1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

KERKÜK ÞEHRÝNÝN ANA PLANI

Necat Kevseroðlu

Bundan bir kaç gün önce Kerkük'te yerel gazetelerde, Kerkük þehrinin esas planý hakkýnda, bir haber yayýnlandý. Habere göre þirketler arasýnda yapýlan rekabette adý belirlenmeyen iki þirketin kazandýðýný yazdýlar. Adý belirlenmeyen bu þirketler galiba iþgal güçlerine baðlýdýr ve yabancý þirketlerdir.
Burada bizim büyük endiþemiz o dur ki, bu adlarý belirlenmeyen þirketler kente yabancýdýrlar, aldýklarý iþaretlere göre ve yaptýklarý esas plan tasarýsýnda, büyük yanlýþlýklara saparlar, þehri geliþtirmek bahanesiylei þehrin belediye sýnýrýný geniþletip 2003 ten sonra þehirde ortaya çýkan tecavüz bölgeleri, yerleri, yerleþim bölgesi yapsýn ve diðer büyük hatalara düþsün. Devrik eski rejim tarafýndan Kerkük þehrinde yapýlan esas plan Doksiyadis adlý Yunan þirketi büyük hatalar yaptý ve kentin demografisini deðiþtirmek için þehrin Büyük Abidesi olan Kerkük Kalesini bir tepe haline getirdi, turizm bölgesi yapmak adý altýnda ve Kerkük'ün tarihi çarþýsý olan Koyra pazarýný, yerleþim bölgesi yaptý, Türkmen Tisin mahallesini ortasýnda, bir tren istasyonu yapýldý, Türkmen yerleþim bölgesini yerle bir etti, ve daha nice büyük hatalar yapýldý.
Bilindiði gibi Kerkük þehrinin kendisini oluþturan koþullara baðlý özgün yapýlar vardýr, kendine özgü bir görünmü, silueti ve onu bütün öteki kentlerden ayýran özelliklerini kendi insanlarý, sahibý bunlara tanýktýr.
Bunun için eskiden yapýlan hatalarý gidermek için ve yeni hatalara düþmemek için valilikte kurulan þehircilik fen heyeti'ne Türkmen mühendislerinden ve þehircilik fen adamlarýndan o heyete alýnmalýdýrlar, çünkü Türkmenler bölgeleri hakkýnda bilgileri vardýr, iyice tanýrlar kendi yerlerini, o zaman güzel döðru þehrin tasarýmý yapýlýr ve Belediye Meclisine sunulduðu zaman tüm taraflarýn onayýndan geçer ve güzel bir þeyler meydana çýkar, her kese saðlýklý bir yaþam saðlar.
Temennimiz bu ana planýn çalýþma komsiyonu, Kerkük'te dinlenme, eðitim, saðlýk, alýþveriþ, tatil ve spor olanaklarýný hazýrlamak ve bu iþlevlerin iyi doðru çalýþmasý için gerekli düzenlemeleri yapmak da bu planlamanýn amaçlarýndan olsun.
Bütün bunlarý yaparken de tarihsel, doðal ve kültürel deðerlere zarar vermemeye var olan dengeleri bozmamaya özen göstermeli.

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6454

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...