1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

MUSUL’DA SON DURUM

Kerkük

Dr. Cüneyt MENGÜ

Musul kenti ile ilçe ve köylerini DAEÞ’in elinden geri almak için Irak Merkezi Hükümeti büyük umutlarla yaklaþýk iki ay önce askeri operasyon baþlatmýþtýr. Operasyona Irak ordusundan 50 Bin, KDP’ye baðlý özel güçlerden 20 Bin, Sünni aþiret ve Türkmenlerden 10 Bin, Haþdi Þabi’den 100 Bin kiþilik güçlerin yaný sýra ABD topçu birlikleri de katýlmaktadýr.
Musul operasyonunda komuta ABD kontrolünde olmasýna raðmen operasyona ülke bazýnda katýlanlarýn ve uluslararasý bazda katýlmayanlarýn da her birinin kendilerine göre hesaplarý var. Bu hesaplar birbiriyle zaman zaman örtüþtüðü gibi ayný zamanda birbirleriyle tamamen zýtlýk göstermektedirler. Bu nedenle Musul’un kýsa zamanda alýnmasý zor olsa bile sürecin bir sonraki sayfasý tüm taraflarca dikkatlice etüt edilmektedir.
Irak hükümeti, 2015’de yaþanan Baþika krizi nedeniyle, TSK’nýn herhangi bir askeri operasyonuna katýlmalarýna onay vermediklerini ilan etmiþtir. Bununla ilgili Türk ve Irak hükümetleri arasýnda karþýlýklý tartýþmalar devam ederken geçen Ekim ayý içinde Irak parlamentosunun yaptýðý toplantýda TSK’nýn Baþika’daki varlýðýný “iþgalci güç olarak” tanýmlayan kararý karþýsýnda Ankara, Türkiye’nin güvenlik meselesini ileri sürerek Baþika’dan kesinlikle çekilmeyeceklerini tekrarladý.
Ýki ülke arasýnda yaþanan kriz Sincar’daki PKK varlýðý, Musul’un demografik yapýsýnýn deðiþmemesi ve Telafer’deki Türkmenlerin korunmasý için Ankara’nýn Irak sýnýrýna askeri güç yýðmasýyla daha da derinleþmesine yol açmasýna raðmen güncelliðini kaybetmiþtir. TSK Irak’ta yaþanan geliþmeleri dikkatle takip etmektedir.
DAEÞ Musul’un çevresinde halkalar halinde hendekler kazmýþ, ön kýsmý araçlarýn geçmesini engelleme, diðer halkalar ise petrol borularýný baðlayýp hem yangýn çýkarmak hem de ABD’nin hava saldýrýlarýna önleme amacý taþýmaktadýr. Ayrýca DAEÞ, Musul’un doðusundaki bölgelerde Irak güçleriyle kolay mücadele etmek için evlerin duvarlarýný yýkarak halký silah zoruyla göçe zorlamaktadýr. Hali hazýrda bu bölgeden sýðýnmacý kamplara yerleþen sivillerin sayýsý 100 Binleri aþmýþtýr.
Barzani’ye baðlý KDP yetkilileri Erbil – Baðdat arasýnda yapýlan anlaþma gereði Peþmerge güçlerinin yalnýz Neynova bölgesi üzerinde odaklanacaklarý bundan sonraki kýsmýn yani Musul’un þehir merkezinin kurtarýlmasýnýn Irak ordusu tarafýndan gerçekleþtirileceðini ilan etmiþlerdir. DAEÞ militanlarýnýn kontrollerindeki Neynova ovasýna baðlý köyleri mukavemet göstermeden terk etmelerinin ardýndan buralara Peþmergeler tarafýndan Kürt bayraklarý dikilmektedir.
Zaten Peþmerge tarafýndan alýnan köylerin Erbil’e katýlýmý saðlanmýþtýr. Öte yandan KDP’yle KYB arasýnda gerginlik de devam etmektedir. Hatta KYB cenahý Süleymaniye, Kerkük ve Hanekin þehirlerini birleþtirerek yeni bir Kürt bölgesi kurulmasýný ve IKBY’den de ayrýlmayý düþündükleri iddia edilmektedir.

Irak ordusu beklendiði gibi bir ilerlemeyi Musul operasyonunda þu ana kadar gerçekleþtirememiþtir. Bu arada Türkiye’nin itiraz ettiði Haþdi Þabi örgütü ise, Irak Parlamentosunun geçen günlerde aldýðý kararla Irak güvenlik güçlerinin geniþ yetkilere sahip resmi bir parçasý oldu.
ABD’nin de Musul operasyonundan beklentisi Suriye’nin kuzeyinde arzu edilen koridorun Irak’ýn kuzeyi ile baðlantýsýnýn saðlanmasýnýn peþindedir.
Bölgeden alýnan bilgilere göre ve geliþmelerden anlaþýldýðý üzere Telafer’deki Sünni aðýrlýklý nüfusta mezhep temelli intikam eylemlerine maruz kalma tedirginliði devam etmektedir.
60 binden fazla Telaferli Türkmenin hali hazýrda þu an çatýþmalar arasýnda tam bir trajedi yaþamaktadýrlar. Bu geliþmeler karþýsýnda Türkmenler evlerini terk etmek zorunda kalmýþ ve Suriye sýnýrý üzerinden Türkiye’ye göç etmeye çalýþmaktadýrlar. Nitekim bu husus geçen Çarþamba günü Türkmen siyasi parti liderlerinin Sayýn Cumhurbaþkanýyla yaptýklarý görüþmede dile getirilen konular arasýndadýr.

Dr. Cüneyt Mengü
Cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13146

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12720

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12141

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...