1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Erþet Salihi ile Mesut Barzani’nin buluþmasý

Kerkük

Ümit Köprülü


Irak Türkmen Cephesi baþkaný ve Türkmen Milletvekili Sayýn Erþet Salihi’nin Irak kuzeyindeki Kürt Özerk Bölgesi baþkaný ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi baþkaný Sayýn Mesut Barzani’ye yaptýðý ziyaret, Ramazan ayý sonunda gündeme bomba gibi düþtü.

4. Temuz 2016 tarihinde Erþet Salihi’nin baþkanlýðýnda üst düzey ITC heyeti ile Mesut Barzani baþkanlýðýndaki IKDP heyeti arasýnda Barzani’nin Serereþ yazlýðýndaki özel ofisinde gerçekleþen bu tarihi buluþma kaç gündür sosyal medyanýn da gündeminden düþmedi.

Ne kadar da Sayýn baþkan Salihi, bu buluþmanýn gerçekleþeðini günler öncesi açýklamasýna raðmen bu ziyaret Türkmenler için beklenmeyen bir süpriz oldu.

Tabii söylenmeye deðer ki Salihi bir hafta öncesi de Irak Kürdistan Yurtseverler Birliði ile Goran Deðiþim Hareketi heyetleri ile de biraraya gelmiþti. Önümüzdeki günlerde de diðer Kürt siyasi partileri ile biraraya gelmesi gündemde.

Anladýðýmýza göre ve yetkili mercilerden edindiðimiz bilgiler doðrultusunda bu ziyaretlerin sebebii aþaðýdaki nedenlerden dolayý icab etmiþtir.
1. Türkmen Kürt iliþkilerinin ele alýnmasý ve düzeltilmesi.
2. Kürt Siyasi Parti ve Teþkilatlarýna bundan görüþecekleri ITC yetkilileri Sayýn Erþet Salihi’nin baþkanlýðýnda olacaðýnýn mesajýný vermek.
3. Türkmen güçlerinin Musul ve Telafer’i kurtarma savaþlarýna katýlmak için Kürt Özerk Bölgesi Yönetimi’nin yeþil ýþýk ve desteklerini almak.

Ancak dikkatimi çeken bir noktaya deðinmeden rahat etmiyeceðim.
O da Saddam rejimi döneminde Türkmenler’in büyük zulüm ve baský gördiklerini Sayýn Barzani’den duymak.
Sanki Barzani, o kiþi deðildir ki Baðdat rejimi ile anlaþarak 31. Aðustos 1996 da Erbil ilini ele geçirmek için, Baðdat’tan yardýmýna gelen güvenlik güçlerine onlarca Türkmen siyasetci ve akýncýlarý teslim ederek þehit edilmelerine sebep olan.

2003’den bu yana Türkmenler’in baþýna gelen talihsiz olay, terör saldýrýlarý, suikast, kaçýrma ve katliamlarda peþmerge ve Kürt asayiþ personallerinin parmaðý olduðunun kanýsýnda olan Türkmenler, kolay kolay Kürt yetkililerinin sözüne inanmak istemese de yurdundan topraklarýndan olan yüz binlerce Türkmen’in göç ve terör belasý yüzünden çektikleri sýkýntýlarýna bir son verdirmek için her türlü çözüm yollarýný aramalý.
Ancak atýlan her adým, gerçekleþen her ziyaret ve buluþmada Türkmenler’in yüksek çýkarlar ve menfaatlarý göz önünde tutularak atýlmalý ve gerçekleþmelidir.
Bugüne kadar taviz vermediðimiz kýrmýzý çizgilerimizden bundan sonra da varlýðýmýz pahasýna ayný þekilde devam etmeliyiz.
Türkmen poltikasý 2003’ten ayný yanlýþlýklarla bugüne kadar geldi.
Türkmeneliu00b4nin etnik yapýsý, demografisi deðiþtirildi.
Türkmenler tarihin laneti ile karþý karþýya kaldýlar.
Üstelik biz çevremizdeki milletlerin iç kavga ve hesaplaþmalarýyla dalga geçmeyi unutarak, daha çok bir birmize düþmeyi, çamur ve iftira atmayý ve kutuplaþmayý benimsedik.
Artýk yetti Türkmenler bu gaflet uykusundan uyanmalý.
Uyum saðlamýþ yeni projelerle gelecek poltikamýzý oluþturmalý ve belirlemeliyiz.
Davamýz hain, iþbirlikçi, çýkarýcý ve ajanlar deðil de, geçmiþi belli ve geleceðine güvenilir mücadeleci dava adamlarýnýn elinde olduðundan sonra eminim herþey Türkmen halkýmýzýn yarar ve çýkarlarý dogrultusunda olacaktýr.

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11221

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...