1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Kerkük

Ümit KÖPRÜLÜ


Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým’a, Irak Devleti’nin Al Turkmaniyye TV. Kanalý Muhabirinin aþaðýdaki soruyu sormasýný þaþkýnlýkla izledim.
Al Turkmaniye Muhabiri Sayýn Baþbakan Binali’ye aynen þöyle soruyor:
Sayýn Baþbakan Baþika’dan askeri gücünüzü ne zaman çekeceksiniz? biz o gücün Irak topraklarýnda bulunmasýndan rahatsýz oluyoruz.
Ya þaþýrdým .. Bu cürret ne sizde..
Bu cesaretinizin kaynaðý nereden acaba...
Bende size ve sizin parayý kim öderse onun hesabýna çalýþan çýkarcý patronlarýnýza soruyorum:
Acaba Irak Hükümeti’nin onlarýn onayý olmadan Ýran güçlerinin de Irak’ta bulunmalarýndan ve herþeye karýþmalarýndan ayný rahatsýzlýðý duyuyormusunus?
Türkmeneli’de Türkmenler’in dýþýnda cirit atan baþka halklarýn siyasi parti ve teþkilatlarýnýn asayiþ kurumlarýnýn bulunmasýndan da ayný rahatsýzlýðý duyuyormusunuz?
Üstelik bölgede Türkmenlere karþý gerçekleþen suikast, kaçýrma, tecavüz, ev ve iþ yerlerini basma, zulüm ve haksýzlýk olaylarýnýn arkasýnda onlarýn olduklarý kanýtlanmýþken.
Acaba onlara ve yurtta bulunun onlarca ülkenin istihbarat servisi birimlerinin de bulunmalarýndan rahatsýz olduðunuzu bildirmeye cüretiniz ve cesaretiniz varmýdýr?
Eminim yoktur ..
Bence Irak Hükümeti iyi yapmýþ ki kanalýnýzýn adýný Al Turkmayye’den Ulusal’a deðiþtirmiþ ve bir an öncesi de tabelalarýnzda da ad deðiþimi yapmanýzý dileriz çünkü, Türkmen adýný taþýmayý hiç hak etmiyorsunuz.
Türkmen adýný taþýmak dürüstlük, haysiyet, onur, cürret ve cesaret ister. Bu niteliklerin yoksunu kiþi ve kurumlarýn Türkmen adýný taþýmada hakký yoktur.
Adýnýzýn deðiþtirilmesi için aydýnlarýmýzýn imza toplama kampanyasý baþlatmalarý elzemdir.

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11221

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...