1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

RAKKA TRAFÝÐÝ

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü


Geçen iki hafta içinde ABD’nin 3 önemli kurumlarý CIA, Genelkurmay ve Senatonun Silahlý Kuvvetler Komitesi Baþkanlarýnýn ardý ardýna Ankara’yý ziyaret etmesi hayra alamet mi yoksa orta yol bulunabilecek mi veya uygulanmasý öngörülen sistem üzerinde rötuþ yapabilme çabalarý mýdýr?
Son ziyaretçi John McCain, ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin en etkili isimlerinden biri. Siyasi uzmanlarca ABD dýþ politikasýnýn 10 yýldýr bu politikacýnýn savunduðu ilkelerle þekillendiði ve Türkiye’nin Fýrat Kalkaný Harekatýna da sýcak bakmadýðý ileri sürülmektedir.
Bilindiði gibi Türkiye ile ABD arasýnda Obama döneminde gerilen iliþkiler geçtiðimiz yýldan beri zirveye týrmanmýþtýr. Hali hazýrda Türkiye’nin ABD’den çözümlenmesi öngörülen beklentileri arasýnda PKK uzantýsý PYD-YPG terör örgütlerine silah yardýmýnýn kesilmesi, FETÖ’nün iadesi, DEAÞ’la ortak mücadele ve Kuzey Suriye’de güvenli bölgenin ihdasýdýr. Bu beklentilerin yerine ABD’li yetkililerin Ankara ziyaretlerinin ana gündemi Rakka olmuþtur.
DEAÞ’ýn baþkenti sayýlan Rakka’nýn kurtarýlacaðý meselesi uzun bir süreden beri Ankara, Washington arasýnda tartýþýlýyor. Rakka ile ilgili olarak Ankara’nýn ABD yönetimine mesajý gayet açýktýr; TSK’nýn aralarýnda PYD, YPG olmadýðý takdirde Rakka’ya karþý koalisyon güçleriyle birlikte yapýlacak bir harekete destek vermeye hazýr olduðunu Fýrat Kalkaný harekatý baþlamasýndan önce ilan etmiþ ve bu husus Amerikalý yetkililere de bir kez daha anlatýlmýþtýr.
DEAÞ’a gerek Irak veya Suriye’deki kontrolü altýnda olan bölgelere lojistik destek Rakka’dan saðlanmaktadýr. Irak’ýn ikinci büyük þehri Musul’un DEAÞ tarafýndan iþgali Rakka’dan organize edilmiþtir.
Bilindiði gibi Musul’a 20 km uzaklýkta bulunan Baþika’daki TSK varlýðý Merkezi Hükümet ve ne yazýk ki Amerikalýlar tarafýndan yasadýþý ve iþgalci olarak ilan edilmiþtir. Yani ABD gerek Rakka ve gerek Musul operasyonunu kendi denetiminde yapýlmasýný öngörmektedir.
Öte yandan PKK, hem Irak hem Suriye’nin kuzeyinde etkin bir þekilde çalýþmalarýný sürdürüyor. Hali hazýrda PKK, Sincar’ý diðer bir ismiyle Þangal’i tamamen kontrolü altýna almýþ, Mahmur’da da ayný üssü kurmaya çalýþmakta ve KYB’nin, Kerkük baþta olmak üzere, etkili olduðu bölgelere de yayýlmaktadýr.
El Bab tamamen TSK’nýn kontrolü altýna girmiþ ve bundan sonra Menbiç ve Rakka için planlar yapýlmaktadýr. Rusya Esad’ý kendi kontrolünde tutup Akdeniz’e iyice yerleþmektedir ve dolayýsýyla Rusya’nýn çekileceði bir hayal ürünüdür. Rusya, ayný zamanda Türkiye’nin ne El Bab’ta ne de daha sonra düþünülen Menbiç ve Rakka’yý tamamen kendi kontrolü altýna almasýný kabul etmemektedir. Bazý kaynaklara göre 9 Þubat’ta Rusya’nýn TSK’nýn bulunduðu bazý mevkileri bombalamasý sonucu 3 askerimizin þehit olup 11 askerimizin de yaralandýðý olayýn arkasýnda Ankara ile Moskova arasýndaki Suriye’nin geleceði konusundaki ihtilaflarýn olduðu ileri sürülmektedir.
Fýrat Kalkaný ile DEAÞ’ý sýnýrdan uzaklaþtýrmak, PKK, PYD kapsamýnda oluþturulacak koridora engel olmak gibi hedefleri bulunan Ankara’nýn El Bab’dan sonra ikinci hedefi Menbiç’tir. Bilindiði gibi Kürt gruplarýnýn kontrolünde bulunan Menbiç’te aynen Irak’ýn Türkmen þehri Kerkük’te yapýldýðý gibi tapu dairelerine girip tapu kayýtlarý yakýlmýþtýr.
23.02.2017 tarihinde El Awsad gazetesinde yayýnlanan habere göre Amerika’nýn Rakka’nýn kurtarýlmasý için ýsrarla talep ettiði Kürt gruplarýnýn müdahil olmamasýndan yana tavýr göstereceði ileri sürülmektedir. Bazýlarýna göre Türkiye’yi ziyaret edecek Barzani’nin Kobani’de olduðu gibi göstermelik güçlerinin katýlýmý söz konusu olacaktýr. Diðer bir ifadeyle operasyonun PYD yerine KDP ile yapýlacaðý ileri sürülmektedir. Koridorun PYD yerine KDP’ye teslim edilmesinin ABD yönünden herhangi bir sakýncasý olmadýðý kanýsýndayým.
Neticede küresel güçlerin ana hedefi Suriye’nin kuzeyinde kanton bölgeler oluþturmaktýr.

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13146

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12720

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12141

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11052

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...