1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

IÞÝD’ÝN CÝNNET ÝNTÝKAMI

Kerkük

Dr. Cüneyt MENGÜ


Türkmeneli coðrafyasýnda yer alan Telafer, Amirli, Tuzhurmatu, Beþir ve Tazehurmatu gibi noktalarda yaþanan trajik ve elim olaylarýn ardýndan geçtiðimiz hafta içinde terör örgütü IÞÝD’in Türkmen ilçesi Tuzhurmatu’nun Güneybatýsýna 20 Km uzaklýktaki ÞAHSEVEN’E gerçekleþtirilen bomba yüklü araç saldýrýsýnýn ardýndan yapýlan intihar saldýrýsý ile yardýma koþan köy ahalisi de acýmasýzca katledilmiþtir.
Bölgeden alýnan haberlere göre bu elim saldýrýlar sonucu onlarca ölü ve yaralýnýn yaný sýra bazý binalar da tahrip edilmiþtir. Ne kadar ilginçtir buna benzer saldýrýlar Türkiye, Irak ve Suriye’de birçok bölgede farklý adlar altýndaki terör örgütleri tarafýndan ayný metot ve sistemle yapýldýðý müþahede edilmektedir. Buradan çýkan sonuç, terör örgütleri farklý adlar altýnda faaliyet gösterseler de tek merkezden yönetildiði anlaþýlmaktadýr.
2500 – 3000 kiþilik nüfus yoðunluðuna sahip katýksýz Türkmen obasý Þahseven halký çamurdan yapýlý evlerde ilkel þartlarda tarýmla uðraþarak hayatlarýný sürdürmektedirler.
Þahseven faciasýyla ilgili bir STK olan Türkmenleri Kurtarma Örgütü’nün yayýnladýðý basýn bildirisinde‘’Irak medyasýnýn Türkmen meselesine sürekli yanlý bakýþ ve tutumuyla bu elim Þahseven faciasý hakkýnda araþtýrma ve inceleme yapýlmadan IÞÝD’in saldýrýsýnýn Kakeyilere yönelik olduðu iddiasýna göre yorumlamalarýnýn talihsizlik olduðu’’ ifade edilmiþtir.
Bildiride ayrýca söz konusu katliamýn Alevilerin çok uzak bir kolu olan Kakeyilerle ilgisinin olmadýðý, bu saldýrýnýn tamamen Türkmenlere yönelik olduðunu Irak kamuoyuna duyururken Irak Gazeteciler Sendikasý ve tüm medya grubunun haberleri tarafsýz bir þekilde aktarmalarý da talep edilmiþtir.
Türkmenler 2003’den günümüze 10 binden fazla þehit vermiþ, binlercesi yaralý, engelli, yetim ve dul kalmýþ, yaklaþýk 300 binden fazla insan göçe zorlanarak mülteci durumuna düþmüþtür. Hali hazýrda da yüzlerce Türkmen kadýn ve çocuk IÞÝD’in elinde tutuklu durumundadýrlar.
17 gündür devam eden Fýrat Kalkaný operasyonlarý sonucunda Cerablus-Azez bölgesi tamamen temizlendi. Operasyonlar halen devam etmektedir. Menbiç ve El Bab da temizlendikten sonra birkaç nokta arasýnda bir güvenli bölgenin inþa edilmesi yararlý olacaktýr. Aksi takdirde Türkmenlerin Araplarla birlikte Suriye’nin kuzeyinde Türkmeneli Bölgesi oluþturma projesinin gündeme alýnmasý elzemdir.
Amerika Türkiye’den Rakka operasyonunun yapýlmasýný da talep etmektedir. Buna karþýlýk Türkiye ise böyle bir operasyonu malum bazý þartlar altýnda yapýlmasýný ve Musul’un da gündeme alýnmasýný talep etmektedir.


IÞÝD, Irak ve Suriye topraklarýnýn %30’dan fazlasýný kontrolü altýnda tutmakta, Rakka ise IÞÝD’in kalesi ve Musul’dan sonra her bakýmdan en güçlü olduðu bir noktadýr. Irak’ýn ikinci büyük þehri olan Musul ve 400 bin nüfuslu Türkmen þehri Telafer dýþýnda yüzlerce Türkmen köyü bulunmaktadýr. Bu itibarla Musul da ayný Cerablus-Azez bölgesi gibi Türkiye’nin stratejik hedefleri ve güvenliði açýsýndan önem arz etmektedir.
Ne hikmetse 2014 yýlýnda Irak ordusu herhangi bir mukavemet göstermeden bütün araç – gereç, silah ve mühimmatý yerinde býrakarak þehri terk ederek IÞÝD’e teslim etmiþtir.
Musul’a yapýlmasý düþünülen operasyon, Irak Merkezi Hükümet tarafýndan aylardýr görüþmeler safhasýndadýr. Ayrýca, Irak hükümeti operasyonu ABD’nin bilgisi dahilinde Peþmerge ile birlikte yapýlmasýný önermektedir.
Barzani’nin ise ABD’den aldýðý 450 Milyon Dolar karþýlýðýnda Musul sýnýrlarýna askeri yýðýnak yaptýðý ve Musul’un geleceði hakkýnda Amerikalýlar dýþýnda Batýlý ülkelerle de görüþmelerde bulunduðu görülmektedir.
Barzani, Musul’u aynen Sincar ve diðer bölgelerde olduðu gibi Bölgesel Kürt Yönetimi denetimine geçirilmesini düþünmektedir. Bölgede yaþanan geliþmelere göre ne PYD Rakka’yý ne de Peþmerge Musul’u kurtarabilir.
Diðer taraftan Amerikalýlar ile Türkiye arasýnda farklý bir yönde pazarlýk yapýldýðý ve 12 Eylül’de yapýlmasý kararlaþtýrýlan ateþkes sürecinin de farklý kapýlarý açacaðý kanaatindeyim.

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13145

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...