1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

KISKANIYORUM SENÝ SON BAHAR..

site Bakimda

Mediha Ýbrahioðlu


KISKANIYORUM SENÝ SON BAHAR..

Ýlham geliyorum demez.
Týpký kalbe inen bin ton aðrýsý gibi..
Ansýzýn tutar kýskývrak seni..
Daralýrsýn..
Kalbini söküp atasýn gelir o an..
Yeter ki o aðýrlýk hafiflesin..
Geçmez öyle kolay kolay..
Ve sana yazmaya davetiye çýkarýr..
Kapatýr ýþýklarý, yaðmuru dinlersin bir sonbahar akþamý..
Hani kýþa girecek gibidir hava
Hazýrdýr beyazýna kavuþmaya ..
Ama sen bir türlü hazmedemezsin!
Gelen o masum Kar da olsa
Üþür kalbin, kýskanýrsýn..
Mevsim Kýþ’a hoþgeldin derken
Seni unutmasýna dayanamazsýn KIÞIN..!
Korkarsýn; buz gibi rüzgârlarýn getireceði her kar tanesine yenilmeye..
Üþürsün.. Çok üþürsün..
Kýpkýrmýzý olur burnun..
Buz tutar ellerin..
Göz yaþlarýn bile donarken..
Yine ýsýtmaz kalbini o yaðmur damlalarý..
Vicdanýn üþür.. Kalbin üþür..
Bedenin üþür..
Ama sözlerini ve duygularýný bir türlü buz tutturmazsýn..
Kýskanýrsýn unutur diye Sonbahar seni..
Sonbahar’ý sevmeden önce Kýþ’ý severdim ya hani..
Artýk sevmiyorum beni eve týkan o masum beyazý..
Kapkara gecelerde Ýstanbul’umu beyaza bürüyen bu mevsimi sevmiyorum..!
Ve kýskanýyorum Kýþtan Sonbahar’ý..
Çünkü belli mi olurdu..
Belki de bu SON BAHARIM..!


SORDUM VE DÜÞÜNDÜM..

Ýnsanlar hayallerde mi yaþar?
Hayaller mi insanlar da yeþerir?
**
Hep kendi kendime sordum durdum ..
Ve belki de daha çok soru soracaktým..
Ýþte þimdi yine sordum ve düþündüm..
**
Sonra baktým ki; herkes bir koþuþturma peþinde..
Ya evinde ya iþinde gücünde..
Dünyevi hayatýn eþiðinde..
Aðlayan bebekler beþiðinde..
Ve anneler ise hep ev iþinde..
ÜÞÜTTÜM

Kýzmýyorum..
Kýzamýyorum kendi kendimi üþüttüm diye..
Çünkü 3-5 günlük deðildi kalpten kaleme düþen sýzýlarým..
Bu yüzden herkesten çok, ellerimi üþütmek istedim..
Yazmaya bir mevsim ara vermek için..
Ama en çok üþüyünce yazdý ellerim..!
**
O küçük pencereden kalplerin gördüðü sema; nelere kadirmiþ..
Hayat ve dünya ne kadar da yorarmýþ kalpleri..
Bu yorgunluðu ayazlý gecelerde çokça anlamýþtým..
Tecrübesizce çýrpýndým durdum içim yanarken sustum diye..
Ve ellerimi üþütmek istedim..
Yazmaya bir mevsim ara vermek için..
Ama en çok üþüyünce yazdý ellerim..!


YARALI ÞAÝRLER

Güzel bir dörtlük okursun
Acýn varsa acýna merhem olur..
Ama sen bilemezsin ki o acýnýn merhemi kaç harften meydana gelmiþtir!
Yaralý þairler, her harfinde yaralarýndan akýtarak yazarlar dizelerini..
O kelimenin oluþmasýyla yeni bir yarasý daha kanar
Ama duramaz ve kelimeler kelimelere karýþýp yeniden mana bulur..
**
Öyle bir dörtlük oluþtururlar ki, hem þiire uzaksýndýr hem de tutsak kalmýþsýndýr..
Çünkü bu sendeki arada kalmýþlýk; yaralý ve kanayan gönüllerindendir..
**
Karþýlýksýz yazýlan bu þiirlerin kimse deðerini bilmez ki..
Eðer o cümleler yazýlmasaydý
Susardý þair..!
Ve sessiz ve dilsiz konuþurdu içten içe kendilerince..
Þair sustuðuyla kalýrdý !
**
Bazen susmak gerek..
Öðrendim ki; hayat ve insanoðlu sükuneti öðretiyormuþ..
Ve her þeyden önce beklemek gerekiyormuþ..
Sabretmek...
Her bekleyiþ, susmaya ve umuda teselli tutar..
**
Sustuðun kadar ‘’için’’ çoðalýr !
Ama fark etmen çok çok uzun zaman alýr..

YURDUM
Benim güvenim, özlemim, saadetim yurdumda
Özgürlüðüm, dostluðum vatanýmda
O güzel anýlarým, oyunlarým sokaklarýnda
Çiçeklerim güvercinlerinle
Türkülerim hep yurdumda..

Mediha Ýbrahioðlu Yazarn dier yazlar (1)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

KISKANIYORUM SENÝ SON BAHAR..

Hits: 1291

Ýlham geliyorum demez. Týpký kalbe inen bin ton aðrýsý gibi.. Ansýzýn tutar kýskývrak se…

Devam...