1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

ITC , Seçim Dairesi bir biyometri kayýtlarý için Musalla bölgesinde bir panel düzenledi.

site Bakimda


ITC Seçim Dairesi , ITC Kerkük il baþkanlýðý bürolarý ve T. S.T.Ö ile iþ birliði çerçevesinde biyometri kayýtlarý için Musalla bölgesinde bir panel düzenledi. Panele , bölgede birçok vatandaþlar ve ITC Kerkük bürolarý sorumlularý , T.S.T.Ö ve hatta din adamlarý katýldý.
ITC Seçim Dairesi Baþkaný Sayýn Ahmet Ramzi Köprülü, biyometri baþvurularý için 20-þubat 2017 son tarihi olan Yüksek Seçim Komiserliðinin biyometri kayýtlarý için çýkardýðý silme , aktarma ve ekleme, ayrýca vatandaþýn kayýp olmuþ seçmen kartýnýn yeniden baþka bir kart çýkarma iþlemleri ile ilgili açýklamalar yaptý. Öte yandan biyometri kayýtlarýnýn Türkmen Milleti için çok önemli olduðunuda ifade etti.
Köprülü, Yüksek Komiserliðe ait olan Musalla kayýt merkezinde yaklaþýk (4000) seçmen kartý bulunuyor ve bu kartlar sahibleri tarafýndan alýnmadýðýna iþaret etti.
Ayrýca , ITC Kadýnlar Birliði Baþkaný Kadriye Ziyai ve ITC Fazýl Antike Bürosu Baþkaný Sayýn Celil Fettah ve Türkmen Esnaflar Derneði Baþkaný Sayýn Mutasam Kassap iç bürolarý ve örgütleri arasýnda çaba gösterip vatandaþlarý bilinçlendirip kartlarýný almalarýna teþvik edip ve þahsi veri ve bilgilerini biyometri sisteminde kaydetmek için iþ birliði yapýldýðýný önemsediler.
Panelin sonunda , vatandaþlarý ziyaret edip kartlarýný almalarýna teþvik edip ve biyometri sisteminde þahsi veri ve bilgilerini kaydetmek için ortak bir komisyon kurmaya anlaþma yapýldý.

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak

Hits: 11351

Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak’týr. Bu Bayram tüm Türkmenleri birleþtirerek ku…

Devam...

Kerkük’te Bayrak Zorbalýðý

Hits: 10707

Osmanlý Devleti’nin idarî taksimatýnda Irak üç eyaletten oluþuyordu: Baðdat, Basra ve Musul…

Devam...

BAYRAK KRÝZÝ ARTARAK DEVAM EDÝYOR

Hits: 10667

Geçen hafta Kerkük'te yaþananlar yýllardýr tasarlanmýþ projenin son halkasýdýr. Kerkük jeo…

Devam...

HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN,, IRAK TÜRKMENLERÝNÝN YAKIN GEÇMÝÞÝNE PENCERELER

Hits: 10328

Ýnsanoðlu, zaman denen ezelî ve ebedî hazineden kendisine sunulan k…

Devam...

Boyun .... Eðmem

Hits: 9207

Usul'i marifetten Anlamaz bed insanlar Hikmet nedir bilmezler Aklý kem çok insanlar Kemal'i …

Devam...