1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Bursa'da "Dünden Bugüne Irak Türkmenleri" paneli düzenlendi

site Bakimda

Irak Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Bursa Temsilciliði, Bursa Ördekli Kültür Merkezinde "Dünden Bugüne Irak Türkmenleri" adlý bir panel düzenledi.
Bursa'da ''Dünden Bugüne Irak Türkmenleri'' paneli düzenlendi

Program Yunus Kerküklü'nün Kuran-ý Kerim tilaveti ile baþladý ardýndan Irak Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Bursa Temsilcisi Mustafa Vacid Aðaoðlu'nun selamlama konuþmasý ile devam etti. Ardýndan Irak Türkleri Derneði Genel Baþkaný Mehmet Tütünçü, Orhaneli Belediye Baþkaný ve Türkiye-Türk Dünyasý Yörük Türkmen Birliði Genel Baþkaný Ýrfan Tatlýoðlu ve Bursa Ýl Göç Ýdaresi Müdürü Aydýn Aðzýkuru birer protokol konuþmasý yaptý.

Daha sonra programýn ana bölümü olan panele geçildi, panel Uludað Ünv. Öðretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hidayet Peker'in baþkanlýðýnda açýldý ve konuþmacý olarak da Çankaya Ünv. Öðretim Üyesi ve Türkmen aydýný Prof.Dr. Mahir Nakip ve Fatih Sultan Mehmet V. Ünv. Öðretim Üyesi ve Kerkük Vakfý Genel Sekreteri Prof.Dr. Suphi Saatçi ayrý ayrý Türkmenlerin dünü ve bugünü hakkýnda detaylý ve verimli bilgiler verdi, yaklaþýk iki buçuk saat süren program soru ve cevapla sona erdi.

Ayrýca Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç programa katýlmak isteyip fakat katýlamadýklarýndan dolayý birer yazýlý mektup gönderdi.

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak

Hits: 10842

Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak’týr. Bu Bayram tüm Türkmenleri birleþtirerek ku…

Devam...

BAYRAK KRÝZÝ ARTARAK DEVAM EDÝYOR

Hits: 10605

Geçen hafta Kerkük'te yaþananlar yýllardýr tasarlanmýþ projenin son halkasýdýr. Kerkük jeo…

Devam...

HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN,, IRAK TÜRKMENLERÝNÝN YAKIN GEÇMÝÞÝNE PENCERELER

Hits: 10282

Ýnsanoðlu, zaman denen ezelî ve ebedî hazineden kendisine sunulan k…

Devam...

Kerkük’te Bayrak Zorbalýðý

Hits: 10264

Osmanlý Devleti’nin idarî taksimatýnda Irak üç eyaletten oluþuyordu: Baðdat, Basra ve Musul…

Devam...

Boyun .... Eðmem

Hits: 9118

Usul'i marifetten Anlamaz bed insanlar Hikmet nedir bilmezler Aklý kem çok insanlar Kemal'i …

Devam...