1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

ABD ÝLE GÜVEN SORUNU

site Bakimda

Dr. Cüneyt MENGÜ


ABD’nin Obama Yönetimi, 8 Kasým’da yapýlan Amerika Baþkanlýk Seçiminden kýsa bir süre önce Ankara’nýn sürpriz ‘’Fýrat Kalkaný Harekatý’na’’ misilleme olarak alelacele Rakka’ya karþý Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte “Fýrat’ýn Gazabý” adý altýnda operasyon baþlattýðýný tüm dünyaya ilan etti.
DAEÞ’in baþkenti sayýlan Rakka’nýn kurtarýlacaðý meselesi uzun bir süreden beri Ankara ile Washington arasýnda tartýþýlýyor. Bilindiði gibi Ankara, PKK’nýn uzantýsý PYD/YPG gruplarýnýn herhangi baþka bir ad altýnda ABD’yle birlikte talep edilen harekette yer almalarýna þiddetle karþý çýkmaktadýr.
ABD’nin, Ankara’nýn bu hassasiyetini bilmesine raðmen Arapça’da öfke veya kýzgýnlýk anlamýna gelen gazap kelimesini Fýrat’la birleþtirerek “Fýrat’ýn Gazabý” adýyla operasyon baþlatmasý Ankara’da þiddetli tepkilere yol açarken Türk halký üzerinde de ABD’ye karþý bir güvensizlik oluþtu. Aslýnda daha önceki yazýlarýmda da sürekli vurgulandýðý üzere ana mesele Rakka deðil de Suriye’nin kuzeyinde bir koridor veya özerk Kürt bölgesi kurulmasý ve Ankara’nýn da bu Kürt gruplarýný muhatap alýp tanýmasýdýr.
Zaten ABD idaresi geçmiþte benzer projelerin denemesini yapmýþtýr. 1 Mart 2003’de TBMM’de kabul edilmeyen tezkerenin telafi edilmesi için TSK’nýn talebiyle Ankara Devlet Konukevi’nde 18-19 Mart 2003 tarihlerinde Dýþiþleri Bakanýnýn ev sahipliðinde bir toplantý yapýlmýþtýr. Yapýlan toplantýya ABD Baþkaný George Bush’un temsilcisi, Talabani, Neçirvan Barzani, Asuri Demokrat Hareketi, Anayasal Monarþi Hareketi, Irak Ulusal Uzlaþma Hareketi, Irak Ulusal Konseyi, Irak Ýslami Devrimi Yüksek Konseyi, Irak Türkmen Cephesi Baþkan veya temsilcileri katýlmýþlardýr. Bu toplantýda Türkiye’nin Kerkük’le ilgili endiþesinin giderilmesi için; Irak savaþý esnasýnda Peþmergelerin Kerkük ve Musul’a girmemesi, savaþ sonrasý Kerkük’ün demografik yapýsýnýn deðiþtirilmemesi ve Türkiye’nin ABD’nin kuzey cephesinden yapacaðý müdahalede yer alacaðý konusu görüþülmüþtür.
Ancak gidiþat Ankara’nýn istediði gibi olmadý ve ABD Türkiye’nin operasyonda yer almasýný iki Kürt grubu KDP ve KYB’nin onaylarýnýn alýnmasýna baðladý. Aynen bugün Musul operasyonunda Abadi’nin onayýnýn alýnmasýnýn gerektiðinin ABD tarafýndan bildirilmesi ile olmuþtur.
Konu ile ilgili olarak 19 Mart’ta Genelkurmay Baþkanlýðý’nda yukarýda sözü edilen 2 Kürt grubun katýldýðý toplantýda ITC temsilcileri de bulunmuþlardýr. Ancak, Kürt gruplarýndan KYB Baþkaný Talabani, Türk komutanýn önerisini kabul ederken KDP temsilcisi Barzani, öneriyi reddetmiþ ve toplantý baþladýðý gibi sona ermiþtir. 1 Mart Tezkeresinin en ilginç yaný 29 Ocak 2003’de Wesley Clark’ýn Davos’ta ‘’Irak’a müdahalenin kuzey yerine güneyden yapýlacaðý ve Türkiye’nin de devre dýþý býrakýlacaðýný’’ ifade etmesidir. Nitekim de öyle oldu ve çuval hadisesi ile sonuçlandý.


Rakka meselesine gelince ABD bir yandan Türkiye’yi devre dýþý tutarken diðer yandan ABD Genelkurmay Baþkaný General Dunford’un alelacele Ankara’ya göndermiþtir. Yapýlan görüþmeler sonucunda Türkiye’nin de dahil olduðu müttefiklerle Rakka’nýn nasýl özgürleþtirileceði ve yerel yönetimin nasýl yeniden kurulacaðý konusunda yakýn bir þekilde çalýþýlýyor ve iþ birliði yapýyoruz hikayesi üretilmektedir.
Türkiye - ABD iliþkilerindeki sýkýntýnýn sebebi üç ana sorun üzerinde toplanabilir. Ýlki FETÖ’nün iadesi, diðeri PYD/LPG’ye silah yardýmýnýn kesilmesi, üçüncüsü ise Musul’da demografik yapýnýn bozulmamasý ve Telafer’de Türkmenlere kesinlikle zarar gelmemesidir.
Obama Yönetiminin þu ana kadar Ankara’nýn beklentilerini yerine getirmediði için gerginliðe yol açmýþ neredeyse iliþkiler kopma noktasýna gelmiþtir. Ancak seçimlerden Trump’un baþarý ile çýkmasý Türkiye için yeni imkanlar doðurabilecektir. Türkiye’nin diplomasi kanallarýný erken devreye sokabilirse yukarýda sözü edilen sorunlara olumlu yönde katkýsý olabilecektir.

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...