1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

IRAK MUTABAKATI VE TÜRKMENLER

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü

1926’da Türkiye, Ýngiltere ve Irak hükümetleri arasýnda Ankara Antlaþmasý’nýn imzalandýðý günden beri çok yakýn bir tarihe kadar iki ülke arasýnda herhangi bir sorun yaþanmamýþtýr.
Ankara’nýn 2011’dan beri izlediði politikalar sonucunda sýfýr eksenli dýþ politikasý tutmadý. Ayrýca Türkiye’nin küresel güçlerin devam etmekte olan giriþimleri ile her alanda üstü kapalý bir savaþla karþý karþýya olduðu da görülmektedir. Irak cenahýnda son 3 yýl içinde yaratýlan iki suni sorun muvacehesinde iki ülke arasýndaki iliþkiler neredeyse bozulma noktasýna gelmiþtir.
Bunlardan ilki Ankara ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasýnda meydana gelen yakýnlaþma ve Merkezi Hükümetin onayýný almadan 90’lý yýllardan beri bölgeden yapýlan petrol sevkiyatýnýn hýz kazanmasý Baðdat’ý rahatsýz etti. Baðdat, herhangi bir gerekçe göstermeden THY uçaklarýna kýsa bir süre Erbil hava sahasýnýn kapatýldýðýný ve Türkiye’nin Irak’ta bileþenlerle deðil Baðdat’ý muhatap almasý gerekliliðini belirtmiþlerdir.
Ankara, durumun düzeltilmesi için Enerji Bakanýnýn Irak’a yaptýðý ziyarette IKBY ile yapýlan antlaþmalarýn merkezi hükümetin onayýna tabi olacaðýný ve Irak Anayasasý’na göre petrol satýþlarýndan elde edilen gelirin %83’ünün Irak’a, %17’sinin ise IKBY’ye verilmesi þartýyla antlaþmanýn geçerli olacaðýna dair teklif Iraklýlara sunulmuþtur. Daha sonra Baðdat Erbil ile mutabakat saðlayamadý ve ses sedalarý kesilmiþtir.
Ýkinci sorun Baþika’dýr. Baðdat, Baþika’daki TSK varlýðýnýn yasadýþý ve iþgalci olduðunu ilan etmiþtir. Ankara ise; TSK’nýn bulunma sebebinin yeni olmadýðýný, yýllardýr Kuzey Irak’ta Saddam döneminde ve Çekiç Güç süresince de asker bulundurulduðunu bildirmiþtir.
Aslýnda, sýkýntýnýn esas kaynaðý alan hakimiyetidir. Saddam, güvenlik bölgesine müdahil olmadýðý için izin vermiþ, Barzani ise “PKK’ya gücümüz yetmez.” demiþtir.
Ankara, Baðdat ve ne hikmetse ABD tarafýndan koparýlan yaygaralara son vermek ve iliþkileri düzeltmek için T.C. Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým, 6-8 Ocak 2017’de Baðdat ve Erbil ziyaretlerinde bulundu. Baðdat’taki görüþmeler olumlu geçmesine raðmen sonuç bildirisi safhasýnda Baþika’daki Türk askeri varlýðýnýn çekilmesi tekrar dile getirildi.
Türkiye, Irak’ýn topraklarýnda gözü olmadýðýný, TSK’nýn Baþika’da bulunmasýnýn Türkiye’nin güvenliði nedeniyle zaruri olduðunu, Musul’un DEAÞ’dan kurtarýlmasýndan sonra demografik yapýsýnýn bozulmamasý ve Telafer’deki Türkmenlere zarar gelmemesi kaydýyla Baþika’dan çekileceðini bildirmiþtir. Bu sürede Irak’ýn Ankara Büyükelçisinin de 12.01.2017’de Shark Alawsat’a verdiði demeçte Musul’un kurtarýlmasý ile TSK’nýn Baþika’dan çekileceði yönünde anlaþma saðlandýðýný söylemiþtir.
Türkmenlere gelince, T.C. Baþbakanýnýn Baðdat ziyareti programýnda Türkmen temsilcileriyle görüþmesi de vardý. Türkmenlerle toplantý gecikmeli olarak baþlamýþtýr. 40 dakika süren toplantý esnasýnda yine programda yer alan eski bir Irak Baþbakaný ile görüþmeyi geciktirmemek ve Türkmenleri yakýn hissetmesi nedeniyle müsaade istemiþ ve görüþme sonrasý tekrar kendileriyle toplantýyý sürdürmüþtür.
Bu konu baþta Türkmen kökenli bayan milletvekili olmak üzere bazýlarýnýn farklý yönlere çekilen yorumlarý Türkmen toplumu tarafýndan þiddetli tepkilere yol açmýþ ve kamuoyuna açýklayýcý cevap Irak Milletvekili Niyazi Mimaroðlu tarafýndan yazýlý olarak dile getirilmiþtir. Tabi ki her ülke vatandaþýnýn ülkesini savunmasý en doðal hakkýdýr. Ancak bu savunma yanlýþ ve yalan verilere dayandýðý takdirde kendi deðerini ve kalitesini düþürür. Nitekim öyle de oldu.
Ýkinci üzücü husus, bu geliþmeler yaþanýrken eþ zamanlý bazý Türkmen siyasetçilerin Türkmenlerin haklarýný iyileþtirilmesi konusunda bir aracýya ihtiyaç olmadýðýný ileri sürmeleridir. Yani hedef Türkiye’dir. Kime yaranýlmak istenmektedir?
Türkmenler herhangi bir sýkýntý ile karþýlaþtýðýnda gözler ilk Ankara’ya yönelir. Ankara 1990’lý yýllardan beri her alanda Türkmenlere yardým ettiði gibi etnik ve mezhepsel ayýrým gözetmeksizin tüm Iraklýlara yardým etmektedir. Türkiye Irak’ýn toprak bütünlüðünü Iraklýlardan daha fazla savunmaktadýr.

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...