1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Erbil'de 11 Türkmen Asker Için Anma Töreni

site Bakimda


Erbil'de 11 Türkmen Asker Için Anma Töreni
Irak Türkmen Cephesi (ITC), Musul'u terör örgütü DEAÞ'tan kurtarma operasyonu sýrasýnda Telafer ilçesinde hayatýný kaybeden Irak ordusunda görevli 11 Türkmen asker için Erbil'de bir anma töreni düzenledi.

ITC'nin Erbil'deki parti binasýnda düzenlenen anma törenine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ITC Erbil Milletvekili Aydýn Maruf ve Telafer'in önde gelen Türkmen þahsiyetleri katýldý.

Kur'an-ý Kerim okunmasýyla baþlayan anma töreninde konuþan Maruf, terör örgüt DEAÞ'a karþý Türkmenlerin de kan akýttýðýný ve bunun en iyi kanýtýnýn da çatýþmalarda ölen 11 askerin olduðunu ifade etti.

Türkmenler için Telafer ilçesinin önemli olduðuna vurgu yapan Maruf, "Telafer Türkmen kimliði taþýdýðý için önemlidir. Herhangi bir mezhep ve grup ayrýmý yapmadan her zaman o topraklardaki soydaþlarýmýzýn yanýndayýz." dedi.

Maruf, "Hayatýný kaybeden askerler, Türkmen varlýðýný korumak için þehit oldular. Bazý taraflar, Türkmenlerin askeri operasyonlara katýlmadýðýný iddia ediyor. Bu þehitlerimiz, hem Musul hem de Telafer operasyonuna katýldýðýmýzýn en iyi niþanesidir." diye konuþtu.

Anma töreni, ölen Türkmen askerlerin hayatýný anlatan bir slayt gösterisiyle sona erdi.

Söz konusu askerler, 3 gün önce Telafer ilçesine yakýn bir bölgede terör örgütü DEAÞ ile girdikleri çatýþmada hayatlarýný kaybetmiþti.

Akbank Kredi Kartý ile Nakit Ýhtiyacýnýza En Hýzlý Çözüm!

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak

Hits: 10842

Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak’týr. Bu Bayram tüm Türkmenleri birleþtirerek ku…

Devam...

BAYRAK KRÝZÝ ARTARAK DEVAM EDÝYOR

Hits: 10606

Geçen hafta Kerkük'te yaþananlar yýllardýr tasarlanmýþ projenin son halkasýdýr. Kerkük jeo…

Devam...

HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN,, IRAK TÜRKMENLERÝNÝN YAKIN GEÇMÝÞÝNE PENCERELER

Hits: 10282

Ýnsanoðlu, zaman denen ezelî ve ebedî hazineden kendisine sunulan k…

Devam...

Kerkük’te Bayrak Zorbalýðý

Hits: 10265

Osmanlý Devleti’nin idarî taksimatýnda Irak üç eyaletten oluþuyordu: Baðdat, Basra ve Musul…

Devam...

Boyun .... Eðmem

Hits: 9118

Usul'i marifetten Anlamaz bed insanlar Hikmet nedir bilmezler Aklý kem çok insanlar Kemal'i …

Devam...