1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-05-24
Facebook Twitter Youtube

Irak Türkmenlerinin Bağdat Konferansı ve Değerlendirilmesi

Türkmenlerin "tamam" deme tehlikesi yok mu

Prof. Dr. Mahir Nakip

Prof. Dr. Mahir Nakip
Çankaya ـniversitesi

Hazırlık Aşaması
Birleşmiş Milletler 2003 yılından beri Bağdat’a ve en kritik günlerde bile temsilci ve aktif bir kadro bulundurmuştur. Şimdiki temsilci Yan Kobich aktif ve biraz da farklı bir temsilci olarak gِrülmektedir. Geçmiş temsilcilerin hepsi Türkmen yetkililerle buluşmakla beraber, bu konuda yeteri kadar aktif olmamışlardır denilebilir. Nisan ayından itibaren Türkmen ileri gelenleri ile bir dizi gِrüşmeler yaparak, geniş bir konferansın düzenlenmesi için bir alt komisyon oluşturmasını başarabilmiştir. ـyelerin ikisi Irak Türkmen Cephesi’nden olup biri Kerkük Milletvekili Hasan Turan ve ikincisi de yine ITC’nin eski Diyala Milletvekili olan Hasan Özmen’dir. Diğer ikisi ise Ulusal İttifak’ın milletvekilleri olan (eski bakanlar) Casim Muhammed (Türkmen İslam Birliği, Dava Partisi üyesi) ve Muhammed Mehdi Bayatlı (Bedir Örgütü) olmuştur. Beşinci üye ise, Türkmen Haşd Şaabi Komutanı ve Türkmen Vefa Hareketi üyesi Yılmaz Şahbaz’dır.

Komisyon iki ِnemli gِrevi ifa etmiştir. İlki üzerinde tartışılabilecek bir Türkmen bildirisi taslağı hazırlamak ve ikincisi de 16 Kasım 2017 tarihinde bu bildiriyi tartışacak 60 civarında Türkmen ileri gelenini bir araya getirmektir. Bu kişiler bütün Türkmen partilerinin başkan ve yardımcılarından; bazı Türkmen aydınlarından ve bazı yurtiçi-yurtdışı Türkmen sivil kuruluşlarından seçilmiştir. Toplantıya Türkmen aydınlarının ¨Tabela ya da Karton Partiler¨ olarak adlandırdıkları ve sadece Kürt bِlgesinde faaliyet gِsteren Türkmen partiler davet edilmemişti.

Sِz konusu toplantıda katılımcıların farklı gِrüş ve mensubiyetleri olmasına rağmen polemiğe ve tartışmaya girmeden 5-6 saat metin üzerinde gِrüşlerini belirtmişler ve geldikleri bِlgelerin sorunlarını gündeme taşıyarak nihai bildirgede yer almasını talep etmişlerdir.

Açılış Konuşmaları
17 Mayıs günü Bağdat’ın Yeşil Bِlgesi’nde Reşid Oteli’nin en büyük salonunu 300’ün üstünde Türkmen ileri geleni doldurmuştur. En ِnemlileri, Irak Parlamentosu Başkanı Selim El-Cuburi, Yüksek İslam Meclisi Başkanı Ammar El-Hekim ve Birleşmiş Milletler Temsilcisi Yan Kobich’tir. Konferans, Parlamento Başkanı Selim El-Cuburi’nin himayesinde düzenlenmiştir.

İlk konuşmayı en yaşlı Türkmen milletvekili olarak Musul Milletvekili Taki Mevla yaparak, Türkmenlerin Irak’ın bütünlüğünü savunduklarını, her zaman Irak’ı vatan bilip uğruna kan dِktüklerini, DAEŞ Irak’ı terk ettikten sonra gelişi güzel intikam alma anlayışına şiddetle karşı olduklarını, Irak’ın farklı yerlerine ve Türkiye gِç eden Telaferli Türkmenlere başta Türkiye olmak üzere bütün taraflara teşekkürü bir borç bildiklerini ifade etmiştir. Bazı genel istekleri de dile getiren Mevla’nın sıraladığı taleplerin en ِnemlileri şunlardır:
1. Acilen Telafer kurtarılmalı, Sünni ve Şii Türkmenler tekrar şehirlerine dِnmelidirler.
2. Baş Komutan olarak Başbakan İbadi’den Telaferi kurtarmak için 1000 kişilik ِzel bir ordu kurulmasını ve bu ordunun yarısının Sünni ve yarısının da Şiilerden oluşmasını talep etmiştir.
3. Telafer’in kurtarılmasından sonra civar ülkelerden de yardım alarak şehrin acilen imar edilmelidir.
4. Bakanlıklar ve diğer üst düzey tayinlerde Türkmenlere ِzel kontenjanlar verilmelidir.
5. Irak’ın bir şehri olan Kerkük sorununun adil bir şekilde çِzülmeli ve kimse başkasının hakkına tecavüz etmemelidir.

İkinci sِz konferansın sahipliğini üstlenen Parlamento Başkanı Selim Cuburi’ye verilmiştir. Cuburi, Türkmenlerin 1000 yıllık tarihleri içerisinde Irak topraklarında vefalı ve fedakâr bir biçimde yaşadıklarını vurgulayarak, günümüzde kimsenin Türkmen nüfusu üzerinden yola çıkarak, Türkmenlerin ağırlığını küçültmeye çalışmaması gerektiğini dile getirmiştir. ¨Anayasa’nın bazı maddelerini bahane ederek ve Irak topraklarını parçalayarak bِlmek isteyenler kendilerine başka bir vatan bulsunlar¨ diyerek Cuburi ِzellikle iki de bir Irak’tan ayrılmak isteyen Kürt siyasi grupları, üstü kapalı bir şekilde, eleştirmiştir. Türkmenlerin Irak’ın aslî unsuru ve 3. Milleti olduklarının bilinci içerisinde onlara hukuklarının verilmesi gerektiğini, terِrden dolayı topraklarını terk eden Türkmenlerin tekrar kendi topraklarına dِnmeleri icap ettiğini vurgulayan Cuburi, Türkmenlerin yaşadıkları şehirlerin demografik yapısının de korunması gerektiğinin altını çizmiştir.

Cuburi’nin konuşması ad vermeden Kürt siyasetçileri hedef aldığı açıktı. Özellikle Türkmen topraklarına tecavüz eden Kürt yayılmacılığını zımnî şekilde eleştirmiştir. Nitekim bir gün sonra Kürt siyasi cenahta iki milletvekili olan Eşvak Caf ve Hoşyar Abdullah birer açıklama yaparak Cuburi’nin konuşmasını eleştirmişlerdir. İlki Cuburi’nin Kürtleri hedef alarak tehdit ettiğini dile getirirken, ikincisi de Cuburi’yi Irak’ın tek maliki imiş gibi konuştuğunu dile getirmiştir.

ـçüncü konuşmayı Şii lider ve Irak Milli İttifakı Başkanı Ammar El Hekim yapmıştır. El Hekim Türkmenlerin Irak’ın aslî unsuru olduklarını dile getirerek sِze başlamış ve Türkmenleri çok ِvmüştür. Özellikle 2003 ِncesi ve hatta sonrasındaki fedakârlıklarını ve mücadelelerini takdir ettiğini ifade etmiştir. DAEŞ’e karşı Türkmenlerin sadece kendi bِlgelerini değil, bütün Irak’ı savunduklarını sِyleyen El Hekim, bu uğurda çok kan dِktüklerini dile getirmiştir. Türkmenlerin farklı siyasi partilerinin kendi aralarındaki meseleleri tartışmak için başka ülkeleri değil, Bağdat’ı seçtikleri için onlara teşekkür etmiş ve onları takdir etmiştir. DAEŞ’ten sonraki merhaleye de değinen El Hekim bir kargaşanın veya kaosun doğmaması için herkesin sorumlu ve dikkatli davranması gerektiğini vurgulamıştır. DAEŞ’ten sonra daha gerçekçi davranılmasını, sadece Bağdat’ta değil, Kerkük ve Kürdistan Bِlgesinde de buna riayet edilmesi gerektiğinin altını çizmiştir.

Cumhurbaşkanı Fuad Masum toplantıya bir temsilci gِndermiş, temsilci kısa konuşarak Türkmenlerin aslî unsur olduklarını ve geleceklerinin demokratik Irak’ta parlak olacağını ifade etmiştir. Başbakan İbadi de bizzat katılmayarak Türkmen milletvekili Abbas Bayatlı’yı gِrevlendirmiştir. Bayatlı konuşmasında ِncelikle Türkmenlerin Emirli ve Beşir’de DAEŞ’e karşı verdikleri mücadeleyi ِverek sِze başlamıştır. Türkmenlerin sadece 3. Millet değil, ِncelikle Irak’ı oluşturan temel milletlerden birisi olduğunun altını çizen Bayatlı, Irak Türkmensiz bir şey ifade etmediğini dile getirmiştir. Abbas Bayatlı, Irak’ta hiç bir milletin diğerini ezmemesinin ve hatta yok saymasının doğru ve adil olmadığını, ayrıca Kerkük’te çِzümün ancak bütün tarafların gِnül rızalığı ile mümkün olabileceğini ifade etmiştir.

Son konuşmacı Birleşmiş Milletler Temsilcisi (UNAMI) Yan Kobich Türkmen siyasetçi ve aydınlarını 1.5 ay gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamlayıp ortak noktalarda buluşabildikleri için tebrik etmiştir. Bu yِnleri ile Türkmenlerin, bِlünmüş diğer siyasi gruplara güzel bir ِrnek olduğunu sِyleyen Temsilci, bu birlikteliğin DAEŞ’ten sonra Irak’ta şekillenecek gِrüşme ve tartışmalara ِnemli kaynaklık edeceğini vurgulamıştır. ¨Birleşmiş Milletlerin her zaman Türkmenlerin yanında olacaktır, çünkü Türkmenler Irak’ın birlik ve beraberliğinde ِnemli bir sınav vermişlerdir.¨ sِzü ile konuşmasını kapatmıştır.

Türkmen Bildirgesinin İçeriği
Bütün Türkmen parti, kuruluş ve aydınlarının hazırladıkları ortak bildirgeyi, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi okumuştur. Bildirge ِzetle şunları içermektedir.

Dibacede Irak’ın üçüncü aslî unsuru olan Türkmenlerin geçmiş dِnemlerde uğramış oldukları bütün haksızlıklara, zulümlere, toplu katliamlara ve arazilerinin ellerinden alınmalarına rağmen Iraklı oldukları ve Irak’ın birlik ve beraberliği için çaba gِsterdikleri vurgulanmış ve Irak’ta milli birlik projesini desteklemek ve Türkmen projesini Irak Ulusal Uzlaşma Projesi ile birleştirmek amacıyla bir adım atıldığı beyan edilmiştir.

Esas bildirge ise dِrt başlıktan oluşmuştur:
1. Türkmenlerin yasamadan istekleri
2. Türkmenlerin yürütmeden istekleri
3. Kürt ve Bِlgesel Kürt Yِnetimi ile İlişkiler
4. Türkmen projesinin yerine getirilmesi

Birinci başlıkta üç temel istek yer almaktadır:
- Türkmenlerin Kerkük, Tuzhurmatu, Musul ve Diyala illerinde ellerinden alınan yerlerin iade edilmesi için gereken yasal düzenlemelerin yürürlüğe konulması,
- Türkmenlerin de Irak’ın serveti olan petrol ve gaz üretim gelirlerinden istifade etmesinin sağlanması,
- Türkmenlerin bütün haklarını düzenleyen kanunun meclisten çıkarılması,
- Sürüncemede kalan ve Irak’ın milli bileşenlerini oluşturan Federal Meclis Kanun taslağının biran ِnce parlamentodan geçirilip uygulamaya konulması.

Türkmenlerin Hükümetten istekleri ise ِzetle şunlardır:
- Bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük ve büyükelçilik gibi üst düzey makamların dağıtılmasında Türkmenlere uygulanan haksızlıkların ve adaletsizliklerin giderilmesi,
- Yerlerinden gِç etmek zorunda kalan Türkmenlerin yerlerine dِnmelerini sağlamak ve kurtarılan bِlge insanlarından oluşan bir savunma gücünün kurulması,
- Türkmen eğitimine gereken ِnemin verilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi, ayrıca bütün ders kitaplarında Irak’ta Türkmen tarihine yapılan haksız isnatların ve çarpıtmaların kaldırılması,
- Geçmiş dِnemlerde Türkmenlerin uğradıkları mezalimi simgeleyen bir anıtın dikilmesi,
- Kerkük ve Telafer Kaleleri gibi Türkmen tarihî yerlerin imar edilmesi
- Kendi bِlgelerini savunabilmek amacıyla Türkmenlerin nüfus yoğunluğu oranında oluşturulan Türkmen Haşd Şaabisinin desteklenmesi, ayrıca diğer Türkmen güçleri de desteklenerek, Irak Silahlı Güçler Komutanlığına bağlanması,
- Türkmen ِğrencilere Irak Harp ve polis okullarında yer ayrılması ve yurtdışında okuma kontenjanlarında yer verilmesi,

Kürt Bِlgesel Hükümeti ile İlişkiler
Konferansa katılan tüm Türkmen kesimleri Kürt yِnetimine ¨Türkmenler bütün siyasi, fikrî ve kültürel Kürt kurumlarını açık ve yapıcı diyaloga ve karşılıklı saygıya davet eder, diğerlerinin hukukuna tasallut ve tecavüzü reddeder.¨ mesajını verirken, Erbil ve Kifri’de yaşayan Türkmenlerin de haklarının gِzetilmesi ve üst düzey gِrevlerden yararlanmalarının sağlanması talep edilmiştir.

Türkmen Projesinin Uygulanması
- Yukarıda sıralanan isteklerin takip edilmesi amacıyla bir koordinasyon kurulu oluşturulmuştur.
- Türkmen isteklerini desteklenmesi için Meclis, Hükümet, Kürt Hükümeti, partiler ve siyasi gruplar ile haberleşme arttırılacak ve sıklaştırılacaktır.
- Bِlgesel ve küresel güçlerle ilişkiler sürdürülecek, bu ilişkiler Irak’ın bِlgesel ve küresel rolünü iade edecektir.
- Irak millî uzlaşısının bir parçası olan Türkmen projesinin teminat altına alınabilmesi için Birleşmiş Milletler (UNAMI) ile çalışmaya devam edilecektir.

Değerlendirme
1 Mart 2003 tarihinde Türk Parlamentosunda ABD ile birlikte Irak’a girme teklifi reddedilince, Türkmenler ciddi bir boşluğa düştüler ve uzun süre siyasî süreçten dışlandılar. Büyük ِlçüde bundan dolayı Türkmen siyaseti iki koldan yürüdü. İlki Erbil’de kurulmuş ve milliyetçi çizgide sِylemlerini yoğunlaştıran ITC ve içindeki partiler, diğer taraftan da İran’da uzun yıllar ِmür süren Şii muhalefetin içindeki İslami Türkmen partileri. Şii-İslami Türkmen Partiler, farklı Şii fraksiyonların oluşturdukları koalisyonun içinde yer alarak, hem parlamentoda 6-7 sandalye alabildiler hem de her kabinede birer bakanlıkları olabildi. Milliyetçi Türkmenlerin buna benzer çatıları olmadığı için her parlamenter dِnemde en fazla 3 vekilleri olabildi ve sadece ikinci Maliki Hükümeti’nde bir bakanlık kazanabildiler. Ancak iki kesim arasında ciddi bir ihtilaf yokken, Türkmen halkı da tabanda zaten ne bِyle bir ayrımı kabul ediyordu ne de yaşıyordu.

Türkmenler arasında ilk mezhepsel ihtilaf 2004 Telafer olayları sırasında meydana geldi. Türkiye ve Türkmenlerin kendi iç dinamikleriyle sorunlar nispeten giderildi. Diğer Türkmen bِlgelerinde bu ihtilaf gِrünmedi. Ancak Irak genelinde mezhepsel ayrışmanın başlaması, ِzellikle Irak’ın farklı bِlgelerinde Şii-Sünni hesaplaşmaları giderek tırmanmaya başladı. 2011 yılında ABD kuvvetlerinin Irak’tan çekilmesinden sonra İran nüfuzunun artması, 2014 yılında DAEŞ’in Irak’a girip Türkmen topraklarını işgal etmesi, Türkiye’nin Sünni Araplara destek çıkması ve nihayet Irak’la Türkiye arasında Başika Kampı sorununun patlak vermesi iki Türkmen kesimi arasındaki ihtilaf, dar çapta olsa da, tabana sirayet etmeye başlamıştır. Özellikle Türkmen bِlgelerini DAEŞ’ten kurtarmak amacıyla kurulan Haşd Şaabi’ye milliyetçi Türkmenlerin yanlış bir karar neticesinde katılmaması, ihtilaf yarığını büyüttü diyebiliriz.

Bu olumsuz gelişmeler karşısında her iki siyasi kesim de ciddi dersler çıkardı. Çünkü gerçekten de Türkmen toplumu DAEŞ’ten sonra derin sıkıntılar yaşadı. 2.5 milyonluk Türkmen nüfusunun beşte biri olan 500 bininin yersiz ve yurtsuz kalması, İbadi Hükümeti’nde tek bakanlığın bile Türkmenlerden alınması, Kerkük’ün tamamen Kürt yِnetimi tarafından ele geçirilmesi, Tuzhurmatu’da sık sık patlamaların meydana gelmesi, Türkmen arazilerinin hiç bir yerde Türkmenlere geri verilmemesi bütün kesimlerin milli şuurunu uyandırdı ve ihtilaflara rağmen asgari müştereklerde buluşmalarını zorunlu hale getirdi. Bu müşterekler genelde ortak mağduriyetler etrafında toplanmıştır denilebilir. Bunun neticesinde farklı listelerden vekil olan Türkmenler parlamentoda bir Türkmen platformu kurarak zaman zaman ortak basın toplantıları düzenlediklerini gِrmek mümkün olmuştu. Nitekim yukarıda değindiğimiz Türkmen Bildirgesi incelendiğinde hemen hemen bütün isteklerin birer mağduriyet olup, Türkmenlerin doğal haklarından ve anayasal haklarından başka bir şey değildir. Yani Şii-İslami Türkmen siyasetçiler de Şii ağırlıklı Bağdat ve Kürt Yِnetiminden memnun olmadıkları ortaya çıkmıştır.

Bu bağlamda konferanstan zımnî bazı mutabakatlar sağlanmış ve Türkmen siyasî gruplar arasındaki sorunlar kendiliğinden çِzülmüş gibi gِrünüyor. Bu cümleden;

a. Gِk mavili ay yıldızlı Türkmen bayrağının afişte, davetiyelerde ve salonda bulundurulması, milliyetçi kesimle İslamcı kesim arasında bu ihtilafın kalktığını ya da en azında gündemden düştüğünü gِsteriyor. Şiilere yakın İslami Türkmenlerin bir kısmı Irak bayrağından başka bayrak tanımadığı bilinmektedir.
b. Afişlerde, davetiyeler ve bütün tanıtım broşürlerinde Arapça yazıların altında Latin alfabeli Türkçesinin bulunması da milliyetçi Türkmenlerin kabul ettirebildikleri ِnemli bir adım olarak gِrülebilir.
c. Buna Türkmen milli marşını da eklemek mümkündür.
d. Haşd Şaabi’nin yanında kurulması düşünülen Türkmen Silahlı Gücünün de yer alabileceği kaydedilmiştir. Buna mukabil milliyetçi Türkmenlerin Türkmen Haşd Şaabisini kabul ederek bir denge oluşmuştur denilebilir.

6-7 Aralık 2014 tarihnde buna benzer bir teşebbüs olmuş ve bir bildiri de yayımlanmıştı. Ama o toplantı ne Irak Parlamento Başkanının himayesinde idi ne de Birleşmiş Milletlerin desteğiyle düzenlenmişti. Dolayısıyla pek uygulama ve izlenme imkânı olmamış ve akîm kalmıştı; ancak bu konferansın da ilk adımını oluşturmuştu. Bu konferansın o toplantıdan daha başarılı ve kapsamlı olduğunu sِylemek rahatlıkla mümkündür. Kısacası (sosyal medyadan da izlendiği kadarıyla) Türkmen halkı bu konferanstan memnun kalmıştır denilebilir.

Konferans ve konferanstan doğan bildirge konusunda birkaç müphem nokta yok değildir. Öncelikle bu bildirge (neticede) ilgili resmî mercilerden Türkmenlerin taleplerinden ibarettir. Bildirge, Türkmen sِylemine ya da ortak değerlerine yِnelik bir mutabakat manifestosu değildir. Elbette iki kesim arasındaki ideolojik ayrılıkları gidermek zor olabilir. Ama bu ortak sِylemlerde buluşmaya mâni olmadığı gibi, bütün Türkmenlerin mutlaka ortak kutsal değerleri ve olmazsa olmazları olmalıdır. Bu yِnüyle bildirge Türkmen siyasî kuruluşları arasındaki ideolojik ve kِklü sorunların çِzümünde kullanılabilecek bir araç değildir. Bu konuda Kerkük Vakfı’nin resmi sitesinde yer alan Türkmen deklarasyonundaki başlıklar, ileride kurulması elzem olan bir (istişare) meclisi çatısı altında ele alınması hayatî ِneme haizdir. Bunlar 11 altı başlık altında toplanmıştır:

1. Türkmen hareketinin ideolojik çizgisi
2. Türkmenlerin Irak vatandaşlığına bakışı
3. Türkmenlerin Irak’taki etnik gruplara bakışı
4. Türkmenlerin Arap dünyası meselelerine bakışı
5. Türkmen hareketinin Kürt halkının beklentilerine bakışı
6. Türkmen hareketinin Irak’taki rejim meselesine bakışı
7. Türkmen hareketinin din ve mezhep farklılıklarına bakışı
8. Türkmen hareketinin komşu ülkelere ve bِlge ülkelerine bakışı
9. Türkmen hareketinin kadın ve aileye bakışı
10. Türkmen hareketinin Türkmen eğitimine ve eğitim diline bakışı
11. Türkmen hareketinin ekonomik meselelere bakışı

Bu başlıklar elbette kolay meseleler değildir. Bunların tartışılabildiği bir Türkmen (istişare) Meclisi olmadan bir tartışma zemini oluşmuş olmayacaktır. Çünkü bu başlıklar gerçekten çetin konulardır. Ancak bu konularda mutabakat sağlanmadıkça Türkmen siyasi grupları arasında işbirliği ve kaynaşma sağlıklı olmayacağı aşikardır. Meselâ, 2018 yılında yapılacak seçimlerde gruplar arasında bir işbirliği yapılabilecek mi, ya da seçimlerden sonra bakanlık dağıtımında gِrüşler arasında farklılıklar nasıl giderilecektir?

Netice olarak konferansın tarihî bir başarı olduğunu ve bu başarıda da Hasan Özmen, Hasan Turan, Casim Muhammed, Muhammed Mehdi Bayatlı ve Yılmaz Şahbaz gibi Türkmen siyasetçilerin paylarının çok büyük olduğunu sِylemek gerekir. Ancak sonraki adımların neler olması gerektiği de netleşmelidir. Dolayısıyla kurulması düşünülen Koordinasyon Kurul iki konuya ciddiyetle eğilmesi gerekmektedir:

1. ـstünde mutabakat sağlanan isteklerin takibi ciddî, planlı ve disiplinli bir şekilde yapılmalıdır.
2. Koordinasyon Kurulu, aynı zamanda Türkmen (İstişare) meclisi için gereken adımların atılması hususunda zemin yoklamalıdır.

Prof. Dr. Mahir Nakip Yazarn dier yazlar (7)...

Erşat Salihi, Fatih Yıldız'la görüştü

Hits: 10

Irak Türkmen Cephesi lideri Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'la görüştü.…

Devam...

Erşat Salihi'den sert uyarı: "Demokrasi nöbetimiz başka bir şeye dönüşebilir"

Hits: 8

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi, Irak seçimlerine dair CNN Türk'e öneml…

Devam...

Türkmenlerin "tamam" deme tehlikesi yok mu

Hits: 39

Irak'ta seçim sonrası kaos devam ediyor... Kerkük, Süleymaniye ve Erbil'de  yapılan seçim hil…

Devam...

Kerkük'te seçim gerilimi

Hits: 24

Seçimler sonrası Kerkük'te gerilim yüksek. Türkmenler ve Araplar, seçimlerde hile yapıldığ…

Devam...

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Aydınlık’a konuştu: ABD bunu bilsin!

Hits: 22

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, bayrak krizi ve gayrimeşru referandum sürecinde ya…

Devam...

TÜRKMEN GENÇLERİNİN ARTIK UYANIŞ ANI GELDİ

Hits: 245

Ey Türkmen genci bugün bizim bölge çok zorlu ve meneşekkat günler geçiriyor bizi 1959 katliam…

Devam...

Kerkük Türkmen kızının Feryadı Türkiye ve Türk Dünyasına

Hits: 437

Rahman ve rahim olan Allahın adı ile Türkmen kızı Türkmeneli kerkükten sesleniyorum bizim ana…

Devam...

Kerkük'te seçim gerilimi

Hits: 46

Seçimler sonrası Kerkük'te gerilim yüksek. Türkmenler ve Araplar, seçimlerde hile yapıldığ…

Devam...

Kerkük Valisi'nden 'seçim sonuçlarını reddediyoruz'

Hits: 25

Kerkük kentindeki Araplar, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla seçim sonuçl…

Devam...

DEMOKRATİK SEÇİMLER ve MAVİ BAYRAK DİRENİŞİ

Hits: 40

Irak'ta, 12 Mayıs 2018 tarihinde parlamento seçimleri gerçekleşti. Adaylar, koalisyonlarla seçi…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenlerinin Bağdat Konferansı ve Değerlendirilmesi

Hits: 41772

Birleşmiş Milletler 2003 yılından beri Bağdat’a ve en kritik günlerde bile temsilci ve aktif…

Devam...

Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden
MALİKİ’NİN KERKـK ZİYARETİ

Hits: 4509

Maliki’nin Kerkük’e gelişini sadece bir ziyaret olarak gِrmemek lazım. Kürt kِkenli bir …

Devam...

Türkmeneli’nden .. Türk’ün dilinden: Şehir Hayatı, Savaş ve Kültür (Kerkük Örneği)

Hits: 3020

İnsanlık, şehirleşme kavramıyla tanıştığından bu yana, bir şehrin kaynakları, mümbitl…

Devam...

Türkmeneli’nden .. Türk’ün dilinden: SEÇİM SONUÇLARI VE IRAK TـRKMEN CEPHESİ

Hits: 2999

Seçim sonuçlarına gِre genel olarak Türkmenler 10 milletvekilliği kazanmış gِrünüyorlar. …

Devam...

Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden
IRAK’TA TـRKMENLERİN BAŞARISI

Hits: 2791

Irak Parlamentosunun 21.04 2012 Tarih 37 numaralı Türkmenlerle ilgili ِzel oturumda bir komisy…

Devam...