1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

ITC'den "Bakanlýk talebi yineleme" çaðrýsý

site Bakimda

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, "Baþbakan Haydar el-Ýbadi baþkanlýðýndaki Bakanlar Kuruluna, Türkmenlerin hak ve hukukunu savunabilen ve bizim referansýmýzla bir Türkmen ismin bakan olmasý talebimizi yineliyoruz" dedi.

Kerkük kentindeki Þehit Ýbrahim Ýsmail Kongre Salonu'nda sivil toplum örgüt baþkanlarý ve il teþkilat sorumlularý ile bir araya gelen Salihi, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, hükumet kabinesinde boþ olan 5 bakanlýktan biri olan Ticaret ve Sanayi Bakanlýðýna atama yapýlmasý konusunda "Baþbakan Haydar el-Ýbadi baþkanlýðýndaki Bakanlar Kuruluna, Türkmenlerin hak ve hukukunu savunabilen ve bizim referansýmýzla bir Türkmen ismin bakan olmasý talebimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandý.

Baþbakan Ýbadi'nin, kendilerinden izin almadan Sanayi Bakanlýðýna üyesi olduðu Þii Dava Partisi üyesi "sözde Türkmen aday" getirmesine asla müsaade etmeyeceklerini daha önce kendisine ilettiklerini söyleyen Salihi, "ITC, Türkmenlerin Irak'taki en büyük seçmen kitlesine sahip olan partidir. Ne yazýk ki Baðdat hükumeti, bu büyük siyasi partiyi siyasi sahada pasifize etmek istedi. Bu tutumlarý ile ITC'yi siyasi karar merkezinden uzaklaþtýrmayý planlarken, Türkmen halkýnýn haklarýný yok sayýyorlar. Buna biz asla müsaade etmeyeceðiz.'' diye konuþtu.

- "Türkmenleri siyasi karar merkezinden uzaklaþtýrmak istiyorlar"

Ülkedeki siyasi ortamda Türkmenlerin bulunmasýndan rahatsýzlýk duyanlarýn olduðunu belirten Salihi, þunlarý kaydetti:

"Ne yazýk ki merkezi hükümet, Türkmen halkýnýn haklarý konusunda ITC'yi muhatap almýyor. Hükumet Türkmen halkýnýn sýkýntýlarý konusunda bilgisiz kalmýþ durumda. Ülkedeki tüm kararlarýn alýndýðý siyasi karar merkezinde Türkmenlerin bulunmasýndan rahatsýz olan taraflar var. Bizim, ülke ve özellikle Türkmen toplumu için alýnacak kararlarda söz sahibi olmamýzý istemiyorlar."

- "Türkmenler için 2017 çalýþma yýlýdýr"

Türkmenler bu yýlý ciddi siyasi çalýþma yýlý ilan ettiklerini ifade eden Salihi, ''Binlerce iç göçmenlerimiz var. Musul, Telafer, Tuzhurmatu ve Yengice'ye yüz binlerce insanýmýzýn geri dönmelerini saðlamak için ciddi planlar hazýrlamaktayýz. Terör örgütü DEAÞ sonrasý köylerimizin imarý ve yeniden kalkýndýrýlmasý artýk Türkmen halký için hayati bir meseledir.'' þeklinde konuþtu.

Irak'ta haklarýndaki yolsuzluk iddialarý nedeniyle istifa etmeleri ya da Meclis tarafýndan görevden alýnmalarý nedeniyle Savunma, Ýçiþleri, Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlýklarý aylardýr boþ bulunuyor. Maliye Bakanlýðýna ise Ýbadi vekalet ediyor. Ýbadi'nin özellikle Maliye Bakanlýðýna vekalet etme nedeni olarak, "uzun yýllar Meclisteki Ekonomi Komitesi'ne baþkanlýk etmesi sebebiyle, dünya petrol fiyatlarýndaki düþüþle birlikte ülkenin boðuþtuðu ekonomik krize yeni politikalar geliþtirme konusunda gereken deneyim ve birikime sahip olmasý" gösteriliyor.

Ýbadi 17 Aðustos 2015'te aldýðý kararla 33 olan bakanlýk sayýsýný 22'ye düþürmüþtü. Laðvedilen bakanlýklar arasýnda Ýran'a yakýn Þii Bedir Grubu'nun üyesi ve Türkmen Muhammed Mehdi Beyati'nin yürüttüðü Ýnsan Haklarý Bakanlýðý da bulunuyordu.

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak

Hits: 11351

Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak’týr. Bu Bayram tüm Türkmenleri birleþtirerek ku…

Devam...

Kerkük’te Bayrak Zorbalýðý

Hits: 10707

Osmanlý Devleti’nin idarî taksimatýnda Irak üç eyaletten oluþuyordu: Baðdat, Basra ve Musul…

Devam...

BAYRAK KRÝZÝ ARTARAK DEVAM EDÝYOR

Hits: 10667

Geçen hafta Kerkük'te yaþananlar yýllardýr tasarlanmýþ projenin son halkasýdýr. Kerkük jeo…

Devam...

HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN,, IRAK TÜRKMENLERÝNÝN YAKIN GEÇMÝÞÝNE PENCERELER

Hits: 10328

Ýnsanoðlu, zaman denen ezelî ve ebedî hazineden kendisine sunulan k…

Devam...

Boyun .... Eðmem

Hits: 9207

Usul'i marifetten Anlamaz bed insanlar Hikmet nedir bilmezler Aklý kem çok insanlar Kemal'i …

Devam...