1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

RAKKA’YA MUSUL’DAN GÝRÝLÝR

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü

10 Haziran 2014’te Irak’ýn ikinci büyük þehri olan Musul’u savunmadan silahlarýyla birlikte DEAÞ terör örgütüne terk eden Irak ordusunun Musul’dan kaçýþ talimatýný kimden aldýðý bilinmemektedir. Benzer kaçýþ Kerkük’te de yaþandý ve þehir KYB’ye terk edildi.
Bu olaylarýn ilginç yaný, 100 binden fazla Irak askerinin 1 günde þehri ve ilçelerini terk etmeleridir.
Bu utanç verici ve esrarengiz olay herhangi bir ülkede yaþanmýþ olsa kesinlikle baþtaki komutanlar vatana ihanet suçundan yargýlanýrlardý.
DEAÞ oyununun çok büyük olduðu söylenmektedir. Saldýrýlarýn yalnýz Sünni Arap, Türkmen ve gayrimüslimlerin yaþadýklarý bölgeler üzerinde yoðunlaþmasý dikkat çekmektedir.
Baþka bir deyiþle, Kürt ve Þii Araplarýn yaþadýklarý bölgelerin projenin dýþýnda tutulmasý düþündürücüdür. DEAÞ’ýn Suriye’de Tel Abyat (Kobani), Menbiç, Afrin ve Irak’ta Sehl Neynova, Sincar ve Mahmur gibi yerleþim merkezlerini çarpýþmadan veya göstermelik çarpýþmalar sonucunda Suriye’de PYD’ye, Irak’ta ise KDP veya PKK’ya býrakýlmasý farklý bir iþaretin habercisi deðil midir?
Bu devir teslim törenleri tabi ki ABD’nin katkýsýyla gerçekleþmektedir. Þimdi de Menbiç, Musul ve Rakka’nýn temizlenmesi gündemde.
Musul için büyük bir yaygarayla üçüncü kez harekat baþlatýldý. Bu son hamle için TSK’nýn da müdahil olma isteði hem ABD, hem de Irak Merkezi Hükümeti tarafýndan þiddetle reddedildi. Yoksa ABD’nin baþka niyeti olsa idi TSK, Irak ordusu ve Barzani’nin Peþmergeleri ile Musul çok rahat temizlenebilir ve ardýndan da Rakka’ya girilebilirdi.
Ankara’nýn uyarýlarýna raðmen PKK uzantýsý PYD unsurlarý Menbiç’ten çekilmemektedir. Benzer bir durum Sincar’da da yaþanmaktadýr. ABD yetkililerinin PYD’nin Menbiç’ten ve PKK’nýn Sincar’dan çekilmesi için Ankara ve Yezidi temsilcilerine söz vermelerine raðmen bu sözlerden bir netice alýnamadýðý gibi PKK Irak’ýn Mahmur ilçesinde de yeni üs kurarak varlýðýný güçlendirmekte, hendekler kazmaktadýr.
Sýnýrýmýz boyunca Sincar’dan baþlayýp Akdeniz’e varacak bir PYD koridorunun oluþturulmasý amacý açýkça ortadadýr.
Ankara’nýn PYD’nin Hatay’ýn bitiþiðindeki Afrin’i doðudaki Kobani’yle birleþtirememesi amacýyla Fýrat Kalkaný Harekatýný baþlatmasý ile Azez-Cerablus ve daha sonra da El Bab DEAÞ’tan geri alýndý.
Türkiye’nin El Bab Harekatý 183 gün sürdü ve 173 þehit verdik. Þimdi de Rakka’ya yapýlacak operasyon gündemde. Yöntem belli. Ayrýca ABD, PKK uzantýsý PYD-SDG’yi Türkiye’ye bir tehdit olduðuna dair hiçbir kanýtýn bulunmadýðýný söylemektedir.
Ankara’nýn Menbiç operasyonuna karþýlýk ABD’nin 500 askeri ile birlikte aðýr zýrhlý silahlarla Menbiç’e yerleþmesi ayný iþaretin devamý deðil midir? Suriye rejim güçleri Menbiç’e doðru ilerliyor. Bu aþamadan sonra koalisyon dýþýnda yapýlan operasyon Türkiye’yi büyük bir savaþ ortamýna sokar. Suriye rejimi dahil tüm oyuncularýn PYD’yi destekleyeceði kanaatindeyim.
Kuzey Irak Sincar’da PKK adý altýnda üçüncü bir bölge oluþturuluyor. Barzani’nin rahatsýzlýðý ise nüfuz çatýþmasý ve yeni bir muhalefetin ortaya çýkmasýdýr.
Bayrak konusuna gelince; bölge yýllarca Ankara’nýn kýrmýzýçizgisi konumunda olmasýna raðmen þu anda en yakýn müttefiki durumunda olmasý hususu tartýþýlmalýdýr.
Bu geliþmeler ýþýðýnda; Musul kurtarýlýrsa þehir Irak Merkezi Hükümeti ve KDP arasýnda paylaþýlacaðý, Sincar’da PKK için üçüncü bir özerk bölge kurulacaðý, Menbiç’in Esad’a ve Rakka’nýnsa PYD’ye tahsis edileceði senaryolarý üzerinde çalýþýldýðý kanaatindeyim.

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13146

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12720

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12141

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11052

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...