1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

IRAK TÜRKMENLERÝ HOCALI SOYKIRIMINI ANKARADA ANDILAR

site Bakimda

ubat 11 tarihde “Irak Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði” Ankara þubesinde Hocalý Soykýrýmý anýsýna konferans düzenlendi. “Irak Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneðinin” teþkilatçýlýðý ile gerçekleþen “Hocalý Soykýrýmýnýn” anma proðramýnda Ankarada yaþayan Irak Türkmenleri, Azerbaycanlýlar, Türkiyeliler, farklý teþkilat ve basýn temsilcileri iþtirak etmiþler. Konferans Hocalý soykýrýmý ve tüm Türkmen, Azerbaycan, Türkiye þehitlerinin aziz hatýralarý bir dakikalýk sükutla yad edilerek, fatiha okunmasý ile baþlandý. Daha sonra konaklara Hocalý Soykýrýmýný anlatan belgesel izletildi.
“Türkmeneli TV” Ankara temsilcisi, Türkmeneli þairi Ganim Kasapoðlunun sunuculuðu ile devam eden konferansda “Telafer Kültür Merkezinin Edebiyat ve Sanat” þubesi sorumlusu, Türkmeneli þairi Migdet Huavdioðlu, Azerbaycanlý tarihçi Cavid Mövsümlü, “Irak Türkleri Kültür ve Dayanýþma Derneði” Ankara þubesinin baþkaný Abbas Türkmen Hocalý Soykýrýmý konusunda sunum yapdýlar. Konferansýn davetli konuþmacýsý Cavid Mövsümlü konuþmasýnýn sonunda Irak Türkmenlerine kardeþleri olan Azerbaycanlýlarýn acýsý paylaþdýklarý için kendi halký adýna teþekkür ederek, bu iyiliði Azerbaycanlýlarýn hiç bir zaman unutmayacaðýný söyledi. Bunun ardýndan konuþma yapan derneðin Ankara þubesinin baþkaný Abbas Türkmen de etkinliðin düzenlenmesinde emeði geçen her kese teþekkür etdikden sonra bildirmiþ ki, Irak Türkleri her zaman caný bir, kaný bir Azerbaycanlý kardeþlerinin yanýnda olmaya hazýrlar.
Tedbir sonunda “Türkmeneli TV” konferansda iþtirak eden Azerbaycanlý konaklardan reportaj almýþtýr. Reportajda iþtirak eden tarihçi-gazeteçi Mehpare Sultanova düzenlenen konferansýn öneminden, kökence Karabaðýn Þuþa kentinden olup, Ankarada öðrenci olan Humay Nesibova ise Karabaðla ilgili facialý hatýralarýndan konuþmuþlar. Sonda hatýra resimleri çekilmiþtir.

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak

Hits: 10842

Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak’týr. Bu Bayram tüm Türkmenleri birleþtirerek ku…

Devam...

BAYRAK KRÝZÝ ARTARAK DEVAM EDÝYOR

Hits: 10606

Geçen hafta Kerkük'te yaþananlar yýllardýr tasarlanmýþ projenin son halkasýdýr. Kerkük jeo…

Devam...

HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN,, IRAK TÜRKMENLERÝNÝN YAKIN GEÇMÝÞÝNE PENCERELER

Hits: 10282

Ýnsanoðlu, zaman denen ezelî ve ebedî hazineden kendisine sunulan k…

Devam...

Kerkük’te Bayrak Zorbalýðý

Hits: 10265

Osmanlý Devleti’nin idarî taksimatýnda Irak üç eyaletten oluþuyordu: Baðdat, Basra ve Musul…

Devam...

Boyun .... Eðmem

Hits: 9118

Usul'i marifetten Anlamaz bed insanlar Hikmet nedir bilmezler Aklý kem çok insanlar Kemal'i …

Devam...