþlarý, devreye sokulup ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesi halinde ülkede insanlýk dýþý dramlarýn yaþanacaðýnýn ve ülkenin Türkiye ve Ýran güçlerince istila edileceðinin iddialarýný savurmalarýdýr. Çünkü ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesi Amerikalýlardan ziyade en çok da o hainlerin iþine gelmeyecektir çünkü, onlarýn ABD yetkilileriyle iþbirliðinde olduklarýný öðrenen Irak halký, iþgalci güçlerin Irak’tan çekildiðinde onlarý asla yaþatmayacaklardýr.

Bir yandan ABD iþgaline karþý dünya ülkeleri ve insan haklarýný savunan örgütlerin iþgal karþýsý yükselen sesleri ve obur yandan da Irak direniþçilerinin gün gittikçe daha da ciddileþen kanlý eylemleri, iþgalin altýncý yýlýnda Irak bataklýðýnda iþgalcilerle yandaþlarýný ne aþamada kötü bir dönemin beklediðinin iþaret ve göstergesidir. Dileklerse ne kadar da bu iþgalden yararlanýrsa ABD güçlerinin bir an öncesi iþgali sona erdirmesi ve bölgeyi bu kanlý kabustan kurtarmasýdýr. Böylece de Iraklýlara kendi kaderlerini belirlenmek için fýrsatý tanýmýþ olacaklardýr. Aksi takdirde Ýþgal Iraklýlardan ziyade ABD güçleri ve yandaþlarýna daha da pahalýya patlayacaktýr çünkü, Iraklýlarýn ve hatta tüm dünya halklarýnýn kanýsýna vardýklarý bir gerçek vardýr o da Ýþgalin eninde sonunda bir gün sona ermesidir, yoksa Irak direniþçileri o güçlerle satýn aldýklarý adi ve þerefsiz yandaþlarýný Irak pataklýðýna gömeceklerdir. Büyük bir inanç ve özveriyle güneþ aydýnlýðýna koþan mücadeleci direniþçiler muhakkak Irak’ý özgürlüðüne kavuþturacaklardýr.

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...