1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TELAFER HEDEFTÝR

site Bakimda

Dr. Cüneyt MENGÜTürkiye, Musul operasyonunun baþlamasýyla bölgeden göç dalgasý, demografik dengenin bozulmamasý, Türkiye’nin güvenliðini tehdit eden koridor benzeri oluþumlarýn yer almamasý gibi kaygýlarýný tüm dünyaya ilan etmiþtir.
Öte yandan Ankara, Þii milislerden oluþan Haþdi Þabi’nin kesinlikle Musul’a girmemesi yönündeki uyarýsý tartýþma yaratýrken Þii milislerin de bir taktik deðiþikliði kapsamýnda Musul yerine Türkmen kenti Telafer’e doðru harekat baþlatacaðý yönündeki açýklamalarý üzerine Ankara’nýn caydýrýcýlýk mahiyetinde Silopi’ye yoðun tank ve askeri yýðýnak konuþlanmasýna yol açmýþtýr. Hali hazýrda esas sorun Baðdat’ýn TSK’nýn yaptýðý uyarýlara uyup uymayacaðýdýr. DAEÞ bile Türkiye’yi tehdit etmeye baþladý.
DAEÞ, Musul’un doðusundaki köyleri mukavemet göstermeden Peþmergeye terk etmesi, Musul kent merkezinde ciddi direniþ yönünde ortaya çýkabilecek geliþmelere de þüpheyle bakýlmaya yol açacaktýr. Nitekim Musul’un 360 derece deðil de üç yandan kuþatýlmasý ve Telafer’e giden yolun açýk olmasýyla kentin hedef halinde olduðunu göstermektedir.
Telafer, 400 Bin nüfusuyla %65’i Sünni Türkmen, %35’i Þii Türkmen olan Musul’a baðlý bir ilçedir. Telafer merkezinin Þii Türkmenlerle Sünni Türkmenlerin yarý yarýya olduðu ancak söz konusu ilçeye baðlý onlarca köyün büyük bir bölümünün ise Sünni Türkmen olduðu bilinmektedir. Kent, coðrafi konumuyla Musul’un 60 km güneybatýsýnda yer almakta stratejik yönden ise Türkiye-Suriye ve Irak sýnýrýnýn kesiþtiði noktadan baþlayarak Türkmeneli bölgesinin Kuzeybatý ucunu oluþturmaktadýr. Ayrýca, Telafer Türkiye’nin Irak ve Ortadoðu’ya açýlan kapýsýdýr. Telafer, 1991 Körfez savaþý sonrasý oluþturulan 36. Paralelin içinde yer almasýna raðmen güvenli bölgenin kasten dýþýnda tutulmuþtur. Hali hazýrda, 100 Binlerce Telaferli Türkmen yerini yurdunu terk ederek Irak ve Türkiye’nin çeþitli þehirlerinde periþan bir halde yaþamlarýný idame ettirmeye çalýþmaktadýrlar.
ABD ve Irak’a raðmen baþta Baþika olmak üzere Kuzey Irak’taki diðer üslerden geri adým atmayan Ankara, Musul’da koalisyon güçleriyle ortak operasyona katýlma talebi cevapsýz kalýnca farklý alternatif planlar üretmek zorunda kalmýþtýr. Aslýnda Türkiye bir beka sorunuyla karþý karþýyadýr.
Bölgeden alýnan bilgilere göre DAEÞ’e ait unsurlarýn Musul dýþýnda Telafer - Hadar kuzeyi arasýnda bulunan hattaki Muhallebiye ve Talabtah adlý iki önemli yerleþim yerinde çok güçlü olduðu iddialarý dikkate alýndýðýnda ortaya çýkabilecek direniþ ile esas insani trajedinin Telafer’de yaþanacaðýndan endiþe edilmektedir. Haþdi Þabi’nin daha önceki Felluce, Rumadi, Tikrit gibi operasyonlarda insan haklarý karnesinin kötü olmasý nedeniyle bölgede endiþe kaynaðý oluþturmaktadýr. Diðer taraftan Uluslararasý Af Örgütü tarafýndan ciddi insan haklarý ihlallerinde bulunduðu rapor edilmiþtir.

Bazý uzmanlara göre TSK’nýn Musul ve Baþika’ya harekatýn amaçlarý arasýnda Telafer’de Türkmenlere yönelik etnik temizliðe izin verilmeyecektir. Türkiye’nin olasý bir operasyon için Musul’un 60 Km yakýnýna konuþlanacaðý ve son olarak Kandil gibi PKK kontrolündeki Sincar’ýn vurulacaðý ileri sürülmektedir. Sincar’dan 1500’ü aþkýn PKK’lýnýn da Haþdi Þabi’ye katýlmasý Ankara’yý rahatsýz etmektedir. Nitekim PKK militanlarý DAEÞ baskýný bahanesiyle Kerkük’e yerleþmiþtir.
Uygulanmak istenen projenin engellenmesi için Suriye’deki PKK planlarýný boþa çýkarmaya çalýþan Ankara, bu kez Kuzey Irak koridor planlarýný bozma peþindedir. Bu baðlamda TSK’nýn Musul’a, IKBY ve Musul Meclis Üyeleri’nin davetiyle gireceði ileri sürülmektedir. Böyle bir onay alýnmadýðý takdirde, Ankara’nýn olumsuz tablolar karþýsýnda önceliði Rusya, Ýran ve Þam yönetimiyle diplomasý kanallarýnýn kullanýlmasý olmalýdýr. Ancak bu da baþarýlý olmadýðý takdirde Ankara, ulusal çýkarlarýný ve güvenliðini korumak amacýyla uluslararasý hukuk çerçevesinde meþru müdafaa hakkýný kullanma zorunda kalacaktýr.Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...