1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-07-19
Facebook Twitter Youtube
Yeniler

AİLE DİKTATÖRLـĞـ

ALİ KERKÜKLÜ

31 Aralık 2007- 4 Ocak 2008 tarihleri arasında Bugün gazetesinde sayın Mehmet Metiner’in Irak’ın kuzeyi ile ilgili hazırladığı yazı ve kِşesinde aynı konuyla yazdığı yorumlara biz Türkmenlere cevap hakkı doğmuştur. Konuya isterseniz şِyle girelim : Kürt bِlgesel yِnetimin sِzde anayasasında “Kerkük Kürdistan’ın başkenti ‘dir maddesi Sayın Mehmet Metiner’e gِre dedikodu ve iddiaymış. Irak Kürtlerinin sِzde anayasalarında bu madde bulunmaktadır. Türkmen şehri Kerkük’te Kürtlere ait bir tane tarihi eser yoktur. Nasıl oluyor da hiçbir eseri olmayan bir toplum bu şehrin kendine ait olduğunu iddia edebilmektedir. Bunu anlamak mümkün değil. Sayın Mehmet Metiner Siz Barzani ve Talabani’nin sِzcülüğünü ve Kuzey oluşumunu savunacağınıza ekmeğini ve suyunu içtiğiniz ülkeniz Türkiye yi savunmanız daha doğru olmaz mı ? Sizin dediğinize gِre “ henüz tamamlanmış bir anayasa yok” o zaman Kuzey oluşumunun merkezi hükümetin izni olmadan 20 yabancı petrol şirketleriyle hangi yasaya gِre anlaşma yapmaktadır ? Irak Kürtlerine sorulduğunda bu anlaşmalar sِzde Kuzey oluşumu anayasasıyla yapılmaktadır. Hani Kürtlerin henüz tamamlanmamış bir anayasası yoktu ? Madem ki Irak Kürtleri Irak anayasasına riayet etmiyorlarsa o zaman Irak merkezi hükümetinden Irak’ın yıllık gelirinden %17 neyin karşılığı olarak pay almaktadırlar, bunu açıklayabilir misiniz ?
Türk kamuoyunun yanlış bilgilendirmenizde utanç vericidir. Dilimiz varmıyor ama bunu yapmak için ne kadar para aldınız? Biz o bِlgenin insanlarıyız ne olup bittiğini az çok biliriz. Bu çarkın da nasıl dِndüğünü ve kimler tarafından yِnetildiğini yani bu değirmenin suyunun nereden geldiğini biz bِlge halkı olarak biliriz. Sayın Mehmet Metiner tarafsız ve objektif olsaydınız. En azından satılmış biriyle ( Barzani’nin sِzcüsü Vedat Arslan ) değil Kerkük’te ,Tel Afer de ve Türkmenelin de Türkmenlerle gِrüşürdünüz. Gerçekleri onların ağzından duyardınız.İnanın gerçekleri ِğrendiğinizde küçük dilinizi yutardınız.

TـRKMENELİNDE SON YILLARDA YAŞANAN BAZI OLAYLARI HATIRLATMAKTA FAYDALI OLACAKTIR

• Kerkük'e yerleşmek isteyen Kürtlere ciddi maddi destek yapılmakta, doğumunu Kerkük'te yapanlara ayrıca para verilmekte, bِylece şehirde Kürt nüfusunun yükseltilmesi amaçlanmaktadır.Kerkük’e ithal edilen bu Kürtlere Kerkükte kalmaları için kuzey oluşumundan aylık maaş bağlanmaktadır.
• Devlet dairelerinin tamamına yakının Müdürlüklerine Erbil, Süleymaniye, Dohuk gibi şehirlerden getirilen, işle ilgisi ve eğitimi olmayan Kürt Müdürler atanmakta, personelin de benzer şekilde seçimine ِzen gِsterilmektedir. Bu şekilde yapılandırılan Devlet dairelerinde Türkmenlere sürekli güçlük çıkarılmaktadır. Bu Kürt müdür ve personeller hem Irak Devletinden hem de kuzey oluşumundan ve bunun yanında birkaç kuruluştan maaş almaktadırlar. Aynı zamanda Kürt Polis ve Askerlere de (Peşmergelere) birkaç maaş bağlanmaktadır.
• Kerkük'te bulunan Devlet binalarına "Gِçmen" adı verilen Kürtler yerleştirilmekte, bunlara aylık düzenli maddi destek verilerek gِç teşvik edilmektedir.
• Türkmenlerin mallarını ele geçirmek ve fidye istemek için, kaçırılmaları sıkça yaşanmaktadır. Kürtler Türkmen ve Devlet arazisine el koyup konut yapmaktadırlar.
• Türkmenlerin iş yerlerine yِnelik baskı ve yıldırma politikaları uygulanmakta, zaman zaman şiddete varan, baskı ve yağmalamalarla Türkmenlerin iş yerlerini kapatmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.
• Gece yarısından sonra Türkmen'lere ait evlerde aramalar yapılmaktadır. Arama bahanesiyle eve giren kişiler, evdeki bazı kişileri seçip, meçhul yerlere gِtürüyorlar. Bir çoğundan tekrar haber alınamamaktadır.Bu aramalar sırasında evlerden para,ziynet eşya, cep telefonları gibi eşyalar çalınmaktadır.


Irak Türklerine Yapılan İnsan Hakları İhlalleri
Kerkük'te durum, Irak'ın başka bِlgelerinden çok daha karmaşık. Burada insanlar kaçırılıyor ve ِldürülüyorlar. Kurbanlar varlıklı Türkmenler oluyor. Türkmenlere karşı artan şiddet, esrarengiz bir unsur içeriyor. Her gün Kerkük'te vuku bu¬lan ve insan haklarını çiğneme kapsamına giren, zorla gِçe tâbi tutma, demografik yapıyı değiştirme, adam kaçırma, adam ِldürme ve haklara tecavüz eylemleri sürüyor.
Türkmen kuruluşlarında gِrev yapanlara, yerel yِnetimler tarafından asimilasyon boyutlarındaki düzenli sıkıştırma politikası uygulanıyor. Dahası zaman zaman peşmergeler Türkmen kuruluşlarına silahlı saldırılar düzenleyerek binalarını tahrip ediyorlar. Türkmenleri Erbil’de sayımlarla ilgili dağıtılan formlarda Kürt, Arap, Keldani, Asuri, Yezidi gibi her türlü seçeneğin yer almasına rağmen Türkmenler için kimliklerini beyan edebilecekleri bir seçeneğe yer verilmemesi bu yok etme siyasetini apaçık ortaya çıkarmaktadır. Saddam dِneminde nüfus kayıtları tespit edilirken ya Kürt ya da Arap olarak yazılmak zorunda bırakılan Türkmenler için bugün ihtimaller arttırıldı ancak hala Türk olduklarını beyan edebilecekleri seçenek belgelere eklenemedi. Bِylesi baskı ve yasaklama altında ne Türkmenlerin gerçek sayısına ne de onların gelecek perspektifinin yِnetime yansıtılması mümkün olmayacaktır.

Gerek Saddam dِneminde ve gerekse daha sonraki dِnemde bِlgede yaşayan Türkmenler'e yِnelik baskılar giderek artmış, yapılan terِr saldırıları sonucu onlara yِnelik baskı, sindirme ve yıldırma politikası ile bِlgeden gِçe zorlama çabaları yoğunlaşmıştır.
BM Irak'a Yardım Misyonu'nun (UN Assistance Mission For lraq) 1 Kasım-31 Aralık tarihli raporu ile İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch ) 2006 raporun¬da, Kerkük'te Kürtlerin uygulamalarına yِnelik dehşet verici bilgi ve tespitler yer alıyor. Rapora gِre:
■ Kerkük'te Türkmenler en temel haklarından yoksun bırakılıyor.
■ Türkmenler'in kentin siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katılmalarına Kürt güvenlik güçleri (peşmergeler) tarafından imkan tanınmıyor.
Kürt güvenlik güçleri (peşmergeler) , Türkmenler'in kentin kaderinde ciddi bir rol oynamalarına mani olmak ve onları yıldırmak ve sindirmek amacıyla ِzellikle keyfi tutuklamalar yapıyor.
■ Halkın güvenliğini sağlaması gereken ve peşmergelerden oluşan güvenlik güçlerinin sِzüm ona terِr şüphesiyle yüzlerce Türkmen'i tehdit, korkutma ve tutuklamaya devam ettiği ve tutukluların hiçbir şekilde savcılarca sorgulanmadığı, çoğunun yargılama da olmadan yıllarca hapishanelerde tutulduğu, avukat ve aileleriyle gِrüşmelerine izin verilmediği ve insan hakları ihlallerinin Kerkük’te yaklaşmakta olan korkunç krizin habercileri olduğu tespiti yapıldı.
17 Mart 1991’de ve 10 Nisan 2007’de Kerkük ve Türkmenelin’de Nüfus ve Tapu Müdürlükleri Kürtler tarafından neden talan ve yağma edildiklerini anlatabilir misiniz ? Ama siz gerçekleri aramıyorsunuz. Kerkük’ün başına getirilen Vali’nin hiçbir gruba ve partiye mensup değildir diyorsunuz. Bizce bilinen kimler tarafından elinize tutturulan yazıyı yazıyorsunuz ِnce şunu bilmeniz gerekiyor. Kerkük’ün Valisi ABD tarafından getirilmiştir ve Celal Talabani’nin partisi (KYB) üyesidir ve yalnızca Kürtleri temsil ediyor.

Yazınızı okuyan birisi (bِlgeyi bilmeyenler için) zanneder bِlgede her şey güllük gülistanlıktır. Türkmenlerde, yaşadıklar bu nimetten neden şikayet ederler ? gerçekler bِylemidir sayın Mehmet metiner? . Erbil valiliği ve işgal altında Kerkük valiliğinde bulunan sِzde Kürdistan haritası bir nostalji’dir diye geçiştiriyorsunuz.Ama gerçeği sizde biliyorsunuz, Kürtlerin hedefi sِzde büyük Kürdistan, bu topraklarda Irak, Türkiye, İran ve Suriye’yi içine almaktadır.Bu toprakları da hedef gِsteren sizin efsane diye tanıttığınız Barzani’dir. Kürt medyası ve internet siteleri bu haritayı çarşaf boyu her yer de ِne çıkarmaktadır. Bunu sizde iyi biliyorsunuz bu harita bir nostalji değil hedeftir. Nostalji diye insanları kandırmayın bu nostalji kelimesine de sadece saflar inanır.
Mesut Barzani ve Celal Talabani’nin sِzde Türkmenlerin haklarını savunuyormuş. Nerede ve ne zaman 3 milyon Türkmen’in haklarını bu iki aşiret reisinin savunduğunu sizden başka kimse inanmaz ve bu sِzlere de kargalar bile güler. Barzani ve Talabani’nin kişilikleri ve yapılarını isterseniz patronlarından dinleyelim…
Irak’ın Kuzeyinde CIA’ın İstasyon Bِlge Şefi Robert Baer’in See No Evil: The True Story Of a Ground Soldier in the CIA’s War on Terrorism adlı, anılarını anlattığı kitabından okuyalım:

1994'ün sonla¬rında Barzani'nin petrol kaçakçılığından bir serveti vardı
Buraya varmak için, KDP ta¬rafından kontrol edilen ve Barzani'nin her kamyondan hisse aldığı Kürt Bِlgesi'nin büyük bir bِlümünden geçmesi gerekiyordu. Kaçırılan petrol (Irak halkının ekmeğinden çalınan pay) aynı zamanda Saddam için de bir cankurtarandı. Buradan aldığı parayı, onu canlı tutan kuvvetlere yani Özel Cumhuriyet Muhafızları ve istihbarat servisine fon sağlamak için kullanıyordu. herkes petrol kaçakçılığından payını alıyordu.

Barzani'nin Kürt düşmanı Celal Talabani,. birinci sınıf bir aktِr ve gerçek bir politikacıydı. Talabani sempatik bir serseri gibi gِrünmekten hoşlanıyordu. Barzani'nin konumuna teşvik edilmemiş bazı saldırılar yaptıktan sonra güler, bana bir sigara uzatır ve bir daha yapmayacağına dair sِz verirdi. Ertesi gün tabii ki, saldırıya tekrar başlardı. İki adam da çok yalan sِylerdi, ama en azından Talabani'nin iyi zamanları vardı."Bir yol ayrımındaydım" dedi Talabani akıcı ama aksanlı İngilizcesiyle.

Yüzüne bakan iki yüzü olduğunu ve bunların ikisinin ( Mesut Barzani ve Celal Talabani ) de güvenli olmadığını sِylerdi.

6 Ocak 2008 tarihli Hürriyet gazetesinde Amerikalı ünlü Ortadoğu uzmanı Michael Rubin AEI ( American Enterprise Institute) tarafından hazırlanan “Iraklı Kürtlere güvenilmez” başlıklı raporumda : “Mesut Barzani’nin iç yِnetimde baskıcı ve yolsuz bir diktatِr gibi hareket ettiğini, dış ilişkilerinde “iki yüzlü” davrandığını.Kürtlerin, konukları olan Amerikalıları mükemmel yiyip içirdiğini, ipek halı ve mücevherlerle hediyeye boğduğunu ve hatta “kadınlarla ilişki” bile sağladığını yazdı. Rubin Barzani ve Talabani’nin bِlgeyi “aile diktatِrlüğü” ve çok sıkı bir “güvenlik-istihbarat” denetimiyle yِnettiğini.İki grubun da boğazına kadar yolsuzluğa battığını, Barzani’nin iki milyar dolar ve Talabani’ninde 400 milyon dolarlık servete sahip olduklarını kaydetti. Bunları gِrdüğünüz gibi Türkmenler değil işbirlikçileri Amerikalılar sِylüyor. Türkmenlerinde Kürtlerle her hangi bir sorunu yoktur. Sorunları hayatlarını cehenneme çeviren bu diktatِrlerledir. Yani sizin tarif ettiğiniz efsanelerledir.

ALİ KERKÜKLÜ Yazarn dier yazlar (64)...

Kerkük'te 9 patlama: 17 kişi yaralandı

Hits: 72

Kerkük kentinde peş peşe 9 patlama gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgi…

Devam...

Kerkük Havalimanı ağustos ayında açılacak

Hits: 85

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açıla…

Devam...

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Hits: 45

Iraklıların büyük bir çoğunluğu 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere hile ve usulsüzlük…

Devam...

1959 KATLİAMI,NESİLLER BOYUNCA HAFIZADAN SİLİNMEYECEK

Hits: 64

Türkmenlerin maruz kaldığı 1959 Kerkük Katliamı’nın 59. Yıldönümü münasebeti nedeniyl…

Devam...

Salihi: Türkmen gencinin Türkiye Burslarına kabul edilmediğini biliyoruz

Hits: 128

Bugünlerde, Irak dahil pek çok ülkeden gencin Türkiye'de yüksek öğretimde eğitim alması ama…

Devam...

'Gaye bölgeyi Türkmen varlığından arındırmaktı, hesap tutmadı'

Hits: 270

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, "Gaye Türkmenleri yıldırmak, korkutmak ve Kerkük il…

Devam...

Kerkük'te oyları çalanları asla affetmeyiz

Hits: 45

Irak Başbakanı İbadi, "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asl…

Devam...

Kerkük'te 8 ayda 22 Türkmen öldürüldü

Hits: 51

Irak'ın Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar bitmek bilmiyor. Kerkük'te …

Devam...

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Hits: 64

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta i…

Devam...

Bir Asırdır Suriye ve Irak bir Türkmen Yurdu.!

Hits: 99

Irak ve Suriye’de devam eden etnik ve mezhepsel çatışma yıllarca sürse bile, sonunda siyasi c…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 32449

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 24063

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 23864

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 23501

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 21352

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...