1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

site Bakimda

Özdemir HürmüzlüTürkmen heyeti Ankara'da muhteþem Karþýlama

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem karþýlandý,Türkmen heyetini Esenboða hava Alanýnda Türkiye Dýþiþleri Bakaný tarafýndan karþýlandý.
Ardýndan heyetin ilk Duraðý Baþbakan'ý oldu,TC Baþbakan'ý ,Türkmen heyeti ile görüþtüðü sýra destek verici açýklamalar yaptýðýný heyet tarafýndan bildirildi.
Heyetin son Duraðý ise TC #cumhurbaþkaný makamý oldu,Cumhurbaþkaný böyle görüþmelerin devam edeceðini,ifade etti
Türkmen heyeti,tüm siyasi partilerin liderleri ile görüþmeleri bekleniyor.
Not:Bu haber bir düþ(hayal)ürünüdür gerçekle bir alakasý yoktur.
Bu hayal ürünü haberini geçen Kasým ayýnýn 24'de yazdým, ama hiç bilmiyordum ki bu hayal 17 Aralýk günü gerçeðe dönüþür.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný,Türkmen heyeti Sanki bir devletin cumhurbaþkaný Karþýlar gibi karþýladý.
Her ne kadar AKP iktidarýný eleþtirsemde ama karþýlamanýn fotoðrafýný görünce göðsüm kabardý.
Türkiye,bundan sonra nasýl Irak Baþbakaný'ný kaþýlýyorsa Türkmenleride ayný seviyede karþýlamaya devam etmesini arzu ederim,zira Türkmenler yanýlmýyorsam þu an dünyanýn en Haksýzlýða uðrayan bir halktýr.
Ama demeden geçmeyeceðim,elbette bu görüþmeler moral bakýmýndan çok önemli,fakat Türkmenler, Türkiye'de uluslararasý bazda kendilerini destekleyecek somut adýmlar bekliyor, her kim ne söylerse söylesin Türkmenler'in Türkiye'den baþka haklarýný savunacak bir ülke yok ,çünkü Irak merkezi hükümeti artýk Türkmenleri görmüyor,dilemiyor ve sýkýntýlarýna kulak vermiyor.
Daha önceden ifade ettiðim gibi,Ankara'nýn Kalýcý bir Türkmen politikasý olmasý ve Türkmen meselesi Türk siyasi partiler üstü bir milli meselesi olarak görülmesi gerekir.
Konuþmalarla iþ bitmez harekete geçme zamaný geldi geçti bile.
Türkmen heyetinin yalanlasa da Türkmenler için güvenlik bir bölge oluþturma çabalarý hýz verilsin,z’ra IÞÝD sonrasý artýk eski Irak olmayacak ,bu konuda Türkiye hem tarihsel hemde hukuki boyutlarda büyük diplomatik rol üstlenebilir.

Özdemir Hürmüzlü Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16880

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12412

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10922

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10262

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7782

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...