1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Özdemir HÜRMÜZLÜ


Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35
"Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý sinsi bir þekilde planlanmýþ yok etme operasyonu, baþka halklara uygulansaydý þimdi yeryüzünden yok olmuþtur" tezini her yerde savunuyorum, zira sahipsiz kalan bir halk hala ayakta kalmasý olaðanüstü bir mücadele verdiðini gösteriyor.

Bir zmanalar Türk Topraklarý olan Kerkük ve Musul gibi kentlerin zengin petrol yataklýða sahip olduðu için ister istemez dünyanýn gözü bu bölgeye yönlenir. Ama bu Bölgelere kontrol etmek isteyen illa ki Türkmenleri yok ermek zorunda, çünkü Türkmenler sinsi planlarýn uygulanmasý yönünde en büyük en engel teþkil ediyor.

Dolaysýyla 14 Temmuz 1959 yýlýnda Kerkük'te Türkmenlere karþý alçakça gerçekleþtirilen katliam tarihin en acýmasýz sansür edilmiþ bir olay olarak Kayt edilmiþtir.

Sorabilirsiniz Türkmenlere karþý gerçekleþtirilen katliamlar bitti mi?

Bugün Türkmeneli bölgelerinde uygulanan komplolarýn neticesinde Türkmen kentleri ve köyleri tarihin en sinsi komplosuna maruz kalmýþtýr

Temmuz ayýnýn en sýcak günlerinde Türkmenler iki yýl geçmesine raðmen hala çadýrlarda yatýyor olmasý tablonun ne kadar aðýr olduðunu gösteriyor ama yine de her gün büyük umutlarla yatýp büyük umutlarla kalkýyoruz, çünkü canýmýzda nefer varsa bir umudun habercisidir.

Tarihimizin en sýkýntýlý günlerini yaþýyoruz ama elbette bugünlerde geçecek, bizi desteklemeyen sahip çýkmayan siyasi iradeler bize deðil, tarihe hesap verecek! Bundan her kes emin olsun.

Çok sevdiðim Türk varlýðý...
Bir az dayanalým...
Kenetleþelim...
Birbirimizi sevelim...
Ve görüþ ve fikirlerimizi rencide edici de olsa kabul edelim, zira þuan bize sadece birlik yarar saðlar ve istediðimiz direnme gücünü verir.

Ýyimserlik içinde muhteþem mücadeleye devam!

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...