1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Anayasa düzeltme komisyonu raporu

site Bakimda

Necat Kevseroðlu

142.madde uyarýnca ulusal Mecliste uygun olmayan, istenilmeyen maddeleri , düzeltmek deðiþtirmek için bir komisyon kurulmuþtur. 29 üyeden oluþan bu komisyon Haziran 2007’de çalýþmalarýný ve yaptýklarý bazý maddeler hakkýnda düzeltmelerini ve önerilerini bir rapor halinde ulusal meclise sunmuþlar.
Irak’ý ve Irak halkýný ilgilendiren önemli maddelerin düzeltilmesi hakkýnda baskýlar yüzünden uyum saðlamamýþlardýr ve çözümünü Ulusal Meclise býrakmýþlardýr, siyasi gruplarýn üzerinde uzlaþacaðý bir çözüm yapýlmasýnýn önerisinde bulunmuþlar, Meclise býrakýlan, baþta gelen maddelerden biri 140.maddedir.
Bu maddenin çözümü Irak Geçici Ýdari Yasanýn 53.maddesinin tüm fýkralarýnýn esas alýnmasý, bu maddenin çözümüdür ki bu yasa gereðince Kerkük þehrinin özel statüsünü göz önünde bulundurulmasý ön görüyor ve hiç bir yere baðlý olmamalýdýr, çünkü Kerkük bir çok açýdan herkes için önemli bir merkezdir.
Bunun yanýnda 140.madde için doðru çözüm yollarý Bekar-hamilton önerilerinde, Kerkük 2007 panelinde ve tüm uluslar arasý çözümler ve düþünceleri önümüze býrakmýþlardýr.
Bunun için Ulusal Mecliste hemen dünya görüþlerine uymalý veya ABD katkýsýyla hazýrlanan yukarýda geçen Irak Geçici Ýdari Yasanýn.
53.maddesinin tüm fýkralarýnýn esas alýnmasý ön görsünler 140.madde çözülür.
Komisyon 4.maddenin 5.fýkrasýnda geçen “bir bölge veya vilayette yaþayan ahalinin düzenlenecek bir referandumda çoðunlukla karar vermesi halinde bu üçüncü bir dil, resmi dil olarak benimsenebilir.”
Bu fýkrayý kaldýrmýþlar anayasadan, çünkü bu komisyona hakim olan siyasi gruplarýn çýkarýna aykýrý olduðu için.
Bu 5. fýkra Türkmeneli bölgesinde geçerli olurdu, ve haklarýný çiðnemesidir.
Ayný 4.madde de geçen “Türkmence’nin okutulmasý öðrencinin veli emrinin muvafakat veya adem muvafaktlarýna býrakmýþ” bu ibare hemen kaldýrýlmalýdýr, bu ibare kurnazca oynanan bir oyundur, niçin o bir kavimlerin kendi dilleriyle eðitim yapmalarý anayasada ilzami sayýlýp velilerin arzusuna terk edilmemiþtir.
Bunun için Türkmence’nin okutulmasý zorunlu olmalý ve devlet tarafýndan güvence altýnda tutulmalýdýr, diðer kavumlar gibi.
Çünkü komisyon 34. Madde de geçen “Eðitim toplumun ilerlemesi için temel faktördür ve devlet tarafýndan güvence altýnda tutulan bir haktýr.
Ýlk öðretim mecburidir.
Devlet , cehalete karþý mücadele eder ve vatandaþlarýn okuma- yazma öðrenmelerini saðlar.
2 ücretsiz öðretim bütün Iraklýlar için her kademede.
Ýlk- orta*lise üniversite bir haktýr”.
Bunun bu þekilde düzeltmiþler.
Buna dayanarak Türkmence eðitimde ayný olmalýdýr, düzeltmesi gerek.
Eskiden Türkmen toplumuna verilen milli, kültürel haklar, anayasa düzeltmesinde gerek bu haklar tespit edilsin.
Nasýl ki kuzeye eskiden verilen haklar, çýkan konunlar, yeni anayasanýn 141.maddesine göre geçerlidir, biz Türkmenlere de verilen kavmi haklarýmýz tanýnsýn, milli , kültürel haklarýmýz elimizden alýnmasýn, anayasada tespit olsun, resmi mahfilde, Millet Meclisinde, bakanlar kurulunda , mahkemelerde, resmi toplantý ve konferanslarda ve resmi gazetede Türkmence konuþulan ve bu dille yayýn yapýlsýn , çünkü Türkmenler Irak’ý oluþturan üçüncü ana unsurdur anayasa maddelerini düzeltme komisyonu bunlarý göz önüne almayý gerekmektedir.

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...