1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

BÖLGESEL TÜRKMENELÝ YÖNETÝMÝ VE SORUNLAR 2

site Bakimda

Dr. Cüneyt MENGÜ

Bu yazý geçen hafta ayný baþlýk altýndaki yazýnýn devamýdýr. Sözü edilen Türkmeneli Araþtýrma ve Düþünce Merkezi’nde yapýlan toplantýda Kerkük bölgesinin nereye, nasýl ve hangi yöntemle baðlanmasý konusundaki görüþlerden kýsaca bahsetmek istiyorum
Avrupa Türkmenleri Birliði Baþkaný Sündüs Abbas, bu fikrin zamanlama bakýmýndan kasýtlý olduðu, hiçbir kiþinin Türkmenlerin geleceðiyle ilgili bu ve benzeri projeler hakkýnda tek baþýna fikir yürütmesinin uygun olmayacaðý ve bunun ancak geniþ bir ittifakla alýnacak kararlarla mümkün olabileceðini belirtti.
Afkar Hura editörü Araþtýrmacý Yazar Amir Karanaz; Türkmenlerin, Türkmen meselesini ilgilendirmeyen tali meselelerle deðil ana konular üzerinde durmalarýnýn gerektiðini, Türkmenlerin davamýza zarar verenlerin planlarý üzerinde durmalarýnýn yerine öncelikle kendi içyapýmýzý yeniden yapýlandýrarak ciddi reformlarla ýslah etmememiz gerektiðini ifade etmiþtir.
Ýsveç Türkmen Birliði Baþkaný, Süham Arslan; sorunlarýmýzýn aþýlmasý için tek çözümün Türkmenlerin fikir birliði içinde olarak en yakýn zamanda kurultay kararýyla Türkmen Meclisinin kurulmasýný talep etti.
Türkmeneli Ýnsan Haklarý Derneði Onursal Baþkaný Dr. Nefi Demirci; Kerkük’le ilgili bizim kabul edemeyeceðimiz projelere þiddetle karþý çýkarak bu ve benzer projelerin amacý Türkmen toplumunun parçalanmasýdýr. Türkmenlerin mutlaka milli meclisiyle tüm meselelerini yeniden ele almalýdýrlar.
Türkmeneli Kadýnlar Derneði Baþkaný Dr. Fevziye Hasasu; Kerkük Bölge Projesinin bazý Türkmen politikacýlarý tarafýndan ortaya atýlmasýnýn, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in Amerika ziyaretinde Kerkük’ün Kürdistan’a ilhak zamaný gelmiþtir açýklamasýndan hemen sonra gerçekleþmesi manidardýr. Bütün Türkmen parti ve teþkilatlarýnýn tek bir çözüm arkasýnda durmalýdýrlar.
Türkmeneli Araþtýrma ve Düþünce Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Türkmen; toplumun yüksek menfaatini ve geleceðini ilgilendiren kararlarýn mutlaka seçilmiþ heyet veya meclis gibi kurumlar tarafýndan alýnmasý gerekmektedir. Böylece öncelikle bölgede cereyan eden geliþmelerle ilgili alýnmasý gereken kararlar gözden geçirilmelidir. Kerkük tezi Türkmeneli Bölgesinin coðrafi yönden bölünmesi hedefini taþýmakta, Kerkük parçanýn parçasý deðil mutlaka tümün bir parçasý konumuna gelmelidir. Türkmeneli Bölgesel Yönetiminin kurulmasýndan yanayýz.
Türkmen mücadeleci ve aktivist Yaþar Ýmamoðlu; Irakta belirsizlikler devam ederken Baðdat merkezli bir idarenin kurulacaðý, Kürdistan sýnýrýnýn geniþletileceði, Türkmeneli haritasýnýn parçalanacaðýndan bahsedilmektedir. Bilhassa 1995 ve sonrasýnda Türkmen siyasi stratejisinde kýsýtlý yapýlanmalar Türkiye’nin 2003’den sonra bölgeye yönelik siyasetinde eksen deðiþikliði yaþanmýþtýr. Bölgedeki mevcut durumun iyi okunarak ona göre hareket edilmesi gerekmektedir. Kerkük’ün Baðdat’a baðlanmasý, Erbil’de ortak azalý Türkmen-Kürdistan Federasyonu, eðer Türkiye bölgede gücünü hissettirecek ise eski Musul Vilayeti projesini gündeme getirilebilir.
Avrupa Türkmen Birliði Genel Sekreteri Dr. Muhammed Fahri ise; yalnýz Kerkük’ün Kürt bölgesine baðlanmasý fikrinin büyük bir hata olacaðýný bu durumun ancak Türkmeneli Özerk Bölgesi çözümü ile mümkün olacaðýný beyan etti.
Türkmeneli Araþtýrma ve Düþünce Merkezi üyesi Yýlmaz Hasasu’ya göre; Türkmen meselesinin çözümü, bütün Türkmen gruplarýnýn (Þii, Sünni, Laik) kabul edebileceði bir çözüm olmalý, Türkiye ve Ýran’ýn Irak politikalarý birbiriyle çeliþmemelidir. Çözüm bütün Türkmenleri kapsamalý (Kerkük, Tuz ve Telafer) ve Türkiye ile BM garantörlüðünde olmalýdýr.
Toplantý sonunda tarafýmca; Irak Türkmenlerinin zor bir dönemeçten geçtiðini belirterek, önerilecek çözümlerde gerçekçi olmak gerektiðini, Türkmenlerin bu zayýf durumlarýnda her hangi bir çözümü iki Kürt partisine dayatacak durumda olmadýklarý ifade edilmiþtir. Türkmen lider ve siyasetçilerin uluslararasý giriþimlerinin bütün Türkmen taraflarýn görüþ ve desteðinden uzak olduðunu, Uluslararasý ve Türkiye’nin garantisiyle otoritenin eþit paylaþýlacaðý Irak Anayasasýnýn 23. Maddesinin uygulanmasýnýn etkinleþtirilmesi ve bölgesel Türkmen yönetiminin kurulmasýnýn gerektiði önerilmiþtir.

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...