1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

site Bakimda

Necat Kevseroðlu

anakkale Geçilmez Ýnancýnýn 102. Anýsý


Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþlar 1914 Kasýmýnda baþladý, 9 Ocak 1916 günü erken saatlerde geri çekilme gerçekleþtirildi.
Zaferlerle dolu þanlý tarihimizde Çanakkale savaþlarýnýn ayrý bir yeri vardýr. Türk askeri nasýl savaþýlacaðýný Çanakkale'de tüm dünyaya göstermiþtir.
Boðazý üç günde geçebileceðini düþünecek Çanakkale'ye gelen düþman birlikleri bunun bir hayal olduðunu anladýklarý zaman bir gerçeði de kabul etmek zorunda kalmýþlardý: "Çanakkale geçilmez..."
Evet, Çanakkale'yi geçilmez yapan savaþlarýn tarihini, kahraman Mehmetçik, topunun namlusu, süngüsünün ucu ile yazmýþtý; 18 Mart 1915 günü düþman donanmasý iki sýra halinde Çanakkale'ye doðru ilerlerken sonucun yenilgi, hem de büyük bir yenilgi olacaðýný erinden subayýna kadar kimse aklýndan geçirmiyordu.
Ýtilaf Devletleri, baþta Ýngiltere, Fransa'nýn savaþ gemileri Boðaza girdikten sonra neye uðradýklarýný þaþýrdýlar, bunlarý kurtarmak için harekete geçen zýrhlý gemilerin sonu ise hep Çanakkale'nin karanlýk sularýnda gömülüp batmaktan kurtulamýyordu.
Bu þanlý zaferi, gerçekleþtiren Türk Askerleri arasýnda, Irak Türkmenlerinin kýnalý yiðit kahramanlarý da vardý. Milletimize þan veren erlerimiz savaþlarda büyük katkýlarý olmuþtu ki bizler onlarýn torunlarý bugün baþýmýz dik kývanç duymaktayýz, çünkü dedelerimiz Osmanlý döneminde kendi topraðý, vataný için cephelere koþmuþtu. O zaman toplumumuz dýþ Türkler deðil, öz be öz anavatanýn bir parçasý idiler.
Tarihe yön veren, Çanakkale geçilmez savaþýnda düþen Türkmen þehitlerinden elimizde olan erþiv belgelerine dayanarak 101. Yýl dönümü anýsýnda, deðerli okuyucularýmýza bir kaç þehitlerimizi tanýtlamak istiyorum.
Çanakkale Þehitlerimizden:
1)
Adý: Fahri Efendi
Baba Adý: ----
Rütbe: Üsteðmen
Ýlçe: Kerkük
Ölüm Tarihi: 19.8.1915
Ölüm Yeri: Cenup Grubu Sol Ceneh Muharebesi
Askerlik Þubesi: Kerkük
Özel Birlik: Sahra Topçu Alayý
Yer: Kerkük
Sýra: 138
Savaþ: Birinci Dünya Savaþý
Cephe: Çanakkale Cephesi
Birlik: K
Birlik-Alay: 1
Birlik-Bölük: 4
2)
Adý: Hasan Efendi
Baba Adý: Hüseyin
Rütbe: Üsteðmen
Ýlçe: Kerkük
Ölüm Tarihi: 11.6.1915
Askerlik Þubesi: -
Özel Birlik: Sahra Topçu Alayý
Yer: Kerkük
Sýra: 118
Savaþ: Birinci Dünya Savaþý
Cephe: Çanakkale Cephesi
Birlik: K
Birlik-Alay: 41
Birlik-Tabur: 1
Birlik-Bölük: 1
3)
Adý: Sadýk Efendi
Baba Adý: Malý
Rütbe: Üsteðmen
Ýlçe: Kerkük
Ölüm Tarihi: 24.5.1915
Ölüm Yeri: Mýzrakgediði Muharebesinde
Askerlik Þubesi: ----
Özel Birlik: ----
Yer: Kerkük
Sýra: 112
Savaþ: Birinci Dünya Savaþý
Cephe: Çanakkale Cephesi
Birlik: K
Birlik-Alay: 0
Birlik-Bölük: 3

4)
Adý: Eyazý Efendi
Baba Adý: Murat
Rütbe: YD. SB. Adayý
Ýlçe: Kerkük - Karatepe
Ölüm Tarihi: 17.10.1915
Ölüm Yeri: Seddülbahir'de
Askerlik Þubesi: -----
Özel Birlik: Ýtfaiye Bölüðü
Yer: Kerkük
Sýra: 139
Savaþ: Birinci Dünya Savaþý
Cephe: Çanakkale Cephesi
Birlik: K
Birlik-Alay: 58
Birlik-Tabur: 4

5)
Adý: Emin Vehbi Efendi
Baba Adý: Hüseyin
Rütbe: Üsteðmen
Ýlçe: Kerkük
Ölüm Tarihi: 11.6.1915
Ölüm Yeri: Kirte Harbinde
Askerlik Þubesi: ------
Yer: Kerkük
Sýra: 120
Savaþ: Birinci Dünya Savaþý
Cephe: Çanakkale Cephesi
Birlik-Kuvvet: K
Birlik-Ordu: 0
Birlik-Kolordu: 3
Birlik-Alay: 26
Birlik-Bölük: 5
Kaynaklar:
1- Þehitlerimiz, 5 Cilt, MSB. Yayýnlarý, 1998, Ankara S,216
2- Cengiz Eroðlu, Kerkük ve Þehitleri, global strateji dergisi, Sayý 9, Yýl -, S. 182-185
3- Askerlik kayýtlarý ve Arþiv Araþtýrmasý. Þehitler listesi.

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...