1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

GÜVENLÝ MÝ YOKSA ÖZERK MÝ BÖLGELER?

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü

Tampon, Güvenli ve Özerk Bölge kavramlarý arasýnda terminolojik, içerik ve amaç yönünden birbiriyle farklý anlam taþýmalarýna raðmen halen bazý yetkili ve yazarlarýmýzca özellikle tampon ve güvenli bölge kavramlarýnýn ayný anlam taþýdýðý düþüncesiyle aralarýna “veya” kelimesi konularak kullanýldýðý görülmektedir.
Tampon Bölge, güvenliðin saðlanmasý amacýyla iki devlet arasýnda hudut boyunca askerden arýndýrýlmýþ bölgedir. Güvenli Bölge, BM’nin uluslararasý hukuk çerçevesinde belirli bir bölgede insani yardým amacýyla güvenlik önlemlerinin saðlanmýþ olduðu bir alandýr. Özerk Bölge ise belirli bir alanda yaþayan toplumun dýþ münasebetler dýþýndaki tüm diðer alanlarda kendi kendini yönetme þeklidir.
1990’da Irak’ta BM kararýyla inþa edilen Güvenli Bölge adý altýnda Özerk Kürt Bölgesi oluþturulmuþtur. Bugün ayný senaryo Suriye için dizayn edilmektedir. Suriye’de Güvenli Bölge fikri 2011’de Esad rejimine karþý baþlayan ayaklanmayla eþ zamanlý Uluslararasý Batý Ýttifakýnýn kendince uygun gördüðü Güvenli Bölge oluþturulmasýnýn yaný sýra bir oldubittiyle Türkiye’nin Suriye’de tek baþýna kara harekatý yapmasýna dair talepleri Ankara tarafýndan TSK’nýn yapacaðý kara harekatýnýn ancak uluslararasý meþru zeminin oluþturulmasý ve müttefik ülkelerle ortaklaþa yapýlmasýnýn uygun olacaðý bildirilmiþtir.
Daha sonra Ankara’nýn arzu ettiði Güvenli Bölge veya Tampon Bölge tesis etme konusundaki arayýþlarý Amerikalýlar tarafýndan sürekli sonuçsuz býrakýlmýþtýr.
Rus uçaðýnýn düþürülmesinin ardýndan stratejik deðiþimle baþlatýlan Fýrat Kalkaný sonucunda Türkiye Suriye’nin siyasi denkleminin önemli bir oyuncusu konumuna gelebilmiþtir.
23-25 Ocak Astana zirvesinin ardýndan Rusya’nýn Suriye için Rus uzmanlar tarafýndan hazýrlanan yeni anayasa taslaðýnda “Özerk Bölge” ve “Suriye Federasyonu” ifadesinin yer almasý ile ABD’nin yeni baþkaný Trump’ýn ayaðýnýn tozuyla ABC televizyonuna verdiði demeçte Suriye’de halk için Güvenli Bölge oluþturacaðýný ifade etmesi farklý yorumlara yol açmýþtýr.
Bazý siyasi gözlemcilere göre Rusya’yla ABD arasýnda Suriye konusunda bir gizli ajanda olabileceði yolundadýr.
Rusya’nýn hem ABD tarafýndan korunmakta olan Kürt gruplarýnýn, hem de rejimin yanýnda yer almasý ABD’nin Kuzey Suriye tezini desteklemektedir.
Öte yandan Ýsrail’in istihbarat kaynaklarýna yakýn Debkafile sitesi, ABD Baþkaný Trump’ýn Rusya Devlet Baþkaný Putin’le Suriye’de Güvenli Bölge kurulmasý konusunda anlaþtýðýný ileri sürdü. Ayný sitede yayýnlanan haritada; Türkiye’nin Suriye’deki Azez – Cerablus civarýnda, ABD’nin ülkenin kuzeyindeki Afrin, Kobani gibi Kürt bölgeleriyle Ýsrail sýnýrýnda, Rusya’nýn ise Lazkiye ve Tartus üslerini kapsayan Akdeniz kýyýlarýnda garantör olacaðý güvenli bölgeler oluþturulacaðý görülmektedir.
Astana Zirvesinden sonra Ankara’nýn bilgisi dýþýnda ortaya atýlan bazý senaryolar dikkat çekicidir. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki koridoru önlemek ve DEAÞ’ý sýnýrdan uzaklaþtýrmak için baþlattýðý Fýrat Kalkaný devam ederken özellikle müttefik olduðu ülkelerden beklentisi halen karþýlanmamaktadýr.
Ýran açýsýndan durum biraz farklý olsa da Ortadoðu’da neredeyse süper güç gibi davranmaktadýr. Hali hazýrda Ýran; Baðdat, Sana, Beyrut, Þam gibi önemli baþkentlerde nüfuz sahibidir.
Her ne kadar PYD’nin Astana’ya katýlmasý Ankara tarafýndan engellendiyse de 20 Þubat’ta Cenevre’de yapýlacak toplantýya Suriye Demokratik Güçleri Birliði adý altýnda katýlmasý muhtemeldir.
Washington Post’ta birkaç gün önce yayýnlanan haberde Trump’ýn PYD/PKK’lý Rakka Planýný rafa kaldýrttýðý hususuna gelince ya PYD’nin DAEÞ ile baþ edemeyeceði görüþü aðýrlýk kazandý, ya da New York’a davet edilen birbiriyle ihtilaflý olan Kürt gruplarý arasýnda barýþ saðlanamadý veya Türkiye’nin Suriye ile ilgili taleplerinin dikkate alýnacaðý kanaatindeyim.
Türkiye, ulusal birliðine ve toprak bütünlüðüne yönelik ciddi tehditlerin ve bekasý yönünden kritik bir süreçten geçmektedir. Ankara’nýn bu oyunlar karþýsýnda çok dikkatli adýmlar atmasý gerekmektedir.

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...