1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TÜRKMENLER artý MEDYA, SEÇÝMÝ KAZANMA DEMEKTÝR

Kerkük

Turgut HÜRMÜZLÜ


Aðabeylerim,Kardeþlerim. Bir kaç ay sonra yerel seçimler gerçekleþecektir.Bu seçim Türkmen milleti için belkide Parlamento seçimleri'nden daha da önemlidir,ölüm kalým meselesidir. Neden biliyormusunuz?.Çünkü tüm Bakanlýklar artýk yetkililerini yerel Hükümetlere devredeceklerdir.Yani Ýl Meclisileri'nde tam yetki olacaktýr. Zira Ýl Meclisi Kerkük'le ilgili merkezi Hükümete dönmeden istediði kararlarý alabilir.Peki gelecek yerel seçimde biz Türkmenler,diðer siyasi partilere karþý kaç kiþi meclise gönderebiliriz.Gelecek Ýl meclisi seçimleri'nde kararlara karþý çýkabilecek,deðiþtirebilek veya etkili karar verebilecek çok sayýda adayýmýz ben þahsen olmayabilir düþüncesine kapýlmaktayým.Önümüzde çok kötü ve karanlýk günler var.Çok karamsarsýnýz diye bilirsiniz, peki neyapmalýyýz.Görsel medyanýn vatandaþlar üstüne büyük etkisi var.
Türkmenler,bu etkiyi çok iyi deðerlendirmeli ve kullanmalýdýr.Görsel medyayý yanýna alýp,kamuoyunu seçime teþvif etmeli ve seçimin ne kadar önemli olduðu anlatacak programlar yapmalýdýrlar.
Kamuoyunun oluþumunda birey ve gruplarýn yaný sýra, kitle iletiþim araçlarý yani görsel medya önemli rol oynamaktadýr. Kamuoyu, iletiþim ve toplumsal etkileþim süreci içinde oluþtuðu için medya vasýtasýyla alýnan mesajlar, kanaatlerin oluþumunda etkin olmaktadýr. Medyadan mesajý alan birey, mesajýn içeriðine göre ya sahip olduðu kanaati pekiþtirmekte ya da eðer kararsýz bir durumda ise karar vermesi kolaylaþmaktadýr.
Medyanýn, kamu yararýna olacak seçim gibi veya milli konular hakkýnda hiçbir endiþe taþýmamaktadýr “Kar ve rekabet mantýðýyla hareket eden yeni küresel medya þirketlerinin þimdi en önemli amacý, bundan böyle ürünlerini mümkün olan en geniþ tüketici kitlesine ulaþtýrmaktýr.
Bu nedenle Türkmenler,seçim konusunda görsel medyanýn iyi idarecileri ile her türlü anlaþmayý yapýp ve yanýna almalýdýr ve çok iyi derecede kulmalýdýr.Medya,seçimlere tam destek vermez ise veya geç kalýnýr ise,o seçim kazanýlamaz.
Türkmenler, hiç bir zaman unutmamalýdýrlar ki,) TÜRKMENLER + GÖRSEL MEDYA= SEÇÝMÝ KAZANMA DEMEKTÝR(...Allah yar ve yardýmcýmýz olsun...

Turgut HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (45)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

ANKARA VE ITC,SIKI ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPMALI...

Hits: 11549

IÞÝD, Ýki yýldan fazladýr Musul'u kontrol ediyor.IÞÝD,Irak'ýn bütün Sünni kentleri yok et…

Devam...

TÜRKMENLER artý MEDYA, SEÇÝMÝ KAZANMA DEMEKTÝR

Hits: 9791

Aðabeylerim,Kardeþlerim. Bir kaç ay sonra yerel seçimler gerçekleþecektir.Bu seçim Türkmen m…

Devam...

TÜRKMENLER’ÝN YÜZKARALARI: RAMAZAN DÝLENCÝLERÝ ...

Hits: 4064

Ramazanýn yaklaþmasýyla birlikte,bazý dilenci sivil toplum örgütleri ortaya çýkmaya ve gö…

Devam...

II. ABDÜLHAMÝT VE HERZL: FÝLÝSTÝN GERÇEÐÝ

Hits: 3721

Osmanlý Padiþahý II. Abdülhamit ile Yahudi milliyetçilerinin lideri (Modern Siyonizm’in bab…

Devam...

TÜRKMENLER’ÝN TARÝHÝ BAÞARISI TÜRKMENELÝ TV’DEN DÜNYAYA DUYURULDU...

Hits: 3529

Türkmeneli tv yýllardýr Türkmen Milletvekillerini baþta Irak olmak üzere tüm dünyaya taný…

Devam...