1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmen Diyarý Kerkük’te Kürtlerin Oynadýðý Oyun Herkesi Yakacak!

site Bakimda

Ali Kerküklü

(Irak'taki Türkmenlerin Sessiz Çýðlýðý Kitabýnýn Yazarý)
“Þimdi verirken son nefesimi
Bu son sesleniþim size
Ya tutun elimizden
Ya da “kardeþ” demeyin bize”

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bulunuyor. Ancak peþmerge, 2014 yýlýnda IÞÝD’le mücadele bahanesi ile, Kerkük’te yönetime “fiilen” el koydu. Kürtler, uzun bir dönem boyunca Kerkük'ü de Kürt bölgesine dahil etmeyi hedefliyorlardý.
Kürtler, Türkmen kenti Kerkük'te varlýðýný göstermek için yeni kararlar aldý. Kerkük’ün Kürt Valisi Necmeddin Kerim, önceki gün yayýnladýðý Kürtçe bir genelge ile, kentteki kamu kurumlarýnda Kürtçe'yi "zorunlu dil" yaptý. Vali ayrýca, kentteki tüm kamu kurum binalarýna "Kürt bayraðý çekilmesini" de istedi.
Kerkük neden önemli?

Uluslararasý enerji ajansýna göre, Irak petrolünün mevcut üretiminin yüzde 40’ý Kerkük’te gerçekleþiyor. Ülkenin kanýtlanmýþ petrol rezervlerinin yüzde 6’sý, potansiyel petrol rezervinin ise yüzde 9'u Kerkük’te. Kerkük açýsýndan Türkiye için hayati öneme sahip önemli nokta ise, Kerkük'teki yoðun Kerkük - Ceyhan petrol boru hattýdýr. Türkmenler, zengin petrol yataklarý üzerinde yaþýyor. Ama Petrol Türkmenlerin baþ belasý olmuþ, insanlarýna felaket, kan, ölüm ve gözyaþý getirmiþtir.

Baþkalarý için “petrol cenneti” bizler için ise çocukluðumuzun cennetidir Kerkük.

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün merkezidir. Bir kentin aidiyeti ve kimliði, o þehrin tarihi mimari eserleri, sosyal ve kültürel yapýsýyla da yakýndan ilgilidir. Kerkük Kalesi, Gök Kümbet’i, Nakýþlý Minare ve Camisi, Aziziye Kýþlasý, Kayseri (Kapalý) Çarþýsý, Kilciler Pazarý, Altunköprü, Kýrdar Haný ve Çarþýsý, Kale Haný, Mecidiye Sarayý, Dakuk Ulu Camii Minaresi, 16 gözlü Taþköprü gibi 60’tan fazla Türk eserine Kerkük’ün her noktasýnda rastlamak mümkün. Kerkük’te yaþayan Türkmenlerin dýþýndaki milletlerin buna benzer acaba kaç tane tarihi eseri vardýr? Yok. Diðer taraftan edebiyat ve kültür alanýnda da Türkmen aðýrlýðýný görmek mümkün. Kerkük’teki sanatçýlarýn çoðunluðu da yine Türkmenlerden. Kerkük Türküleri tüm dünyada hangi dille icra ediliyor? Türkçe.

Bazý gruplar Kerkük bizim diyor, o zaman haklý olarak þu sorularý sormak gerekiyor, Kerkük sizin ise o zaman Kerkük’te tarih, medeniyet ve kültür mirasýnýz nerede? Kerkük sizin ise neden nüfus kayýtlarýný ve tapu dairelerini tahrip edip yaktýnýz? Kerkük sizin ise devlet dairelerini, devlete ait araçlarý, okullarý, hastaneleri, insanlarýn evlerini, özel araçlarýný ve iþ yerlerini neden talan edip yaðmaladýnýz? Ýnsan kendine ait olan bir þehri talan edip, yaðmalar mý hiç? Kerkük sizin ise Irak iþgalinden hemen sonra sahte “Kerkük” nüfus kaðýdý ve gýda karnesi düzenleyerek 700 bin Kürt’ü Kerkük’e neden yerleþtirdiniz?

Kerkük'ün ahalisinin büyük çoðunluðu Türk'tü. Ne Arap ne de Kürt'e rastlamazdýnýz. Þehirde herkes Türkçe konuþur. Biraz farklý bir lehçeyle, ama her þeyiyle Türkçe, etraf hep Türklerle dolu, evde, sokakta, pazarda, çarþýda, camide, parkta, sinemada, lokantada….. Türkler sadece okulda bir miktar Arapça öðreniyorlardý. Hatta Arap öðretmenler eðitim verebilmek için Türkçe öðrenmek zorunda idiler.
Türkmen þehri Kerkük, tarihin her döneminde önemini korudu. Kültür varlýðý, sanat, müzik, spor ve çevresinin mimarisi ile de dikkat çekici bir þehir. Kerkük, geleneksel yapý ve tarihe tanýklýk eden kitabeleri ile de göz alýcý bir hazine.
Kerkük’ü karanlýða boðan onun kalesi, Gök Kümbeti, Dakuk Ulu Camii Minaresi, Sultan Saki Yatýrý, Nakýþlý Minaresi, Kerkük (Aziziye) Kýþlasý, Danyal Peygamber Türbesi ve Minaresi ya da kurumuþ Hasa Su çayý deðil, topraðýn altýnda yatan karanlýk, yani petroldür. Türkmen þehri Kerkük'ü gezerken insaný karþýlayan periþan manzara, bu þehirde yaþayan sade insanlarýn, topraðýn altýndaki dev zenginlik kaynaðýnýn sýkýntýsýndan baþka bir yanýný görmediðini ispatlýyor. Baþkalarý için “petrol cenneti” bizler için ise çocukluðumuzun cennetidir Kerkük.
Vali ateþle oynuyor!


Irak Türkmen Cephesi (ITC) Baþkaný Erþet Salihi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in kamu binalarýna Kürt bayraðýnýn asýlmasý talimatýna tepki göstererek, "valinin ateþle oynadýðýný" söyledi. Salihi, kentteki tüm kamu binalarýna Kürt bayraðýnýn asýlmasý talimatý verdiðini belirterek, "Kerkük Valisi, Türkmenlerin göz bebeði ve Türk þehri olan Kerkük'e Kürt bayraðýný diktirerek ateþle oynuyor ve kentte kardeþ kavgasý çýkarmak istiyor. Bu talimatýn anayasaya ve hukuka aykýrý olduðunu " deðerlendirmesinde bulundu.

AKP Hükümeti’nin bu olaylara hiçbir tepki göstermemesi manidardýr.. Hani Musul ve Kerkük Türkiye'nin milli meselesi ve kýrmýzý çizgisi idi. “Ýyi gün dostu çoktur, gerçek dost kara günde belli olur”

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...