1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

KERKÜK ELE DÜÞTÜ

site Bakimda

Güngör YAVUZASLAN

Suriye gündeminde Al Bab, Menbiç, Rakka hattýnda geliþmeler varkan Türkiye’de Hollanda krizi ve yaklaþan referandum.Bunun yanýnda Musul kurtarma operasyonu ve Rusya-ABD ve Ýran'ýn bölgeye askeri yýðýnak yaparak üsler kuruyor.Ama yazýlmayan anlatýlmayan bir Kerkük gerçeði var.Irak'ta yerel güçlerin yanýnda bölgesel ve küresel güçlerin mücadele alaný olan Kerkük ve petrol kaynaklarý.Irak'ta Türkmen þehri olan Kerkük Irak Türkmenlerinin kalbi durumunda.Bugün 400 bin nüfusu aþan Telafer yaklaþýk 3 yýldýr DEAÞ terör örgütünün elinde olmasý Türkmenlere bir hançer gibi saplanmýþken Kerkük sözde yeni çizilen baðýmsýzlýðý için planlar yapýlan Kürt bölgesi içine dahil edilmeye çalýþýlýyor.Pazarlýklar coðrafyasý olan Ortadoðu'da masada sadece Rakka deðil Kerkük'te var.Bizim medyamýzda yazýlmayan ve canlý yayýnlarda analistlerce anlatýlamayan bir gerçek var.Musul kurtarma operasyonu ardýndan bölgede petrol alanlarý ve nakil hatlarýnýn mücadelesi yaþanacak ki þimdiden baþladý.Ýran ile ittifak halinde olan Süleymaniye merkezli Talabani avanesi peþmergeleri ile Kerkük merkezi ve çevresini kontrol ediyor.Kerkük'te Baðdat'a baðlý polis gücüde görev yapýyor.Kuzey Petrol þirketi kuyularý ve tesisleri yine Talabani peþmergelerinin kontrolünde.Bölgede Erbil'e Barzani'ye baðlý peþmerge güçlerinde bulunuyor.Irak merkezi güçleri tüm aðýrlýklarýný Musul bölgesine vermiþ durumda.Kerkük kýrsalýnda DEAÞ mücadelesi için sonradan kurulan Haþdi Þaibi Þii Milis güçleri de bulunuyor.Ama kent merkezine ya da peþmerge noktalarýna girmeleri engelleniyor.Zaman zaman yol geçiþlerinde gerginlikler yaþanýyor.Kerkük Valisi tarafýndan kentte son aylarda PKK militanlarý baþta hava alaný olmak üzere sokulmuþ durumda.Net sayýlarý tespit edilemese de silahlý ve rahat hareket etmelerine ve büro açmalarýna Talabani'ya baðlý vali izin vermiþ durumda.Ýdari yapý, devlet kurumlarý tam bir Arap saçý.Son zamanlarda resmi kurumlara Kürtler yerleþtirilmeye devam ediyor.Kerkük tam anlamýyla bir karmaþa içinde.Nüfus sayýmýnýn yapýlamadýðý Irak'ta her kesim kendi nüfusunu katlayarak açýklar.Kerkük içinde durum aynýdýr.Özellikle iç savaþ þartlarýndan dolayý kent göç almaya devam ediyor.Yerel kaynaklar 1 milyon üzerinde Türkmen'in Kerkük bölgesinde yaþadýðýný aktardý.Irak kuzeyinde 3 milyon Türkmen yaþýyor.Türkmenler Kerkük'de birinci nüfusa sahip.Erbil'de nufüsta ikinci sýradalar.Yine Arap ve Kürt nüfus Kerkük'te bulunuyor.Bölgesel yönetim Kerkük'ün Türkmen kimliðini yok etmek için tüm gücüyle çalýþýyor.Barzani dengeli bir siyasetle Ankara'nýn hassasiyetlerini gözetirken''baðýmsýzlýk''açýklamalarýný her ay yinelemeye devam ediyor. Talabani tamamen Ýran yanlýsý bir çizgide hareket ediyor. Örneðin Kerkük petrollerini Türkiye'ye aktaran Yumurtalýk boru hattýna alternatif Kerkük-Ýran boru hattý projesini Talabani masada tutuyor. Baðdat yönetimi ikinci büyük kenti olan Musul'u kurtarma noktasýnda tüm gücünü ortaya koyarken bir Kerkük kavgasýna girmek istemiyor. Ama özellikle Haþdi Þaibi Þii Milis güçleri ve federal güçlerin sayýsýný alanda artýrmaya devam ediyor. Güvenlik bölgede birinci sorun. Kerkük ilçesi olan Havice hala DEAÞ'ýn elinde.Ekim 2016'da Havice'den gelen DEAÞ militanlarý Kerkük kent merkezine saldýrdý.Bunun yanýnda kentte DEAÞ'ýn uyuyan hücreleri bulunuyor.Kerkük kuzeyin Baðdat ve Basra'ya açýlan kapýsý durumunda.Bölgeyi tutan sadece petrolü deðil geçiþ hatlarýný da kontrol etmiþ oluyor.Kerkük havzasýnda Ýran, ABD askerleri ile koalisyon olarak adlandýrýlan yabancý askerlerde bulunuyor.Alan istihbarat örgütlerinin santraç tahtasý durumunda.Musul bölgesinde Baþika kampýnda TSK görev gücü bulunurken Erbil bölgesinde TSK'nýn diðer askeri varlýðý devam ediyor.Türkiye'nin Kerkük'te askeri bir etkisi yok.
Þimdi bu yazýyý okurken akýllara ya Türkmenler sorusu geliyor.Bizde Türkmen sihirli kelimedir.Birileri çýkar ''TÜRKMEN'' der.Mehteran havasýnda alttan diriliþ fon müziði çalar.Mezar taþlarýndan kalesindeki Osmanlý askerlerinin kebirlerine, Selçuklu izlerine kadar GÖK YURT olan bu kadim Türk yurdunda bizim Türkmenler bizim yapamadýðýmýzý yaparak ecdadýmýzýn mezarlarýný bekliyorlar.Evet hep bekliyorlar.DEAÞ Telafer'e girdiðinde , Kerkük'e PKK geldiðinde peþmerge yollarýný kestiðinde bekliyorlar.Halep nasýl beklediyse Kerkük'de bekliyor.Sorarsanýz halleri nice''Kerkük Ele Düþtü''
Ortadoðu bir analistler çöplüðüdür. Pazarlýklar coðrafyasýnda þimdi masada Musul ve Kerkük var.

Güngör YAVUZASLAN Yazarn dier yazlar (37)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

ZOR GÜNLER

Hits: 12805

1915 tarihimizde en zorlu yýllardan biridir.1. Dünya Savaþý daðýlan Osmanlý ve yedi düvelle …

Devam...

BU BAYRAM

Hits: 9380

Adým neden önemli olsun ki kaderlerimiz bir olduktan sonra. Ben Pakistanlý Ömer, Gazzeli Fatýma…

Devam...

Kerkük’te PKK pazarlýðý

Hits: 9270

Artýk Türkmeneli coðrafyasýnýn hem batýsýnda hem doðusunda bir terörizme dayalý bir Kürt …

Devam...

Musul´u Konuþurken Türkmenleri Unutmak

Hits: 8604

Bizde herkes Ortadoðu uzmanýdýr. Irak’ta Musul’u kurtarma harekatý öncesi anlatýlanlara ba…

Devam...

HALEP ORDAYSA ARÞIN BURADA

Hits: 8177

Palavracýnýn biri baþýna topladýðý üç beþ cahile karþý övünüp duruyormuþ : - Ýþte …

Devam...