1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

2017 Ýl Mecisleri Seçimleri Ýçin Ne Kadar Hazýrýz

Kerkük

Ümit Köprülü

Irak Anayasasýna göre bu sene yapýlmasý gereken Ýl Meclisi seçimlerinin ertelenmesi ve 2018’de yapýlacak genel seçimlerle birlikte gerçekleþmesi bazý taraflarca düþünülürken, diðer yandan da Genel Seçim Kurulu, yerel seçimlerin yapýlmasý için kollarý sývadý.
Gerçekleþirse bu seçimler, 2014 yýlýnda IÞÝD terör örgütünün Irak illerinin çoðunu iþgal ettikten sonra ilk olacaktýr.
Ayrýca IÞÝD belasýndan kurtarýlmýþ il ve ilçelerde seçimlerin gerçekleþip gerçekleþmemesi belirsizliðini koruduðu gibi, Kerkük Ýl Meclisi seçimlerinin de yapýlacaðý konusunda ihtilaf guruplarý arasýnda bir türlü uyuþmaya varýlmadý daha.
Peki halkýmýzýn bulunduðu bölgelerde seçimlerin yapýlmasý anlaþmasýna varýlýrsa, biz Türkmenler olarak bu seçimlere ne kadar hazýrýz?
Malumdur ki Türkmenler Musul, Erbil, Selahettin, Diyala illeri halkýný oluþturan ikinci en büyük unsurdur. Demografi yapýsýnýn deðiþtirilmesine raðmen Kerkük de öyle. Telafer ve Tuzhurmatu illere dönüþmüþ olsalardý, ikisinde de en büyük unsurlar Türkmenler olurdu.
Peki 2003 yýlýndan bu yana seçtiðimiz il meclislerindeki Türkmenlerimiz halkýmýzýn hangi kanayan yaralarýna merhem oldular ve hangi haklarýný ala bildiler mi?
Örnek olarak Kerkük Ýl Meclisi Türkmen Kitlesinin geçmiþ süreçteki çalýþmalarýný mercek altýna alýrsak, hizmetlerinden çok halkýmýza kaybettikleriyle karþý karþýya kalacaðýz. Aþaðýya sýraladýklarým ise bu kayýplarýn en üzücüleridir:
- Ýl Meclisi Baþkanlýðýný kaptýrdýlar.
- Ýl Meclisindeki söz sahipliðimizi yitirdiler.
- Kerkük Genel Eðitim Müdürlüðü koltuðunu bizlerden olmayan birisine teslim ettiler.
- Þehit Münir Kafili’den boþalan Ýlçe Meclisi Baþkanlýðýna sahip çýkmadýlar.
- Halkýmýzýn uðradýðý onlarca haksýzlýk ve mezalime göz yumdular.
Bence seçimin galipleri adaylardan daha çok halklar olacaklardýr. Gaspedilen haklarý geri dönderme ve halklarýna en iyi hizmetleri sunmada baþarýlý olan adaylarý seçe bilen millet ve halklar galibiyetlerinin zaferini en iyi þekilde yaþarlardýr.
Adaylarý milli ve siyasi geçmiþleri olan veya olmayan parti ve siyasi oluþumlar gösterir.
Kimi zaman milli geçmiþleri belli insanlarýmýzca gösterilen adaylarýn bile milli geçmiþleri olmaya bilir.
Ama en önemlisi o adaylarý seçip il Meclisleri koltuklarýna oturtan bizlerle siz halkýmýzýn kýymetli seçmenlersiniz.
Yýllardan beri uðradýðýmýz haksýzlýk ve zulümlerin üstümüzden kalkmasýný ve halkýmýza gereken hizmetlerin yapýlmasýný istiyorsak eðer, seçeceðimiz adaylarýn geçmiþlerini iyi araþtýrmalýyýz. Aksi takdirde tüm meclisleri seçtiklerimiz adaylarla oluþturursak bile, seçim savaþýný kaybeden bizler olacaðýz. Hergün yenilgilerimiz üstüne bir yeni yenilgi daha eklenecektir.
Üstünde hemfikir olduðumuz adaylarý kazandýmak için birlikte seferber olmalýyýz. bir oy bile olursa fire vermemeliyiz.
Ümitlerimiz bir defasýna olursa bile yapýlýrsa bu seçim sýnavýný birlikte baþarýyla geçmektir. Geçmek için de derslerimizi iyi çalýþmalýyýz.
Tanrý halkýmýzý korusun ve yüceltsin.

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11221

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...