1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

FIRAT KALKANI VE MUSUL

site Bakimda

Dr. Cüneyt MENGÜ

Türk askerinin Baþika’da konuþlandýrmasýna þiddetle karþý çýkan ve adýný açýklamayacaðým bir Iraklý Milletvekili birkaç gün önce benimle yaptýðý görüþmede Fýrat Kalkanýný överek benzer operasyonun Musul’da da yapýlmasýnýn beklentisi içerisinde olduklarýný söylemiþtir. Fýrat Kalkanýnýn, Türkiye’nin meþru müdahale ve müdafaa hakký olduðu ABD yetkililerince de teyit edilmiþtir.
Geçen hafta ABD ile Rusya arasýnda 7 günü kapsayan ateþkes mutabakatýnýn, 5 yýldan fazla devam eden Suriye’deki kaos ile ilgili farklý kapýlarý açacaðý kanaatindeyim. Öte yandan Türkiye, Suriye’nin geleceðiyle ilgili olarak Fýrat Kalkaný operasyonu sayesinde siyasi denkleminin önemli bir tarafý da olmuþtur. Cerablus’a geri dönüþler olumlu sonuçlarýn göstergesidir.
Musul’a gelince; neredeyse bir yýldan fazladýr sözde Irak ordusu ile KDP peþmergeleri tarafýndan IÞÝD’in kontrolündeki Musul’un kurtarýlmasý için geniþ kapsamlý bir askeri harekâtýn yapýlacaðýndan söz edilmektedir. Bilinen gerçek þudur ki; ne Irak Ordusu ne Haþid El Þabi ne de peþmerge tek baþýna Musul’u kurtarabilir! Hedefler ve niyetler farklý olduðu için mutabakat saðlanamamaktadýr. Amerikalýlar da nabza göre þerbet vermektedirler. Son bir ay içerisinde meydana gelen geliþmeler incelendiðinde; ABD’de Temsilciler Meclisine Kuzey Irak ile ilgili sunulan tasarýda, Musul vilayetine baðlý Sehil Neynava (Neynava Ovasý) Ýlçesinin sýnýrlarý tayin edilmeden vilayete dönüþtürülmesi önerisi manidardýr. Neden tasarýda Telafer’den söz edilmiyor. Zira Neynava Ovasýnda Kildo - Asuri, Þebek ve Yezidilerin oluþturduðu azýnlýklar yaþamaktadýrlar. Kildo - Asuriler ve Süryani topluluðu temsilcileri Neynava Ovasý’nýn tamamý ve Hamdaniye’nin bir bölümünün kendilerine ait olduðunu ve burada ilçenin özerk bölge olarak vilayete dönüþtürülmesi için Irak Hükümeti ve uluslar arasý camiadan talepte bulunmaktadýrlar.

IÞÝD Haziran 2014’te Irak Ordusunun herhangi bir mukavemeti ile karþýlaþmadan Musul, Telafer, Sincar ve Neynava Ovasý gibi yerleþim merkezlerini iþgal etmiþtir.
Nüfusu 4 Milyon olan Musul’un demografik yapýsýna bakýldýðýnda %55 Sünni-Arap, %15 Türkmen, %10 Kürt, %8 Yezidi, %7 Kildo Asuri, %5 Þebek’lerden oluþmaktadýr.
Ýki hafta önce KDP’ye ait peþmergelerin ABD ve Türk askerinin destekleriyle Hamdaniye’ye baðlý bazý köylerin IÞÝD’den kurtarýlmasý, ileride devam edecek operasyonlarda da öncülük ve bölge üzerinde hâkimiyet kurma giriþiminin göstergesidir. Daha önceki yazýlarýmýzda da belirtildiði gibi proje ve oyun bellidir. Proje Kuzey Suriye ile Kuzey Irak koridorunun birbirine baðlanmasýdýr. The Wall Street gazetesine konuþan ABD’li yetkililer tarafýndan 400 ABD askerinin Musul’un güneyine gönderildiði dile getirildi. Açýklamada Musul’a yapýlacak harekâtýn Ekim ayýnda baþlayacaðýnýn da tahmin edildiði ifade edildi. Barzani ise Musul’a yapýlacak operasyona hazýr olduðunu söylemektedir.

Musul’a yapýlacak olasý operasyondan elimize ne geçeceðine dair yorumlar yapýlmaktadýr. Musul, Telafer ve Havalisi aynen Cerablus - Azez gibi Türkiye’nin stratejik güvenliði açýsýndan hayati önem taþýmaktadýr. Ayrýca Musul’un kurtarýlmasý Türkmenler açýsýndan da hayati öneme sahiptir. 400 Bin civarýnda nüfusa sahip ve Irak’ýn en büyük ilçesi olan Telafer’in %75’i Sünni, %25’i ise Þii Türkmenler’den oluþmaktadýr.
Fýrat Kalkaný operasyonunun baþlamasýyla ABD’nin Rakka Operasyonu’nun Türkiye tarafýndan yapýlmasý talebine Ankara, malum bazý þartlar dâhilinde Musul’un da gündeme alýnmasýný istemiþtir. Irak Devleti’nin parçalanmasý ve Türkiye’nin güvenliðinin tehdit altýna girmesi halinde, 1923 Lozan Anlaþmasýnýn 16. Maddesi ve 5 Haziran 1926 tarihli Türkiye, Ýngiltere ve Irak arasýnda yapýlan Sýnýr Anlaþmasý hükümlerine göre, Türkiye müdahale hakkýný elde eder. Buna göre Türkiye’nin onayý olmadan Musul’da da statü deðiþtirilemez. Her halükarda Türkiye uluslararasý hukuk zeminini oluþturmalýdýr.Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...