1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Dýþ Politika Aksatýlmamalý

Kerkük

Dr. Cüneyt MENGÜ

Geçen bir aydan fazladýr kanlý terör örgütü FETÖ ile yatýp kalkmaktayýz. Gerçi 15 Temmuz’da Türkiye’nin içeriden iþgal edilmesi teþebbüsü, Türk milletinin saðduyusu ve Allah’ýn inayeti yardýmýyla püskürtüldü. Baþarýsýz darbecilerin istihbarat ayaðýnýn özellikle Güneydoðu’da darbeden önceki dönemlerde PKK’yla iþbirliði içerisinde olduðu iddialarý dikkate alýndýðýnda PKK dahil maalesef bazý ülkeler de Türkiye’nin içinde bulunduðu durumu istismar etmektedirler.
PKK, FETÖ ve IÞÝD gibi terör örgütlerinin kaynaðý ayný olabilir. Ancak Türkiye’nin bu örgütlerle ilgili istihbarat ve uluslararasý boyutunu ayrý ayrý analiz edilmesinde yarar görmekteyiz. Bu durum doðrultusunda burnumuzun dibindeki iki komþu ülke incelendiðinde; Kuzey Suriye’deki Azez-Cerablus hattý Türkiye’nin kýrmýzýçizgisini yok etmeye yüz çevirmektedir. Geçen hafta Halep’in 40 km. uzaklýktaki, nüfusu Arap, Kürt ve Türkmenlerden oluþan ve 2014’den beri IÞÝD’in elinde bulunan Menbiç ilçesi, ABD’nin desteðiyle çoðunluðu PYD’li Kürtlerden oluþan ve aralarýnda Araplarýn da bulunduðu Suriye demokratik güçleri tarafýndan kurtarýldý ve PYD’ye teslim edildi.
PYD, Menbiç ilçesinde öncelikli olarak aynen Peþmergelerin Irak’ta 1992 ve 2003’de Kerkük’te olduðu gibi Menbiç’te de tapu ve nüfus dairelerini yaktýlar.
Merak edilenlere ‘’acaba PYD Fýrat’ýn doðusuna geçer mi?’’ sorusuna PYD’nin Membiç’ten Fýrat’ýn doðusuna çekilip, BAB’a doðru ilerlemesi Kuzey Suriye Federasyonunun kurulmasý için önemli bir adým olacaktýr. Nitekim, bu bölge Kürtler için Suriye’de Afrin ve Kobani arasýnda bir irtibat saðlama özelliði taþýmaktadýr. Hedef Kürt koridorunun tamamlanmasýdýr.
Suriye’de ABD, Türkiye’ye verdiði sözlerin el altýndan tam tersini uygulamaktadýr. Acaba ABD Dýþ Ýþleri Bakaný Kerry’nin 24 Aðustos’ta Türkiye’ye yapacaðý ziyarette neler konuþulacak?
Irak’a gelince; IÞÝD oyununun devam ettiði ve Irak’ýn resmen deðilse de uygulamada fiilen bölündüðünü görmekteyiz. Irak’ýn kuzeyindeki defacto olarak Bölgesel Kürt Yönetimi dýþýnda Sünni bölge olarak addedilen ve büyük bir bölümü halen IÞÝD kontrolünde olan, Rumadi, Selahaddin ve Musul vilayetleri hariç, Irak’ýn diðer bölgelerinin hemen hemen tamamý, Þii partilerden oluþan Merkezi hükümetinin yönetimi ve kontrolündedir.
Ne yazýk ki ihtilaflý bölge olarak addedilen sahipsiz Türkmenler ne bölgelerinde varlýklarýný gösterebilmekte ne de Irak’ýn genelinde üçüncü unsur olduklarý dikkate alýnmaktadýrlar. Irak’taki Türkmenlerin durumu maalesef Türkiye’nin Irak’la olan iliþkisi ve göstereceði ilgi oranýna baðlýdýr.

Bunun en açýk örneði geçen hafta Irak Hükümeti kabinedeki deðiþiklikleri yaparken Türkmenlerin ne adý getirildi ne de bakanlýk tahsis edildi. Bu durum karþýsýnda Irak Millet Meclisindeki Türkmen milletvekilleri toplu olarak kürsüye yürüyerek protesto ettiler ve yemin törenini de aksatmaya çalýþmalarýnýn ardýndan ITC Baþkaný Erþad Salihi tarihi bir konuþma yapmýþtýr. Protestolar karþýsýnda Abadi geri adým atarak þu ana kadar uygulanmasa da Türkmenlere bir bakanlýk tahsis edeceði sözünü vermiþtir.
Bilindiði gibi, 2003’den sonra gelmiþ geçmiþ Irak hükümetleri Türkmenlere en az 1 bakanlýk tahsis ederken Abadi hükümetinin geçen yýl Türkmenlere tahsis edilen Ýnsan Haklarý Bakanlýðý ekonomik sýkýntýlar bahanesiyle laðvedildi ve dolayýsýyla da Türkmenler bugüne kadar bir bakanlýða sahip olamamýþlardýr.
Birkaç gazete dýþýnda Türk basýný her iki olayla da istenilen ciddiyetle ilgilenmediði gibi gerek Suriye’deki Menbiç meselesiyle ve Azez, Cerablus hattýnýn yaný sýra Irak’taki Türkmenlerin tamamen göz ardý edilmeleri ise düþündürücüdür.
Ankara’nýn gerek Suriye gerekse Irak’taki soydaþlarýna gerekli desteði vermesi hem Türkiye’nin güvenliði hem de o ülkelerde yaþayan soydaþlarý açýsýndan önem arz etmektedir.

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13144

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...