1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

ANADOLU KIZININ TÜRKLÜK KOKAN ÞÝÝRLERÝ

Ümit KÖPRÜLÜ

Ben Anadolu kýzýyým

Kara kaþlý, kara gözlü, siyah saçlýyým

Esmerceyim... Eh iþte biraz güzelceyim

Elimde hangi yapraðýna baksam, vatan sevgisi, Türklük, mücadele ve özveri kokan bir Anadolu kýzýnýn ( Ben Anadolu kýzýyým ) adlý kitabý bulunmaktadýr. Yazarý kitabýný 27. Nýsan. 2007 tarihinde Ankara’da Türkmen ressamlarýnýn düzenledikleri bir resim sregisinde Kerküklü bir haným efendiye tanýtýrken kulak müsafiri olmuþtum. Acýlarýnýn dinmediði Kerkük söz konusu olunca, kendimi tutamadým. Kitabý sahibi deðerli yazar, þair ve gazeteci Rabia GÖLBAÞI hanýmefendiden, bana armaðan etmesini istemiþtim. Hanýmefendi de Allah razý olsun imzalýyarak hemen vermiþti.

Kitabýn ilk yapraklarýnda Devlet Eski Bakaný Emekli Hakim Albay Baki TUÐ beyefendilerin þahane bir önsözü yer almakta. TUÐ önsözünde, GÖLBAÞI’nýn, duygu alemýndeki ince ruhluluðundan, hassas yapýlýlýðýndan, inanç yönündeki kararlýðýndan, varmak istediði hedefle iddialý ve ýsrarlý bir yapýya sahip olduðundan sözetmekte. Rabia’nýn yüreðinin milli ve manevi deðerlerle süslendiðinede iþaret eden TUÐ,

ne güzel devam etmekte; ( Bu güzel ince ruhlu, hassas yapýlý Anadolu kýzýmýz tohumunu ekmiþ, tarla yeþermiþ, yemyeþil hale gelmiþtir. Tomurcuklar uç vermiþtir. Baþak oluþmuþtur. Hasat gündemdedir. Verim tam olacaktýr. ). Evet TUÐ beyefendilerin söyledikleri gibi Anadolu kýzý þairimizin þiirleri buram, buram insan sevgisi, vatan sevgisi, millet sevgisi kokmakta ve duygu yüklü bir sevgi selini ifade etmektedir.

Kitabýnýn ilki þiiri ( Ben Türkiye’liyim ) Anadolumuzun doðusundan batýsýna ve kuzeyinden güneyine kadar büsbütün, güçlü ve iktidarlý bir Türkiye’nin birlik ve bütünlüðünü yansýtmakta. Duygularýn en güzeli bir Türkün nereli olursa olsun ister Ankaralý, Ýzmirli, Sivaslý, Karslý, Vanlý, Muþlu, Bursalý, ...., .... ve saire kendisini Türkiyeli olarak hisetmesidir.

Bu þehir benim...

Daðýyla, taþýyla, topraðýyla

Bu ülke benim...

Deniziyle, ýrmaðýyla, ovasýyla

Bu vatan benim...

Þehitiyle, gazisiyle, bayraðýyla

Ben Türkiye’liyim...

Anadolu kýzý Rabia, vatanýn kutsallýðýný, kurtarýcý büyük önder Gazi Mustafa Kemal’ýn ululuðunu, Türk þehidinin ölümsüzlüðünü ve ay yýldýzlý bayraklý þanlý vatanýn bölünmez, bütünlüðünü de ( Vatan ) adlý þiirinde mükemmel bir þekilde ifade etmrktedir ;

Bu VATAN

Bizimdir, sizindir, hepimizindir

Bölünmez bir bütündür...

Yalnýz TÜRKÜNDÜR....

Bir zamanlar Kýbrýs Dünya Türklüðünün kanayan yarasýydý. Acýmýzdý sýzýmýzdý. Kýbrýs Türklerine iþlenen Yunanlýlarýn acýmasýz zulümü Anavatan’dan ziyade özgürliklerine kavuþamayan Türk devletleri’nin de ekmeðine aþýna zehir katmaktaydý. Kahraman ve destanlar yazan Türk mehmetciðin Kýbrýslý Türklerin imdadýna koþarak, kalleþ Yunanlýlara vereceði ders geçiþmemiþti. Þairse, vatanýnýn bir parçasý gördüðü Kýbrýs’ýný ikinci ülkesi olarak ne güzel ilan etmekte ;

Ta ... þuram’da, içimdesin, kanýmdasýn, hislerimdesin...

Ebediyyen bizimlesin, bizimsin

Unutmak mümkün deðil seni KIBRISIM

Sen benim ikinci ülkemsin...

Kosova dünya Türklüðüne haksýzlýðýn, soykýrýmýn iþlendiði diðer ülke. Kahpe Sýrplar binlerce Türkü yaþlý çocuk gebe kadýn düþünmeden suçsuz yere katlettiler. Yüce Türkü mahvetmek istediler ama þairin dediði gibi baþaramadýlar ve baþaramýyacaklardýr.

Bre...bre... bre... kahpe Sýrp

Vursan ne çýkar, bin vurursun...

Binlerce, binlerce Türk çýkar ortaya

Kurutmaz Türkün soyunu hiçbir düþman

istediðin kadar savaþsan

Bu amansýz savaþda...

Yine kalýrsýn yarý yolda...

Acýsý dinmeyen Kerkük’ün dramý Lozan antlaþmasý’ndan sonra kaderinin Irak’a terkedilmesiyle baþlamýþtý. 1920 yýlýnda Irak Devleti’nin kurulmasýndan bu yana ülkenin iktidarýný ele geçiren tüm rejimlerin, Irak Türklerine karþý ýrýkçý bir poltika uyguladýklarý söz konusu olmuþtu. Dün iktidarda olan Saddamcý itlerinin izledikleri, Türkmenelini araplaþtýrma poltikalarý misali, bugün Irak’ýn kuzeyindeki Kürt çapulcularý da Kürtleþtirme poltikalarýný izlemektelerdir. Saddam rejimi’nin 35 yýl içerisinde yapmayý baþaramadýðýný Sarý çekirgeler, cahillikleriye kýsa bir sürenin içerisinde yapmak peþindelerdir. Rabia hanýmefendi mýsralarýyla bile olursa Iraklý Türk soydaþlarýný yalnýz býrakmamaktadýr. Acýlarýný, çilelerini bir öz Kerküklü gibi sezmekte ve paylaþmaktadýr;

Yýllar oldu senden ayrý kalalý...

Ýçimde hicran, gözümde yaþ olalý...

Ne yediðim belli, ne de içtiðim sýralý

Vuruldum baðrýmdan yanarým KERKÜK’üm..

Anadolu kýzý Rabia GÖLBAÞI’nýn, Anadolu kýzýyým adlý þiir eseri, okunmasý tavsiye edilecek harika bir kitaptýr. Þairin üstün yetenenek, yaratýcýlýk ve becerikliðini göstermektedir. Türkiye ve Türkçülük aþýðý bacýmza þiirsel ve diðer çalýþmalarýnda baþarýlar dilerken yeni verimlerini biz sevenlerinden esirgememesini de ümit ederiz.

Ben Anadolu kýzýyým

Baþým dik, alným açýk

Yüreðim temiz, tertemiz apaçýk

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11221

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...