1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Anayasada 140. Madde

Necat Kevseroðlu

Dünya üstünde ilk yazýlý anayasa 1787'de kaleme alýnan, 1788'de on bir eyaletçe onaylanarak, 1789'da yürürlüðe giren ve temel de bugüne deðin deðiþtirilmemiþ bulunan ABD Anayasasýdýr.
Bunu Büyük Devrimin ürünü olan 1791 Fransa Anayasasý izlemiþtir. 19-yüzü yýlda dünyanýn her yerinde geliþmiþtir. Yazýlan bu anayasalar bir devletin yapýsýný, örgütleniþini, temel organlarýný görev ve yetkilerini, bireylerin devlet iktidarý karþýsýnda hak ve özgürlüklerini düzenleyen kurallarýn bütünüdür; Bu kurallar, maddeler için belli tarih süre ve belirli zaman, müddet geçmemiþtir ve görülmemiþtir.
Yeni Irak Anayasasýnýn 140.maddesinde üç tarih ve süre geçmektedir.
Bu süreleri, Irak yürütme organý, Kerkük'te 15.3.2007ye deðin normalleþtirme süreci tamamlanmýþ olmasý tasarlanýyor. Bundan sonra bölgede nüfus sayýmý iþlemine geçilsin, bunlar tamamlandýktan sonra, Kerkük'te ve diðer anlaþmazlýk bölgelerinde referandum düzenlenmesi ve en geç 31.12.2007 da tamamlanmýþ olmasý gerekir, diye geçiyor, bu anayasada. Bu gibi belirli, tarihli madde, dünyanýn hiç bir anayasasýnda üç süreli aþamadan geçen madde görülmemiþtir. Belirli zamana baðlý madde, eðer uygulanýp kabullenirse, 2007den sonra hüküm ne olur. Dünya anayasalarýnda bir maddenin hükmü belli bir süre için yazýlmamýþtýr, o zaman bu maddenin anayasada yeri kalmaz.
Bunun için 140.maddeyi, büsbütün ilga ederek, veya 142.maddeye göre, düzelterek, eskiden ve bugün olduðu gibi, Kerkük vilayeti, merkezi Baðdat'a baðlý kalmalý ve özel statüsü olmalýdýr.
Anayasa komisyonu, bu hatalý, yersiz maddeyi, Irak kalýcý Anayasasýndan, kaldýrýldýðý zaman, anayasamýz, dünya anayasalarýyla uyum saðlar.

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...