1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

BAÞÝKA TARTIÞMASI

site Bakimda

Dr. Cüneyt MENGÜ

Irak’ýn en büyük ikinci kenti Musul’un DAÝÞ’ten temizlenmesi için ABD’nin öncülüðünde Ekim’de yapýlmasý öngörülen operasyonla ilgili geri sayým baþlarken Irak’ýn merkezi hükümeti, Musul’a 20 Km uzaklýkta bulunan Baþika’daki TSK varlýðýný “yasadýþý” ve “iþgalci” olduðunu ilan etti. Bu açýklamayla eþ zamanlý Amerikalý Albay John Dorran’ýn yaptýðý açýklamada “Irak topraklarýnda bulunan Türk askeri, Irak hükümeti tarafýndan verilen resmi izinle gelmemiþtir, illegaldir” demesi manidardýr.
Ankara ise Türkiye’nin Baþika’daki varlýðýnýn tartýþma konusu yapýlamayacaðýný, askerlerini çekmeyeceðini ve Musul operasyonunda kesinlikle yer alacaðýný dünyaya ilan ederken ABD ise Savunma Bakanlýðý Sözcüsü Amerikalý Albay’ýn açýklamasýný yalanlayarak ve yanlýþ anlaþýldýðýna dair yapýlan açýklama ile kýsmen geri adým atmýþtýr.
ABD’nin bu tutumu yeni deðil. ABD Baþkan Yardýmcýsý Biden, yaklaþýk 1 yýl önce Aralýk 2015’de “Türkiye, acilen Baþika’dan çekilmeli” demiþti.
Tartýþmalar devam ederken dün Arap Birliði Sözcüsü Irak Merkezi Hükümeti’nin bu kararýný desteklerken, IKYB Sözcüsü ise “Baþika’daki Türk Askeri varlýðý Irak Savunma Bakanýnýn onayýyla konuþlanmýþtýr” dedi.
Geliþmeler dikkatle incelendiðinde ABD’nin birkaç ipin üzerinde oynadýðý anlaþýlmaktadýr. Bir defa ABD, Türkiye’nin Irak’ta Suriye’deki Fýrat Kalkaný gibi benzer bir operasyonu yapmamasýný ima etmektedir. Yani ABD gerek Rakka ve gerekse Musul’da operasyonlarýn kendi denetiminde yapýlmasýný öngörmektedir. ABD Musul’u PKK-PYD ve “Haþdi Þabi” Þii milislerle geri almak ve daha sonra DAEÞ yerine Sincar’da olduðu gibi farklý bir durum yaratma peþindedir. Türkiye’nin sert duruþu ve tutumu bölgede cereyan eden oyunlarý bozmaktadýr. Fýrat Kalkaný Operasyonu yalnýz askeri harekat deðil siyasi yönden önemli bir diplomasi aracýdýr.
Bölgede Türk askerinin bulunma sebebi yeni deðildir. Türkiye, yýllardýr Kuzey Irak’ta asker bulundurmakta ve Saddam döneminde de Çekiç Güç süresinde de asker bulundurmuþtur. Sýkýntýnýn kaynaðý alan hakimiyetidir. Saddam, güvenlik bölgesine müdahil olamadýðý için TSK’ya izin vermiþ, Barzani ise “PKK’ya gücümüz yetmez.” demiþtir.
Saddam döneminde ve sonrasýnda bölgede 6 noktada Türk askeri bulunuyordu. 2007’den sonra yine Irak hükümeti onayýyla asker bulundurma konusu devam etmiþ ve son yýllarda IKYB’den de kabul görmüþtür.
Irak topraklarýnýn hemen hemen %30’u DAEÞ kontrolü altýndadýr. Geri kalan topraklarda binlerce km uzaktan gelip Irak’ý iþgal eden ve bölgelere ayýran ABD ve koalisyon güçlerinin yaný sýra Ýran güçleri de bulunmaktadýr. Hangi egemenlikten söz edilmektedir? Ýþgalci Türkiye mi?

Irak’ta sosyal medyada bir yaygara baþýný almýþ gidiyor. Bazýlarý meseleyi farklý yönlere çekerek Türkmenler arasýnda gereksiz bir tartýþmayý baþlatmýþlardýr. Tabidir ki her ülke vatandaþý ülkesini sever ve egemenliðini savunur. Ancak buradaki sorun alan hakimiyeti yokluðu ve tehdit unsurudur.
Ankara’daki askeri ve sivil yetkili aðýzlardan Musul ile ilgili Cumhurbaþkaný’nýn Sünni Arap ve Türkmenler ifadesinin yanlýþ anlaþýldýðý, Baþika’da sadece Sünnilere askeri eðitim verildiði iddialarýnýn doðru olmadýðý, eðitim alanlar arasýnda Sünni, Þii, Türkmen, Yezidi hatta Hýristiyanlarýn bulunduðu bildirilmektedir. Ayrýca herhangi bir ayrým yapýlmadan hasta tedavileri sürekli bir þekilde Türkiye’de yapýlmaktadýr.
Bir Irak’lý Türkmen olarak, Türkmenler Sünnisi ve Þiisi ile bir bütündür, hiçbir oyun bu bütünlüðü bozamayacaktýr.
Türkiye, Musul ve Rakka’nýn demografik yapýsýnýn korunmasýný ve Musul için verilen beþ mesajýn baþýnda DAEÞ’in yerlerinden ettiði Telaferli Sünni ve Þii Türkmenlerin evlerine dönmesinin saðlanmasýný, ilçeden olmayan Þii milislerin de kente giriþinin olumsuz sonuçlara yol açacaðý uyarýsýnda da bulunmuþtur.
Türkiye, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüðünü savunmakta olup herhangi bir farklý giriþimde Iraklýlardan önce karþý çýkacaktýr.

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...