1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kerkük Valiliði'nden 'Kürtçe' ve bayrak kararý

site Bakimda

DUVAR – Irak’ta Kerkük’ün statüsüne iliþkin tartýþma sürerken, vilayet valiliðinden Kürtçe kararý geldi. Kerkük vilayeti, resmi yazýþmalarda Arapça’nýn yaný sýra Kürtçe’yi de resmi dil ilan etti. Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in yayýmladýðý kararnamede, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayraðýnýn da idari kurumlara çekileceði belirtildi.

Valilikten yapýlan yazýlý açýklamada, kararýn Irak anayasasýna göre alýndýðý vurgulandý. Açýklamada, karara uymayan kurumlar hakkýnda soruþturma açýlacaðý da belirtildi. Irak anayasasýnýn dördüncü maddesinde, “Her bölge veya vilayet, nüfusunun çoðunluðu referandumda onay verirse, resmi dile ek olarak yerel bir dili de benimseyebilir” deniliyor.

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak

Hits: 10842

Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak’týr. Bu Bayram tüm Türkmenleri birleþtirerek ku…

Devam...

BAYRAK KRÝZÝ ARTARAK DEVAM EDÝYOR

Hits: 10605

Geçen hafta Kerkük'te yaþananlar yýllardýr tasarlanmýþ projenin son halkasýdýr. Kerkük jeo…

Devam...

HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN,, IRAK TÜRKMENLERÝNÝN YAKIN GEÇMÝÞÝNE PENCERELER

Hits: 10282

Ýnsanoðlu, zaman denen ezelî ve ebedî hazineden kendisine sunulan k…

Devam...

Kerkük’te Bayrak Zorbalýðý

Hits: 10264

Osmanlý Devleti’nin idarî taksimatýnda Irak üç eyaletten oluþuyordu: Baðdat, Basra ve Musul…

Devam...

Boyun .... Eðmem

Hits: 9118

Usul'i marifetten Anlamaz bed insanlar Hikmet nedir bilmezler Aklý kem çok insanlar Kemal'i …

Devam...