1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kuvvet Birliktedir

site Bakimda

Necat Kevseroðlu

2003’ten bugünlere deðin yeni Irak’ta kurulan sözde demokratik yönetimde biz Türkmenler millet olarak gerçek yerimizi alamadýk .
Çünkü dilimizi , kimliðimizi , adýmýzýn tarihten silinmesi için ve þehirlerimiz , bölgemiz elimizden alýnmasý için toplumumuza yýkýcý planlý oyunlar düþünceler ortaya atýldý .
Yeni anayasada kritik maddeler bile Türkmenlere yönelik yazýldý .
Toplumuzun tehlikeli durumlarla karþý karþýya kalmamak için, medeniyetin , teknolojinin , modern toplum olmanýn kalkýnmanýn , dýþlanan milli , kültürel ve diðer haklarýn alýnmasýnýn ve elde edilmesinin tek doðru yolu , millet olarak birleþmektir .
Türkmen toplumu tarih boyunca , demokrat rejime inanan bir millet olduðu için , pek çok siyasi kuruluþlara sahiptirler .
Bu siyasi kuruluþlarýn , genel hedefi birdir , o da her þey Irak’ýn birliði için Türkmenlerin dünya insan haklarý standardýnda ve özgürlük içinde , dilini , milli kültürünü , dini merasimini hür ve demokrat bir yöntemde , Irak’ý oluþturan diðer etnik guruplar arasýnda, barýþ içinde yaþamanýn gerçekleþtirmektir .
Söz ettiðimiz hedefleri gerçekleþtirmek ve özellikle ölen 140. madde den sonra düþünülen Kerkük için özel statü yönetiminin uygulanmasýný ve bu konuda tüm Türkmen siyasi kuruluþlar bu güç dönem bunalýmýný çözmek için , Baðdat’ta kriz masasý Kerkük için kurdular bu kritik konu hakkýnda görüþlerini birleþtirdiler , tek ve gerçek doðru yolu tüm Iraklýlara açýklamak ve Irak’ý oluþturan diðer siyasi kitlelerin desteðini almak ve Irak Halký’na istikrarý, emniyeti getiren çözümü Türkmenler birlik beraberlik içinde aramaktadýrlar.
Atamýz ne güzel demiþ ki “Bir ulus , sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez” .
Ýþte biz Irak Türkmenleri ulusal varlýðýn temelini , ulusal þuurda ve ulusal birlikte görmekteyiz .
Bunlarý izlemekte bu ilkeye göre Baðdat’ta 1-2 Þubat günleri Kerkük için düzenlenen toplantý Türkmenlerin birlik beraberlik içinde olduðumuzu , tek sözle bir düþünceyle milli meselelerimizi çözmekteyiz, bunu tüm dünyaya özellikle Irak halkýna bildirdik .
Bugün kenetlenen toplumumuz birleþen yürekler hep birlikte kalmanýn belgesi sunulmuþ damgasý vurulmuþtur , bunu halkýmýz tüm gücüyle koruyacaktýr .

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...