1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Irak Türkmen Cephesi: Kerkük'teki petrol mücadelesi kenti yangýn yerine çevirir

site Bakimda

BAÐDAT

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Baþkaný Erþet Salihi, eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani'nin lideri olduðu Kürdistan Yurtseverler Birliði'ne (KYB) baðlý Peþmerge güçlerinin Kerkük petrol kuyularýndaki iþgalinin sürdüðünü belirterek, "Bu yakýn gelecekte Kerkük için idari, ekonomik, siyasi bir tehlike ve savaþ sinyali demektir." dedi.

Irak'ýn baþkenti Baðdat'ta AA muhabirinin sorularýný yanýtlayan Salihi, siyasi parti ve koalisyonlarýn KYB'nin petrol kuyularýný iþgaline sessiz kaldýðýna dikkati çekerek "Baðdat yönetimi ve Baþbakan Haydar el-Ýbadi, Kerkük petrollerinin Ýran üzerinden ihraç edilmesi için KYB ile iþbirliði yapýyor." diye konuþtu.

Ülkedeki Þii ve Sünni koalisyonlarýnýn, KYB'nin petrol kuyularýný iþgaline sessiz kalmasýný ilginç bulan Salihi, "tek tepkinin Türkmenler ve temsilcileri ITC'den geldiðini, bunun faturasýný da Türkmenlerin ödeyeceðini" söyledi.

KYB'ye baðlý Peþmerge güçlerinin Kerkük petrol yataklarýný iþgalinin sürdüðünü belirten Salihi, "Bu ihlalin gelecekte Kerkük için idari, ekonomik, siyasi bir tehlike ve savaþ sinyali" anlamýna geldiðine iþaret etti.

Türkmen lider, "IKBY yönetimi Erbil ve Süleymaniye hükümetleri diye iki yönetime ayrýlmýþ. Bu durum (KYB'nin petrol iþgali) KDP ile KYB arasýnda ekonomik çatýþmanýn sonucudur. Her parti kendi petrol hissesini almak istiyor." deðerlendirmesinde bulundu.

"Petrol bizim ama ateþi bizi yakýyor"
Salihi, farklý siyasi oluþumlarýn petrol kaynaklarý üzerindeki mücadelesini "petrol savaþý" þeklinde niteleyerek, þöyle dedi:

"Kerkük petrolü Beyci'den Raþidiyye'ye, ardýndan Hanekin ve oradan da Ýran'a taþýnmak isteniyor. Kerkük petrol boru hattýný ayrýca güneye Basra'ya baðlamak istiyorlar. Bölgemizde petrol savaþý yaþanýyor. Petrol bizim ama ateþi bizi (Türkmenleri) yakýyor. Kerkük petrolünden Türkmenler olarak pay almak istiyoruz ancak buna gücümüz yetmiyor. Türkiye'nin desteðine ihtiyacýmýz var. Irak'ta petrol ve gaz konusu devletin deðil, siyasi partilerin elinde. 2003 öncesinde Kerkük petrol þirketlerine Arap kökenlilerin, 2003 sonrasý da çok sayýda Kürt kökenlinin atamasý yapýldý. Enerji alanýnda seçkin insanlara sahip Türkmenler bundan mahrum býrakýldý. Kerkük'te rafineri kurulmasý da engelleniyor. Bu gerçekleþirse Kerkük halký bundan yarar saðlayabilir ve kazancý Baðdat yönetimine de dönebilir."

"PKK'nýn Kerkük'te varlýðý Türkmenler için tehlike"
"Kerkük'teki petrol mücadelesi kenti yangýn yerine çevirir." uyarýsýnda bulunan ITC Baþkaný, "Ekonomik sýkýntýsý bulunan, arazileri ellerinden alýnmýþ ve silahlý gücü olmayan Türkmenler, tarihin en kara günlerini yaþýyor, dünya da buna sessiz kalýyor." dedi.

Terör örgütü PKK'nin Kuzey Irak'taki faaliyetlerinin bölgedeki Türkmen nüfus için tehdit oluþturmaya baþladýðýndan bahseden Salihi, "PKK terör örgütünün Kerkük havalimanýna yerleþmesi, kente baðlý Dakuk ve Tuzhurmatu bölgelerinde bulunmasý, Türkmenler açýsýndan ciddi tehdit ve tehlike oluþturuyor. Bunlarýn ITC içerisinden insan kaçýrmasý da tehlikenin göstergesidir." diye konuþtu.

Irak'ta Türkmenlerin can güvenliðinin tehlikede olduðuna dikkati çeken Türkmen lider, "Daha önce 3 defa suikasttan kurtuldum. Ayný tehdit ben ve aileme karþý halen mevcut. Tüm Türkmenlerin can güvenliði tehlikede. Bunun için kendi imkanlarýmýzla tedbirler alýyoruz ama yeterli olmuyor." ifadelerini kullandý.

Irak'ýn Musul kentinde terör örgütü DEAÞ'a yönelik operasyonlarýna da deðinen Salihi, Irak'ýn terörle mücadele birimleri, ordu, federal polis gücü ve Haþdi Þabi'nin Musul'a baðlý Telafer bölgesini abluka altýna aldýðýný ancak "kurtarýlmasýnýn askeri nedenlerle daha sonraya býrakýldýðýný" kaydetti.

Muhabir: Haydar Hadi

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak

Hits: 11351

Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak’týr. Bu Bayram tüm Türkmenleri birleþtirerek ku…

Devam...

Kerkük’te Bayrak Zorbalýðý

Hits: 10706

Osmanlý Devleti’nin idarî taksimatýnda Irak üç eyaletten oluþuyordu: Baðdat, Basra ve Musul…

Devam...

BAYRAK KRÝZÝ ARTARAK DEVAM EDÝYOR

Hits: 10667

Geçen hafta Kerkük'te yaþananlar yýllardýr tasarlanmýþ projenin son halkasýdýr. Kerkük jeo…

Devam...

HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN,, IRAK TÜRKMENLERÝNÝN YAKIN GEÇMÝÞÝNE PENCERELER

Hits: 10328

Ýnsanoðlu, zaman denen ezelî ve ebedî hazineden kendisine sunulan k…

Devam...

Boyun .... Eðmem

Hits: 9206

Usul'i marifetten Anlamaz bed insanlar Hikmet nedir bilmezler Aklý kem çok insanlar Kemal'i …

Devam...