1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmenleri terörle suçlayarak yok etmek istiyorlar !!!

Ümit KÖPRÜLÜ

Türkmeneli bölgesini tamamen Kürt bölgesine ktýp, Irak’ýn kuzeyindeki kurmuþ olduklrý Kürt devletini ilan etmek için, Celal Talabani ve Mesut Barzani’ye baðlý çapulcular, her türlü sinsi pilaný denemektelerdir. 9.Nisan 2003 tarihinde Saddam rejiminin çöktüðüde ABD güçleriyle birlikte Kerkük, Altýnköprü, Tuzhurmatu, Tavuk, Kifri, Hanikin ve diðer Türkmen kent ve kasabalarýna akýn eden Kürt milisleri, bölgeyi kürtleþtirmeye yönelmiþlerdi. Barzani ve Talabaniler, beraberlerinde getirdikleri Iraklý olmayan Yüzbinlerce fanatik Kürtler’e, Kerkük’ün baþýna getirdikleri Kürt vali ve yetkililer yoluyla, çapulculardan korkarak kaçan Araplarýn evlerini, devlet arazi ve Arap Baaas Partisiyle askeri kurum ve kuruluþlarýn binalarýný daðýtarak, onlarý Kerkük vatandaþlýðýna geçmilerdi. Onlarýn ve yaptýklarý oyun ýhlaller sonucu elde ettikleri oylarýyla, kurulan yeni Irak Hükümetinde en önemli mevkileri ellde etmiþlerdi. Irak’ýn yeni anayasasýný, ilan etmesini pilanladýklarý Kürt devletinin çýkarlarý doðrultusunda yazmayý baþarmýþlardýr.

Özgürlik ve demokrasiden yana olduklarýný savunan bu sarý böceklerin, uygulama imkanlarý olmayan genel bir katliamýn dýþýnda silahsýz Türkmenler’e yapmadýklarý insanlýk dýþý zulüm ve haksýzlýk kalmadý. Kimilerini suçsuz insanlarýn kanýna boyanmýþ ABD dolarlarýyla satýn almaya uðraþtýlar. Kimilerini silah zoruyla göçe mahküm ettiler. Kimilerini kaçýrarak malýna mülküne el koydular. Kimilerini gecelerin karanlýðýnda þehit ettiler. Kimilerininde evlerine terör ve silah bulundurma bahanesiyle baskýn düzenleyip kadýnlarýna tecavuz ettiletr ve çocuklarýna iþkence yaptýlar. Kerkük’ü terörist PKK’lýlarýn faaliyetlerine sahneye çevirdiler. ABD güçleri ve Irak Hükümeti’nin gözleri önünde Bebek katili Apo þerefsizinin serbest býrakýlmasý için kampanya düzelemeyi saðladýlar. Türkmen siyasetçilerine onlarca psular ve suikastlarý denediler.

Kan susuzu sarý böcekler, denedikleri tüm pilanlarý sonucu Türkmen bölgelerinin Kürt bölgesine katmasýnýn imkansýz olduðuna da varnca, bu kez pilanlarýný gerçekleþtirmekte sebepleri bile yanlýþ seçmeye baþladýlar.
Geçenlerde Irak Hükümetinden izinsiz olarak Kerkük’e baðlý Beþir köyüne baskýn düzenliyen bir gurup çapulcu dört Türkmen gencini neden göstermeden belirsiz bir yere götürmüþlerdi. Bu haksýz eyleme karþý büyük bir yürüyüþ düzenleyen Türkmenler’e onlarý Elkaide örgütüne baðlýlýklarý suçundan yakaladýklarýný ve gençlerin de suçlu olduklarýný itiraf ettiklerini duyurdular. Bir de hiç utanmadan haberini internet sitelerinde yayýnadýlar.
Akýllarýnýn düþünüldüðünden dahada fazla baþlarýnda olan bu sarý haþaralar, Beþir köyü halkýnýn þii olduklarýnýn ve Elkaide örgütünün de Sünnilere mahsus olduðunun farkýna bile varmamýþlardý.

Burada altýný çýzmamýz gereken, çabulcularýn Türkmeler’e karþý iþledileri cinayet ve haksýzlýktan ziyade, Terör damgasý altýnda Türkmenleri birer birer yok etme pilanlarýdýr. Ancak 35 yýl Saddam baskýsýna dayanan Türkmenler, zulüm ve haksýzlýðýn ne kadar keskin olmasýna raðmen Kerkük’ün kalesi gibi, baþlarý yüksek dimdik durmakta ve sonsuza kadar da mücadeleye devam etmekte kararlý olduklarýnýn vurgulamaktalardýr. Tanrý onlarý ve tüm dünya türkünü korusun ve yüceltsin.

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...