1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kerkük'te ,Türkmenler'in zorlu seçenekleri

site Bakimda

Özdemir Hürmüzlü

DÝKKAT edersiniz ki Kerkük valisi,arada bir bazý kýþkýrtýcý giriþimleri ile Türkmenlere sataþmaya gayret ediyor.
Bunun arkasýnda iki büyük neden var:-
1-2014 yýlý haziran ayýnda IÞÝD terör örgütü olayý patlamak verdikten sonra, Kerkük'teki Irak ordusuna baðlý 12.Tugayýn sürpriz bir þekilde silahlarýný Kürt peþmergesine terk etmesinin neticesinde; baðdat merkezi hükümetinin otoritesinin zayýfla masýna yol açmýþtýr.
2-Ankara'nýn, Türkmenlere karþý güçlü politika üretmemesi.

Bu iki büyük neden,Türkmenleri savunmasýz durumda düþürmüþtür .

Ama Kerkük valisinin geçen hafta Kerkük il Meclis'ine gönderdiði resmî yazýþmada:kentteki devletin tüm kurum ve kuruluþlarýnda Irak bayraðý yanýnda kuzey ýrak yerel yönetim bayraðýnýn aþýlmasý konusunda Kürt bloðu çoðunluðu Meclis'ten onaya istemesi bardaðýn taþýrdýðý son damla oldu.
Çünkü bu giriþim açýkça anayasa ihlalidir.Ayrýca anayasanýn 140. Meddesinde Kerkük,anlaþýlmayan bölge olduðu için çözüm bulana kadar Baðdat yönetimim otoritesinde kalmasýný hüküm ediyor

Kerkük önemli kýsmi hala IÞÝD terör örgütünün elinde olduðu günlerde, Kerkük valisinin böyle kýþkýrtýcý adým atmasý hayli dikkat çekicidir.
Ayrýca, Ankara hükümetinin kuzey ýrak Kürt yönetiminin bayraðýný havaalanýnda göndere asmasý giriþimin ardýndan bu adým gereçilemesi dikkatlerden kaçmamalýdýr .

Dolayýsýyla Türkmen siyasetçiler bundan sonra oturup iyi düþünmelidirler,zira öncelerinde üç seçenek var:
1-Baðdat yönetimin,Kerkük'ü satýp satmadýrlar yönünde cevap aramalýdýrlar.

2- Ankara,Türkmenlere ne kadar siyasi destek vereceðini konusunda bir cevap aranmalýdýrlar.

3- Eðer Baðdat ve Ankara yönetimlerinden olumsuz cevap almadýklarý takdirde Kürtlerle müzakere konusunda düþünmeleri gerekir,ama bu seçenek Türkmenler için çok körü olacak çünkü güçsüz durumundadýrlar.

Kaldý ki,yukarýda zikredilen üç seçenekten sonuç alýnmazsa ,tabana dönerek demokrasi çerçevesi içerinde bazý eylemlere baþvurmalarý artýk vazgeçilmez olur.

Fakat bunu yapmadan önce bu eylemleri gerçekleþtirmek için taban ne kadar hazýr olduðunu da göz önü sermeleri de gerekir.

Özdemir Hürmüzlü Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...