1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-07-19
Facebook Twitter Youtube
Yeniler

KERKـK BİR PETROL MESELESİDİR !

ALİ KERKÜKLÜ

Sِzde Kürt bِlgesinin parlamento Başkan ve Celal Talabani’nin en yakn partili (KYB) arkadaşlarndan Adnan Müfti ile Bugün gazetesinin kِşe yazar Mehmet Metiner’in yaptğ rِportajda, Türk kamuoyun’unu yanlş yِnlendirme ve yanltma politikas hala devam etmektedir.Mehmet Metiner Barzanilerin Türkiye de propagandasn yapanlardandr.Barzani ve Talabani’yi şirin ve melek gibi gِstermeye çalşmaktadr. Mehmet Metiner’in Adnan Müfti’ye soruyor : “Kürdistan hükümetinin (sِzde Kürdistan diye bir devlet mi var, ki hükümeti olsun. Mehmet Metiner’in hedefi,niyeti ve amac bellidir.Türk Kamuoynunu ,sِzde bu oluşuma yavaş yavaş alştrmaktr ama bunlar kimse yutmaz.) Kerkük konusunda srarn petrol nedeniyle olduğu sِyleniyor…..
Müfti : Bu doğru değil(ey ahali duyduk duymadk demeyin,Kürtlerin ,Kerkük konusunda srarn petrol nedeni ile değilmiş,her halde Türkmen şehri kerkük’e duyulan sadece bir hayranlktr!) Ayrca Kerkük petrolü de dahil ülkede çkan tüm petrolün geliri olduğu gibi merkezi hükümetin bütçesine aktarlyor ( yani şimdi Kürtler Irak hükümetinin izni olmadan 20 yabanc petrol şirketi ile yaptklar anlaşma ve çkarlan petrolün gelirini merkezi hükümetin bütçesine mi aktaryorlar ?Tilki’ye sormuşlar,şahit’in kim?Tilki’de kuyruğum demiş. Sayn okuyucular bu yalana kim inanr.
Irak Parlamentosu’ndaki Sünni ve Şii gruplara mensup 145 milletvekili bir ortak deklarasyon yaymlayarak Irak Kürtlerinin petrol ve Kerkük konusundaki aşr taleplerinin ülke bütünlüğünün tehdit ettiğini belirttiler.Ayrca Kürtlerin hrslarn eleştirerek,merkezi hükümetin onayn almadan yabanc petrol şirketleriyle kendi başlarna yaptklar anlaşmalar kabul etmeyeceklerini bildirdiler.Kürtlerin çizgiyi aştğnn ifade edildiği deklarasyona Sünni ve Şii milletvekillerinin birlikte imza koymas dikkat çekti.Bağdat’ta düzenlenen basn toplantsyla açlanan deklarasyonu milletvekili Osama El Nicifi okudu.El Nicifi :” Irak’n ulusal bütünlüğünün korunmas ve (petrol) zenginliğinin bِlüşümü konusunda bir formül bulunmal. Petrol ve Doğalgaz ulusal servet.Petrol anlaşmalarnn kendi başlarna yapanlarn tutumu bizi kayglandryor” dedi.Sayn okuyucular sizce kim yalan sِylüyor yorum sizlerin.

Adnan Müfti’nin incileri devam ediyor :”Kerkük’e verdiğimiz değerin petrolle alakas yok”.
Kerkük’te petrol olmasayd 600 bin Kürt’ün istilasna uğrar myd ve bu Türkmen şehri bu kadar kymete biner miydi hiç ? Irak Kürtleri ِncülük ettikleri işbirlikçileri ABD ve İngiltere Irak’ işgal etme nedenleri de petrol değil midir zaten ? Yoksa Irak’ ِzgürleştirmeye mi geldiler sandnz ? Bugün Irak’ta etnik ve mezhep nedenlerden dolay hemen hemen hergün 100 kişi ِlmektedir. İşte Kürtlerin işbirlikçileri Irak’a getirdikleri ِzgürlük!yaşasn Kürtler ِlsün Irakllar.

Kürtler Kerkük’ü de Kürt oluşumuna dahil ederek Kürt Devleti kurmak hayalleri peşinde koşuyorlar. Onlar için Kerkük’ü ِnemli klan zengin petrol kaynaklardr.
Kürtler lehine yazlar yazan Yahudi asll gazeteci William Safire, 14 Ocak 2004 tarihli The Newyork Times’daki kِşesinde :
“ KYB’li Kürt Berham Salih (Irak Başbakan Yardmcs), Irak’l Kürtlerin başkentleri olarak gِrdükleri Kerkük’ün kilit ِnem taşdğn sِylüyor, şu var ki kentin Türkmen yerlileri ile Arap yerleşimcileri ise şiddetle bu fikre karş çkyorlar. Kerkük Irak’n devasa petrol rezervlerinin %40’ üzerinde kurulu bir kent. Berham Salih “Kerkük bir petrol meselesi değildir.” diyordu. Bu bana senatِr Dale Bumpers’in Clinton savunmasnda sarfettiği şu sِzleri aklma getiriyor. “Biri bunun seksle bir ilgisi yok diyorsa bilin ki seksle ilgilidir… Kürt’lerin dostu William Safire bile Kürtlerin Kerkük ile ilgisi petrol’dür diyor.


9 Aralk 2007 tarihinde araştrmac gazeteci Stephen Farrell’in The Newyork Times’te Türkmen şehri Kerkük’ün Demografik yapsnn değiştirilmesini “ Kerkük Petrol Mücadelesinde Kullanlan Piyon Kürtler” başlğyla her şeyi gِzler ِnüne seriyor.

Irak’n petrol yِnünden en zengin rezervlerinin yan başndaki bu varoşlarda, kurak futbol sahasnn tam girişinde idrar deresi akyor.

Stadyumda kalan 2,200 bu evsiz Kürtler( Hakl olarak şu soruyu sormak gerekiyor bu Kürtler Kerküklü iseler yaşadklar evleri , okuduklar okullar, yaknlar ve akrabalar nerededir?)futbol için değil siyaset için orada bulunuyor. Petrolün bol olduğu kuzeydeki Tamim Eyaleti’nin ve başkenti Kerkük’ün, Kürt Bِlgesel Yِnetimi idaresine mi gireceğini yoksa Bağdat yِnetiminde mi kalacağn belirleyecek referandumda oynamas gereken gِnülsüz oyuncular onlar.

Bu istikrarsz ( 600 bin Kürt’ün istilasna uğradktan sonra istikrarlaşan) şehir, gecikmelerden ve belirsizlikten çok çekeceğe benziyor. Petrol, siyaset ve etnik kargaşann birleşimi Kerkük’ü potansiyel olarak ülkede patlamaya en hazr yer haline getiriyor.

Kürtlerin şikayet ettikleri nokta ise referandumdan ِnce şehri Kürt oylaryla doldurmak için kendilerini buraya zorla gِç ettirenlerin kendi Kürt yetkilileri olmas.

67 yaşndaki taksi şofِrü Hac Velid Muhammed 2003 işgalinden sonra, Kürt yetkililerinin Çamçamal yaknlarnda yaşayan bir grup Kürt’e dediği, “orada bir çadra dahi sahip olsanz, oraya gitmek zorundasnz” şeklindeki cümleyi aktaryor.

Reddetmesi durumunda ne olacağn kendine sorduğumuzda, şِyle diyor Muhammed: Allah şahit, yemeğimizi keserler aylğmz ِdemezlerdi, bize hiçbir şey vermez geri dِnmeye mecbur brakrlard. Başka bir Kürt, Necat Cesim Muhammed ise yetkililerin :“Dediler ki, eğer dِnmezseniz Kerkük’ü kaybedeceğiz. Siz Kürtsünüz ve Kerkük Kürdistan’n ocağna yeniden dِnmeli”. ( Acaba daha ِnce bizim ve tarihçilerin bilmediği sِzde kürdistan diye bir devlet veya oluşum mu vard orada ? Gِrünen o ki Kürtler kendilerine tarih dayanağ olmayan yeni bir tarih yaratmaya çalşyorlar.)

“ Fakat gitmek istemeyenlere hiçbir maddi destek sağlanmayacak ve bu şekilde bastrlacakt. Kabul etmeseydim işime son vereceklerdi” diye ekliyor Muhammed.
Yllar boyunca yaplan hileli seçimler ve zorunlu yerleşim sebebiyle nüfusun çarptldğ bir eyalet olan Kerkük’te sorunun çِzümüne yِnelik Irak anayasas üç aşamal bir çِzüm sürecinden bahsediyor.
Kerkük konusunda yalan sِylemekten çekinmeyen Kürtler, Kerkük'ün aslnda Osmanl arşivlerine gِre de Kürt şehri olduğunu sِylerken, gerçek Osmanl arşivleri bu konuda tam tersini sِylemektedir.
T.C. Başbakanlk Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanl Arşivi Dairesi Başkanlğ Nu: 64, “Kanuni Devri”nde 111 numaral Kerkük’e ait tahrir defteridir, yayn tarihi: 2003.
Tahrir defteri incelendiğinde, bِlgede yaşayan toplumlarn etnik kimlikleri, bağl olduklar aşiretler ve bu aşiretlerin kimliği, bِlgenin idari yaps, nüfusu, din ve mezhepleri, vakflar, toprağn yani arazilerin tasarruf şekli ve kime ait olduğu, hayvanclk hakknda bilgilerin yan sra 7320 erkek nüfusunun bulunduğu ve bunlarn da % 90’nn TـRK OLDUĞU GÖRـLMEKTEDİR.

“Belge: ” Devlet arşivinden alnmş bir devlet belgesidir. Tartşma gِtürmez gerçek bir belgedir.
“Musul Vilâyeti-Salnâme-i Resmiyesidir”. 1904 ylnda bundan 100 yl ِnce yazlan bu belge, Eski Türk alfabesi ile yazlan belgeden baz satrlar okuyalm. S. 212, 213, 214.:
“Kerkük Sancağna dair malûmat:
... Kerkük şehrinde 26510 İslâm ve 432 Keldani ve 463 Musevi, buna bir misli ünas (kadn), üç binden aşağ olmayan yabanc ilâve olunursa şehrin nüfus mecmuas 57810’a baliğ olur. Kerkük şehri “kale” ve “karş yaka” ve “korya” namlar ile üç ksma münkasim (bِlünmüş) olup, bu her üç ksmda 14 mahalle vardr. AHALİ-İ ŞEHİR: UMUMİYETLE TـRK OLUP TـRKÇE TEKELLـM EDERLER. (konuşurlar). GURABA (yabanc) OLARAK BİR MİKTAR ARAP VE KـRT İLE KALİL’İL (az)- MİKTAR İRANİ BULUNUR”.
Kerkük’te İki buçuk sene il danşmanlğn , idari müfettişliğini ve Irak’n kuzeyinde Kürtlerin yoğun yaşadğ Süleymaniye de de yllarca gِrev yapan C. J. Edmonds Kürtler, Türkler ve Araplar adl eserinde s.446 : “Kerkük’te Belediye gibi şehri ilgilendiren konularla uğraşan Miller (Ingiliz subay), daha ِnce de sِylediğim gibi Türkçeyi düzgün ve akc bir biçimde konuşmaktayd ve ِzellikle Belediye Başkan Abdulmecid Yakubi(Türkmen) ile dostane bir ilişki kurmuş, sk sk kentten ayrlmam gereken dِnemlerde iyi bir iş çkararak mükemmel bir zemin çalşmas gerçekleştirmişti. Livann resmi dilinin TـRKÇE olarak kalmas ve memurlarn da yerel ahaliden olmasn güvence altna alacak bir bildirimde, bulunmasyd. Bu formül, Kerkük için kaydedilen büyük bir aşamayd;
Gِrüldüğü gibi Kerkük’ün Türk olduğunu ispatlayan bu belge açkça gِsteriyor ki Kerkük’ün resmi dilinin Türkçe kalmasnn nedeni, şehrin ahalisinin Türk, dilinin Türk olmasdr. Kürtlerin dostu, işgalci İngiltere tarafndan bile kabul edilmiştir.

Kürt tarihçileri ve aydnlar bir dala tutunmak ve yeni bir tarih yaratmak istiyorlar, ama tarihi dayanaklar yok ve iddialarn da hiçbir tarihi kaynak doğrulamyor. Yapabildikleri tek şey, başka milletlerin tarihlerini,tarihi eserlerini, şahsiyetlerini ve kültürel varlklarn kendilerine mal etmeye çalşmak. Yarnda Osmanl İmparatorluğu’nun kurucularnn Kürtler ve Fatih Sultan Mehmet’inde Kürt olduğunu sِylerlerse kimse şaşmasn.
Kerkük'te diktikleri, tarihi değeri olan bir mimari eserleri var m? Bir tane yoktur. Ama bu hayalperestler utanmadan Kerkük’ün tarihi ve coğrafi olarak Kürt şehridir derler! Bu cesareti bugün işbirlikçileri ABD ve İngiltere’den alyorlar.Kürtlerin işbirlikçileri işgalciler bu topraklardan gidiceklerdir. Herkesin nefret ve kinini kazanan Irak Kürtlerinin hali ne olacaktr.Bütün sorun burada yatyor. Hafzamz, Irakl Kürt’lerin en az 4 kez, silah sesleri kesildiğinde kendilerini yanlş tarafta bulduğunu gِsteriyor.

Tarih tekerrür eder mi?

1947,1975, 1988 ve 1991’de dş güçler tarafndan terk edilen(satlan) Irak Kürtleri, doğal olarak Irak’la ilgili her politika değişikliğinde hemen paniğe kaplmakta ve "tarihin tekerrür edeceği" korkusunu yaşamaktadrlar.
Ne diyelim; kendi düşen ağlamaz...
Bِlgesinde bulunan ülke ve toplumlarla uyum içerisinde, birlikte yaşama niyet ve iradesine sahip olmayan Kürt gruplarn dolduruşa gelerek büyük devletlerden medet umarlar. Büyük devletler, çkarlar doğrultusunda kullandğ bu gruplar, işleri bitince kaderlerine terk ederler.
Tarih, büyük devletler tarafndan kullanldktan sonra çِplüğe atlan toplumlarla ve "tarih yazacağm, devlet kuracağm" diye kendi toplumlarn mahveden hayalperestlerle doludur.
Irak Kürtleri’nin, kendi yakn tarihlerinden hiç de ders almamşa benziyorlar...

ALİ KERKÜKLÜ Yazarn dier yazlar (64)...

Kerkük'te 9 patlama: 17 kişi yaralandı

Hits: 72

Kerkük kentinde peş peşe 9 patlama gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgi…

Devam...

Kerkük Havalimanı ağustos ayında açılacak

Hits: 85

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açıla…

Devam...

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Hits: 45

Iraklıların büyük bir çoğunluğu 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere hile ve usulsüzlük…

Devam...

1959 KATLİAMI,NESİLLER BOYUNCA HAFIZADAN SİLİNMEYECEK

Hits: 64

Türkmenlerin maruz kaldığı 1959 Kerkük Katliamı’nın 59. Yıldönümü münasebeti nedeniyl…

Devam...

Salihi: Türkmen gencinin Türkiye Burslarına kabul edilmediğini biliyoruz

Hits: 128

Bugünlerde, Irak dahil pek çok ülkeden gencin Türkiye'de yüksek öğretimde eğitim alması ama…

Devam...

'Gaye bölgeyi Türkmen varlığından arındırmaktı, hesap tutmadı'

Hits: 270

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, "Gaye Türkmenleri yıldırmak, korkutmak ve Kerkük il…

Devam...

Kerkük'te oyları çalanları asla affetmeyiz

Hits: 45

Irak Başbakanı İbadi, "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asl…

Devam...

Kerkük'te 8 ayda 22 Türkmen öldürüldü

Hits: 51

Irak'ın Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar bitmek bilmiyor. Kerkük'te …

Devam...

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Hits: 64

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta i…

Devam...

Bir Asırdır Suriye ve Irak bir Türkmen Yurdu.!

Hits: 99

Irak ve Suriye’de devam eden etnik ve mezhepsel çatışma yıllarca sürse bile, sonunda siyasi c…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 32449

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 24063

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 23864

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 23501

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 21352

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...