1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Mezopotamya Özerk Bölgesi

Kerkük

Ümit Köprülü

Dün 5 Mart 2017 Baðdat’ta Türkmen, Eyzidi ve Aþuriler, Mezopotamya Özerk Bölgesinin kurulmasý konusunda anlaþarak üçlü ittifaklarýný oluþturdular.
Ancak yeni Ýttifakýn yayýnladýðý bildiride yer alan, “ Mozopotamya Özerk Bölgesi, Irak’taki azýnlýklarýn istikrar güvencesidir” parolasýna takýldým kaldým.
Bir kere Türkmenler Irak Yeni Anayasasýnýn tanýmýyla vatanýn 3. halk unsurudur.
Eyzidi, Aþuri, Þebek ve Süryaniler ise Irak Ana Yasasýnda azýnlýk olarak geçen kavimlerdir.
Türkmenler, Türkmeneli demografisinin deðiþmesine raðmen, Kerkük, Musul, Erbil, Selahettin ve Diyala illerinin 2. büyük milletleridir.
Türkmenler, girdikleri bu yeni ittifakýn içinde ise çoðunluðu oluþturmaktalardr.
Telafer Irak genelinde en büyük bir ilçe. Nüfusunun 100% Türkmendir.
Hesaba Musul Ýlinden ayrýlacak diðer Türkmen ilçe, nahiye ve köyler de eklenirse bir milyonun üstünde bir nüfus ortaya çýkacak.
Böylece Türkmenler inþa edilecek bu yeni otonomi bölgenin Baþkaný, Baþbakaný ve oluþturulacak Parlamento Baþkanlýðýna sahip bir kapasitedelerdir.
Aksi halde Telafer Özerk Bölgesini oluþturmada geç kaldýk sayýlmaz.

Türkmen Siyasetçileri ne yapýyor
Herkesin malumu Irak’ta bir sürü Türkmen siyasi parti ve örgütlerimiz arenada.
Parlamentoda milli oranýmýza göre az da olursa 10 milletvekilimiz vardýr.
Kürt Otonomi Bölgesi Parlamentosunda 5 milletvekilimiz bulunmaktadýr.
Merak ettiðim Türkmen siyasetçilerimizin ülkeleri üzerinde yapýldýðý iç ve dýþ hesaplarýn neresindelerdir.
2003’ten beri bölünmelerden, federalleþmelerden yazýlmayanlar kalmaladý.
ABD, Ýngiliz, Ýsrail Rus ve baþka devletler destekli onlarca projelerden konuþulurken, Biz Türkmenlerin projeleri nerede?
Sesemiz neden kýsýtlý?
Neden içine kapattýrýldýðýmýz çelik kabuðu aþarak dýþýna bir türlü çýkamýyoruz?
Hiç mi proje üretecek insanlarýmýz yokmudur?
Baþkalarý kendi özerk bölgelerini kurmak peþindeyken, hani Türkmen Özerk Bölgesinin Projesi?
Hani neredeler Kerkük’e özel statü isteyenler?
Hani neredeler Telaferi , Tuzhurmatuyu il yapmak çabasýnda olanlar?
Býrak bunlarý biz devlet kurumlarnda Türkmen yöneticilerden boþalan görevlere Türkmenleri atayamaz hale geldik.
Türkiye ve Türk Dünyasý Devlet ve Topluluklarýndan gereken desteði almadýðýmýzdan mý ötürü böyle olduk?
Yoksa siyasetçilerimizin aralarýndaki buzlarýn bir türlü erimeyip her hangi bir konuda hem fikir olmadýklarýndan mý?.
Her iki halde kaybecek olan Türkmen Halkýmýz olacaktýr.
Halkýný düþünen gerçek dava sahibi siyasetçi halkýnýn aydýn geleceði için gecesini gündüzüne katarak haklarýný savnmalýdýr.
Baþkalarýnýn bu topraklarda hak ettiði her ne varsa onu biz de hak ediyoruz. Yeterki almasýnýn yollarýný arayalým ve onun için de canýmýz pahasýna her þeyden vazgeçmeyi bilelim.

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...