1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kerkük Katliamý'nýn 57. anýsý ve düþündürdükleri

Kerkük

Ümit Köprülü


Büyüklerin her türlü yalan dolanlarýna raðmen emperyalist güçlerinin Ortadoðu projesi planlarýný piyonlarý tarafýndan eksiksiz uygulanacaktýr.
Þüphesiz Allahý tanýmaz ve Allah korkusu nedir bilmez kullanýlmayý maharet bilen bu piyonlar da kendi çýkarlarý için, emir aldýklarý mercilerin emirlerini soruþturmadan yerine getirirler.
Acýmaz ve gadar olurlar. Baþkalarýna zulüm ve haksýzlýk yapmak büyük marifet onlarda.
Çýkarlarý doðrultusunda gerekirse çevrelerindeki topluluklarý bile yer yüzünden sileceklerdir.
Piyonlar kardeþi kardeþe, komþuyu komþuya ve milleti millete düþman edecek kadar tehlikeli yaratýklardýr.
Ýþte tam bundan 57 sene önce, Türkmeneli'nin kalbi Kerkük'te vuku bulan 1959 katliamý da, Irak'taki Kürt piyonlarý taraýndan uygulanmýþtýr.
Ýsrail, Rus, Ýngiliz ve Amerikanlarýn piyonlarý bu uþaklar, katlitamlarýný gerçekleþtirmeden önce, Ýsrail ve Rusya arasýnda bir sürü gizli temas ve iþbirliði içerisinde bulunmuþlardýr.
Hatta Ýsrail'den bir çok askeri personeller kuzey Irak bölgesine gizli þekilde geçiþ yaparak, askeri eðitim kamplarý açmýþlar ve piyonlarýnýn elemanlarýna silah eðitimi vermiþlerdir.
Bir çok eleman da Rusya'ya gönderilerek oradaki savaþ okullarýnda þehir içi savaþý konusunda eðitim almýþlardýr.

14-17. Temmuz günlerinde de uygulanan Kerkük katliamý, Türk düþmaný emperyalist güçler tarafýndan önceden planlanmýþ, piyonlarý olan Allahý peygamberleri tanýmaz komünist ve ýrkçý Kürtler'ce hunharca ve vahþice uygulanmýþtýr.
Saldýrýya tabi olan hedefler..
Basýlacak Türkmen evleri ve iþ yerleri ..
Þehit edilecek Türkmen dava adamlarýnýn adlarý..
Aylar önceden tesbit edilmiþtir.
Katilam günü düðmeye basýldýðýnda büyük felaket Kerkük'te meydana gelmiþtir ..
Taþ üstünde taþ. .
Gövde üstünde baþ býrakýlmamýþtýr.
Tabii ilahi adaletten hiç bir kimsenin kaçmadýðý gibi, Kerkük katliamý canileri de cezalandýrýlmýþlardýr..
Türkmen milliyetçileri katliamdan sonra intikam avýný baþlatarak, adlarý katliama karýþanlarý birer birer öldürerek hýnçlarýný almýþlardýr.
Insanlýðýn yüzüne bir siyah leke gibi sürülen Kerkük katliamýndan Türkmenler ne yazýk hiç bir ders elde etmemiþtir.
Ne yazýk bu dün böyleydi ve bugün de ayný devam ediyor.

2003 Irak iþgalinden sonra, Irak'ta büyük rol ve söz sahibi olan Kürtler, Saddam Hüseyin rejimi zamanýnda gördikleri baský, zulüm ve haksýzlýðý unutarak, çevrelerindeki diðer halklarýn haklarýný gasp etmeye baþladýlar.
Bölgenin etnik yapý ve demografisini deðiþtirdiler.
Yetmeyip bölge haklarýný inþa etmek istedikleri ýrkçý devletlerini tanýmaya zorlamaya baþladýlar.

Türkmenler ise 57 yýldýr "su yeri sudan serin" derler ya.. aynen öyle iþte. .
2003’den bu yana Türkmeneli'de 1959 katliamý gibi 10'den çok katliam yapýldý.
Kerkük, Musul, Telafer, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Amirli, Süleyman beg, Karatepe, Beþir köyü, Yengice ve diðer bölgeler terör saldýrýlarý ile altüst edildi.
Türkmenler bir çok bölgelerde toplu göçe zorlandý.
Gebe kadýnlar ve minik yavrular çöl sahrada aç susuz ve sýcaklýktan can verdi ve Kefensiz gömüldü.
Anneler bacýlar ve yavrular köle olarak satýldý.
Ve IÞÝD dedikleri katillerce masum insanlar tutsak edildi.

Biz ise kardeþler..!!
Ýçimizdeki sorunlarý çözemedik.
Kuruluþlarýmýzý bir türlü piyonlardan temizleyemedik.
Onlarsa böldükçe böldü bizi..
Parçaladýkça parçaladý.
Halkýmýz Kerkük Meclisindeki Türkmen kitlesine güvencesini kaybetti..
Ayný þekilde ITC Yürütme kuruluna..
Ve bir çok siyasi oluþumlarýna.
Kerkük Meclisine yeni bir baþkan atamadýk..
Ýlçe meclisine de..
Ve Kerkük Eðitim Müdürlüðüne de.
Aramýzdaki ipler koptukça koptu..
Birleþmemiz yerine..
Birlikte haraket etmemiz yerine..
Biz daðýldýkça daðýldýk.
Daðýlkça da daha güçsüz kaldýk.
Allah aþkýna ne bu bir birimize düþmenin kazancý? ?
Ne için bu iç çekiþmeler??
Neyi bölüþemiyoruz??
Bu son fýrsatýmýz olabilir artýk. .
Ýman ettiðimiz Allah aþkýna ..
Ýnandýðýmýz ilkeler..
Dökülen þehitlerin her damla kaný aþkýna dönelim gerçek yolumuza..
Gelecek nesillerimiz için. .
Açacak yeni bayrak gözlü çocuklarýmýz için ..
Ve Yarýnlarýn bize doðmasý için
Bir olalým. .
Birlikte olalým.

Ümit Köprülü

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...